Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 3 tyg. (60 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0P-EW3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 3 tyg. (60 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PE1_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PE1_W18 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, jako nauczyciela i nauczyciela-specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej

PE1_U07 Ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem

PE1_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w zależności od osób biorących udziałw procesie wychowania i kształcenia

PE1_U14 Potrafi dokonać analizy własnych działań w czasie realizacji praktyk pedagogicznych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

PE1_U15 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji

PE1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na podstawie autorefleksji oraz opinii opiekunów praktyk

PE1_K03 Rozumie potrzebę podejmowania działań pedagogicznych, ich sens i wartość

PE1_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-terapeuty

PE1_K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne wynikające z zadań praktykanta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celami praktyki są:

1) kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, podejmowanie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem szkoły w systemie oświaty i wychowania, przygotowanie do nabywania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej wspomagających rozwój dziecka;

2) praktyczna weryfikacja wiedzy, zdobytej podczas studiów w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego oraz przedmiotów metodycznych kształcenia specjalnościowego.

Praktyka asystencka obejmuje obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej, realizowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pomoc w prowadzeniu klasy oraz próbne prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI:

1) Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania szkoły, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnym planem wychowawczo- dydaktycznym, obowiązującymi programami, planami szczegółowymi oraz sposobami ich realizacji.

2) Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka w szkole, m.in. nauczycieli-wychowawców, pracowników wspierających nauczyciela, logopedy, innych specjalistów współpracujących z placówką.

3) Poznanie form i metod działań, wykorzystanie środków dydaktycznych wpierających dziecko w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz pozalekcyjnych.

4) Opisanie działania szkoły jako organizacji społecznej ( misja- po co jesteśmy, czym będziemy się kierowali w swojej działalności) statut szkoły, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną.

5) Poznanie wybranej grupy wiekowej poprzez obserwacje dzieci w różnych obszarach ich działania oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

6) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji wychowawczo- dydaktycznych ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7) Student, jako asystent nauczyciela i wychowawcy: hospituje zajęcia w wymiarze 20 godzin, zgodnie z planami obowiązującym w szkole. Obserwując zajęcia powinien poznać organizację i przebieg procesu wychowania i nauczania oraz wspieranie dziecka w jego działaniu. Asystuje nauczycielowi w prowadzeniu klasy

w wymiarze 20 godzin.

8) Praktykant pod kierunkiem nauczyciela przeprowadza zajęcia w wymiarze 20 godzin, zgodnie z wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym przez opiekuna praktyk w szkole scenariuszem. Student próbuje wejść rolę nauczyciela i kieruje działalnością dzieci podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zabaw dowolnych, czynnościach samoobsługowych, itp.

Realizacja godzin praktyki w ramach poszczególnych zadań odbywa się zgodnie

z zapisem w Karcie nabywania kompetencji praktykanta.

Uwagi:

ZAKŁADA SIĘ, ŻE STUDENT W RAMACH ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ METODYCZNYCH ORAZ ODBYTEJ PRAKTYKI NABĘDZIE NIŻEJ WYMIENIONE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI)

 zna założenia organizacyjne placówki, w której realizuje praktykę;

 zna założenia programowe, podstawę programową oraz zakres treści realizowanych

w ramach zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

 prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu dydaktyki;

 potrafi dokonać charakterystyki zespołu;

 potrafi opisać jaką role społeczną pełni szkoła;

 zna zadania i założenia pracy poszczególnych specjalistów ;

2. UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA OBSERWACJI

 potrafi przeprowadzić rozmowę z nauczycielem, zespołem wspierającym rozwój dziecka, na temat dziecka, grupy dzieci, funkcji społecznej szkoły;

 uczy się poprawnie określać cele zajęć dydaktycznych, dobierać środki dydaktyczne, itd;

 prawidłowo dokonuje zapisu obserwacji zajęć wychowawczo- dydaktycznych;

 podejmuje próby planowania i prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym scenariuszem.

3. POSTAWA PRAKTYKANTA

 autoprezentacja- kultura osobista, kultura słowa, zainteresowanie problematyką zajęć;

 nastawienie praktykanta do dziecka/grupy- przejawia pozytywny stosunek do dzieci, stara się nawiązać kontakt z całą grupą;

 współpraca praktykanta z nauczycielem prowadzącym studenta podczas praktyk indywidualnych, koordynatorem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem.

4. PRZYGOTOWANIE INTERPERSONALNE DO REALIZACJI ZADAŃ NAUCZYCIELA

 identyfikuje się z rolą i zadaniami nauczyciela, radzi sobie w rzeczywistości wychowawczo-edukacyjnej w różnych sytuacjach.

OCENA I ZALICZENIE PRAKTYKI

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Opiekun prowadzący studenta podczas praktyk indywidualnych / koordynator praktyk z Placówki potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją, dokonując wpisu w dzienniku praktyk pedagogicznych oraz karcie praktykanta APS. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności)

2) umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji

3) postawa praktykanta

4) przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań nauczyciela

DOKUMENTACJA PRAKTYK OBEJMUJE:

 program praktyki;

 karta praktykanta APS potwierdzone pieczęciami i podpisem dyrektora przedszkola;

 dziennik praktyk pedagogicznych z obserwowanych zajęć potwierdzony podpisem dyrektora z dołączonym scenariuszem zajęć przeprowadzonymi z dziećmi w wybranej klasie;

 sprawozdanie z pięciu pierwszych punktów zadań praktyki i autorefleksję na temat weryfikowania w trakcie praktyk własnych poglądów i możliwości dotyczących przygotowania do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (ok. 3 stron).

W celu uzyskania zaliczenia praktyki asystenckiej student zobowiązany jest przedłożyć dokumentację praktyki uczelnianemu opiekunowi praktyk do 25 czerwca danego roku akademickiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Zawadzka
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:
Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.