Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-ESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_W06

Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej.

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży .

PCK1_KK_W07

Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_U02

Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie.

PCK1_KK_U05

Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone tematyce instytucjonalnego wsparcia rodziny i dziecka, dobrostanu dziecka i rodziny, wczesnej interwencji społecznej i edukacyjnej służb społecznych (państwa, szkoły, pomocy społecznej, organizacji pozarządowej). Perspektywa porównawcza wkorzystująca doświadczenia wybranych krajów oraz sięgająca po międzynarodowe rozwiązania formalno-prawne.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem – standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

  Literatura owbowiązkowa:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Jarosz, E., Wysoka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak

Kargulowa, A. (1979). Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

Pilch, T., Bauman, Barman., (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Warszawa

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa

Frydrychowicz A., Koźniewska, E. Sobolewsk, M. (2004). Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny.

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziemski, S. (1972). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Dobro dziecka, dobro rodziny – definicje, aktualne zagrożenia i wyzwania

2. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie polityki społecznej: m. in. Europejska Karta Społeczna, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych , Europejski Fundusz Socjalny i inne.

3. Czy Polska jest krajem opiekuńczym - polityka społeczna Polski na tle państw europejskich.

4. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: m in. oświatowo -wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, inne.

5. Świadczenia rodzinne i inne formy wsparcia dziecka i rodziny (zasiłki, podatki, pomoc socjalna,)

6. Główne problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy.

7. Instytucja pracownika socjalnego i asystenta w praktyce

8. Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji

9. Osoba z niepełnosprawnością jako członek rodziny

10. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne).

Literatura:

1. Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

2. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

3. Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

5. Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

6. Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 5

Przygotowanie referatu, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Dobro dziecka, dobro rodziny – definicje, aktualne zagrożenia i wyzwania

2. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie polityki społecznej: m. in. Europejska Karta Społeczna, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych , Europejski Fundusz Socjalny i inne.

3. Czy Polska jest krajem opiekuńczym?

4. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: m in. oświatowo -wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, inne.

5. Świadczenia rodzinne i inne formy wsparcia dziecka i rodziny (zasiłki, podatki, pomoc socjalna,)

6. Instytucja pracownika socjalnego i asystenta

7. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne).

Literatura:

1. Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

2. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

3. Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

5. Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

6. Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład interaktywny, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Ćwiczenia: 12 h

Przygotowywanie się do zajęć/zaliczenia

Ćwiczenia: 15 h

Opracowywanie kwerend - prac pisemnych

Ćwiczenia: 3 h

Sumaryczna liczba godzin: 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Napisanie eseju

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują:

1.Kwestię rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami);

2. Opiekę zastępczą nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starszymi.

3.Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

4.Główne problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy.

5.Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Literatura:

Literatura owbowiązkowa:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Jarosz, E., Wysoka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak

Kargulowa, A. (1979). Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

Pilch, T., Bauman, Barman., (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Sztandar, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Warszawa

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa

Frydrychowicz A., Koźniewska, E. Sobolewsk, M. (2004). Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny.

Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzic i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziemski, S. (1972). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.

McWhirter, J. J.; McWhirter, B. T..; McWhirter, A. M.; McWhirter, E., H. (2008). Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe. Dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: PARPA

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

1. Zapoznanie z tematyką zajęć. Powtórzenie podstawowych treści.

2. Przypomnienie podstawowych założeń Ustawy o pomocy społecznej.

3. Pomoc rodzinie i dziecku w polskim systemie pomocy społecznej (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami).

4. Opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne); opieka nad osobami starszymi i chorymi.

5. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Niemczech.

6. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny we Francji.

7. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Wielkiej Brytanii.

8. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Irlandii.

9. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Szwecji, Norwegii i Danii.

10. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii.

11. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Hiszpanii i Portugalii.

12. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Austrii, Włoszech i na Malcie.

13. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

14. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

15. Główne problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Your social security rights in Germany. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in France. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in United Kingdom. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Ireland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Sweden. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Norway. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Denmark. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Czech Republic. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Slovakia. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Switzerland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Spain. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Portugal. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Austria. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Italy. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Malta. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Poland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Zapoznanie z tematyką zajęć. Powtórzenie podstawowych treści.

2. Przypomnienie podstawowych założeń Ustawy o pomocy społecznej.

3. Pomoc rodzinie i dziecku w polskim systemie pomocy społecznej (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami).

4. Opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne); opieka nad osobami starszymi i chorymi.

5. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Niemczech.

6. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny we Francji.

7. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Wielkiej Brytanii.

8. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Irlandii.

9. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Szwecji, Norwegii i Danii.

10. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii.

11. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Hiszpanii i Portugalii.

12. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Austrii, Włoszech i na Malcie.

13. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

14. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

15. Główne problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Your social security rights in Germany. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in France. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in United Kingdom. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Ireland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Sweden. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Norway. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Denmark. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Czech Republic. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Slovakia. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Switzerland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Spain. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Portugal. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Austria. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Italy. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Malta. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Poland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

1. Zapoznanie z tematyką zajęć. Przypomnienie podstawowych założeń Ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc rodzinie i dziecku w polskim systemie pomocy społecznej (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami); opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne); opieka nad osobami starszymi i chorymi.

3. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Niemczech.

4. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny we Francji.

5. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Wielkiej Brytanii.

6. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Irlandii.

7. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Szwecji, Norwegii i Danii.

8. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii.

9. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Hiszpanii i Portugalii.

10. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Austrii, Włoszech i na Malcie.

11. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

12. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Your social security rights in Germany. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in France. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in United Kingdom. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Ireland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Sweden. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Norway. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Denmark. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Czech Republic. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Slovakia. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Switzerland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Spain. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Portugal. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Austria. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Italy. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Malta. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Poland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Beata Badziukiewicz, Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Kolokwium pisemne

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h wykład

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dziecko - rodzina - panstwo - polityka miedzynarodowa

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują:

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Unia Europejska - wybrane kwestie społeczne na podstawie: Europejskiej Karty Społecznej, Europejskiego Funduszu Socjalnego.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

2. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

3. Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (ŹRÓDŁA INTERNETOWE)

4.Your social security rights in Germany. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

5.Your social security rights in France. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

6.Your social security rights in United Kingdom. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

7.Your social security rights in Ireland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

8.Your social security rights in Sweden. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

9.Your social security rights in Norway. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

10.Your social security rights in Denmark. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

11.Your social security rights in Czech Republic. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

12.Your social security rights in Slovakia. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

13.Your social security rights in Switzerland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

14.Your social security rights in Spain. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

15.Your social security rights in Portugal. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

16.Your social security rights in Austria. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

17.Your social security rights in Italy. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

18.Your social security rights in Malta. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

19.Your social security rights in Poland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

20. https://www.mpips.gov.p/.../Europejska%20Karta%20Spoleczna%20-%20tekst.pdf

Uwagi:

Metody ksztalcenia: ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta (55 godz):

Godziny kontaktowe, ćwiczenia: 12 h;

Przygotowanie się do zajęć i zaliczenia przedmiotu: 43h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

1. Zapoznanie z tematyką zajęć. Przypomnienie podstawowych założeń Ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc rodzinie i dziecku w polskim systemie pomocy społecznej (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami); opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne); opieka nad osobami starszymi i chorymi.

3. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Niemczech.

4. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny we Francji.

5. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Wielkiej Brytanii.

6. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Irlandii.

7. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Szwecji, Norwegii i Danii.

8. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii.

9. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Hiszpanii i Portugalii.

10. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny w Austrii, Włoszech i na Malcie.

11. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

12. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research –Innocenti. Florencja 2014.

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005,

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Kancelaria Senatu. Opracowania tematyczne OT-617. BAiD, Warszawa 2013.

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Your social security rights in Germany. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in France. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in United Kingdom. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Ireland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Sweden. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Norway. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Denmark. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Czech Republic. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Slovakia. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Switzerland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Spain. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Portugal. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Austria. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Italy. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Malta. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Your social security rights in Poland. Employment, Social Affairs & Inclusion, European Union, 2013.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Roszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Kolokwium pisemne

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h wykład

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zmodyfikowany został sposób osiągnięcia efektów kształcenia , a tym samym zaliczenia przedmiotu.

Aktualnie obowiązywać będzie następujący sposób:

- opracowanie pisemne zleconego tematu;

Tematy zlecone do opracowania, stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu, muszą być opracowane na co najmniej ocenę dostateczną (3).

Na oceny 4; 4,5; 5 – dodatkowo odpowiedzi na pytania w formie online, lub telefonicznie podczas obustronnego, bezpośredniego kontaktu.

