Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitorowanie rozwoju dziecka - pomiar efektów kształcenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitorowanie rozwoju dziecka - pomiar efektów kształcenia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 ma uszczegółowioną wiedzę z zakresu teorii pedagogicznych dotyczących uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole

Umiejętności

PC1_KK_U01 potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

PC1_KK_U02 umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki przedszkolnej dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

PC1_KK_K01 docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki wczesnoszkolnej dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Mirosława Pleskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Obecność na ćwiczeniach

2. Aktywność na ćwiczeniach

3. Pisemne referaty

4. Indywidualna praca zaliczeniowa- konstruowanie i prezentacja holistycznej diagnozy dziecka

Pełny opis:

1. Monitorowanie przebiegu rozwoju dziecka jako zadanie nauczyciela: w świetle aktów prawnych; istota, zakres, terminologia, podstawowe pojęcia (1,5)

2. Kompetencje dziecka w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, wg wymagań zawartych w podstawie programowej; obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy(3)

3. Właściwości, indywidualna specyfika rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a monitorowanie jego rozwoju: (3):

a. prawidłowości i dysfunkcje

b. środowisko domowe i szkolne

4. Warsztat diagnostyczny nauczyciela:(3)

a. Wybrane metody rozpoznawania oczekiwanych rozwojowo kompetencji dziecka

b. Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych

c. Standardy tworzenia własnych narzędzi monitorujących rozwój dziecka: np. arkuszy obserwacyjnych

5. Wnioskowanie post-diagnostyczne (mocne, słabe strony dziecka) jako podstawa do planowania działań wspierających rozwój.(1,5)

6. Analiza przypadku. Konstruowanie postępowania badawczego. Tworzenie całościowej, holistycznej diagnozy dziecka. Prezentacje- zaliczenie na ocenę(3)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Dix "Jak oceniać postępy uczniów?"Wskazówki dla nauczycieli",Warszawa PWN 2014

2. S.Włoch "Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania." Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.

3. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska "Badanie gotowości szkolnej", Warszawa, PWN 2017,

4. E.Gruszczyk-Kolczyńska,"Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia

nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski." Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej, 2011

5. S.Załęska, "Poradnik dla nauczyciela, Badanie gotowości szkolnej" PWN

Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

6. S.Załęska "Karty diagnostyczne : badanie gotowości szkolnej", Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

7. W.Hajnicz, A.Konieczna, "Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym" Warszawa, Wydawnictwo APS, 2013

8. Z. Semadeni, "Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3", ORE, Warszawa 2016

9. „Oceniam ucząc. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” CEO, 2015, Danuta Sterna

Literatura uzupełniająca:

10. NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCE ROZWÓJ DZIECKA DLA KLASY I-III, M. Knopik, T.Knopik (http://sawg.pl/upload/upload/Narz%C4%99dzia%20diagnozuj%C4%85ce%20rozw%C3%B3j%20dziecka%20dla%20klasy%20I-III.pdf)

11. przepisy prawne:

a. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/

b. www.podstawaprogramowa.pl

c. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

12. wybrane narzędzia diagnozujące :

a. http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=narzedzia&id=12

b. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-ee-podrecznik-jezyk-i-komunikacja.pdf

c. http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/e86af7968e24501686c70c7e349324f0

d. https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Ogolnopolski-Sprawdzian-Kompetencji-Trzecioklasisty-z-Operonem/Baza-arkuszy

13. wybrane Technologie Informatyczno-Komunikacyjne:

a. www.learningapps.org

b. www.pinterest.com

Uwagi:

elementy wykładu, pogadanki i pracy ze źródłem pisanym, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, dyskusja dydaktyczna (burza mózgów), metoda przypadków.

Godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do zaliczenia: 5 h

Sumaryczna liczba ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.