Pełny opis:

Temat 1. Założenia polityki społecznej w UE

Zagadnienie do dyskusji

1. Ocenić założenia polityki społecznej zawarte w dokumentach unijnych. Ocena ma polegać na wskazaniu regulacji zaspokajających Twoje oczekiwania i tych, które nie zaspokajają, w odniesieniu do poszczególnych polityk. Uzasadnić dlaczego?

Temat 2. Charakterystyka polityki społecznej w UE

Zagadnienie do dyskusji

W których państwach założenia poszczególnych polityk socjalnych są wystarczające, a w których nie? Podać konkretne przykłady.

Temat 3. Założenia polityki społecznej w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Porównać założenia poszczególnych rodzajów polityki socjalnej w Polsce, z regulacjami unijnymi.

2. Które najlepsze rozwiązania w innych państwach powinny być wzorem do rozwiązań w Polsce, w zakresie poszczególnych polityk?

Temat 4. Pomoc społeczna rodzinie w Polsce

Zagadnienia do dyskusji

1. Ocenić problemy współczesnej rodziny (przykłady z własnych doświadczeń):

- konflikty w rodzinie związane z partnerstwem,

- konflikt rodzina - szkoła,

- oddziaływanie środowiska na wychowanie w rodzinie.

2. Ocenić skuteczność działania instytucji pomagającej rodzinie. Oceny dokonać na konkretnych przykładach w miejscu zamieszkania.

Temat 5. Charakterystyka polityki społecznej w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Skala i przyczyny ubóstwa na konkretnych przykładach w JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) oraz przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne władze, w ramach pomocy osobom dotkniętym ubóstwem.

Temat 6. Polityka zatrudnienia w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Ocenić skalę, strukturę (wg różnych kryteriów) bezrobocia w JST oraz działania władz lokalnych na rzecz ograniczenia bezrobocia (na przykładach).

Temat 7. Polityka na rzecz niepełnosprawnych w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Skala i przyczyny niepełnosprawności na konkretnych przykładach w JST oraz przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne władze, w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym.

Temat 8. Opieka nad ludźmi chorymi i starymi w Polsce

Tematy do dyskusji

1. Jakie formy wsparcia i instytucje świadczące pomoc ludziom chorym i starym funkcjonują w Twojej JST?

2. Ile jest osób potrzebujących takiej pomocy, ile z niej korzysta?

3. Jaka jest opinia na temat tej pomocy osób z niej korzystających?

W związku z koniecznością kształcenia zdalnego uzupełniono sylabusy z poszczególnych przedmiotów o rozszerzone treści każdego tematu, które stanowią minimum wiedzy do pozytywnego zaliczenia przedmiotu. Po opracowaniu tych treści studenci powinni być w stanie opracować zagadnienia określone do dyskusji.

Kontakt telefoniczny: 608 521 557

Kontakt mailowy: ttelep@aps.edu.pl lub tomasz.telep@wp.pl

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

Modyfikacja metod kształcenia polega na:

1. Przesłaniu studentom poczta elektroniczną każdego tematu, z rozbiciem na poszczególne zagadnienia, w postaci prezentacji zawierającej najistotniejsze informacje potrzebne do opanowania tematu wraz z rozszerzonym komentarzem, z zakresu tej wiedzy.

2.Odpowiedzi pocztą elektroniczną na zapytania i wątpliwości studentów, w trybie indywidualnym.

3. Sformułowanie zagadnień zaliczeniowych, w postaci tekstowej lub testów z uzasadnieniem prawidłowego wyboru.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe – 30,

opracowanie pisemne zleconego tematu – 15 godzin,

przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin.

Razem: 60 godzin – 2 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h wykład

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szostakowski
Prowadzący grup: Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat: gotowości dzieci wybranych krajach Unii Europejskiej.

Przygotowanie rodzajów wsparcia finansowego rodziny ze strony Polityki społecznej.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

2. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

3. Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

4. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad dziećmi przed szkołą oraz w szkole, pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

3.W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

4.Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

5. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

6. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

7.Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

Formy pracy na Uczelni:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h

przygotowanie się do zajęć, lektury: 3h

przygotowanie referatu, prezentacji: 7h

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- Zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- Umieszczanie na platformie Microsoft Teams prezentacji studentów – wspólne omawianie ich i krytyczna analiza

- Udostępnianie linków do filmów i reportaży na platformie Microsoft Teams

- Komunikacja poprzez e-mail oraz komunikator Messenger

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.