Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-BHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

KIERUNEK PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Wiedza

PE1_W17, PE2_W10

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

- Zna przepisy prawa pracy.

- Ma wiedzę na temat zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego w zakresie nabycia chorób zawodowych oraz wypadków w pracy.

- Ma wiedzę z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

- Znaj zasady postępowania w razie wypadku, w sytuacjach zagrożeń ( pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Umiejętności

PE1_U03, PE2_U10

- Prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożeń oraz ochrona przed zagrożeniami.

- Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

Kompetencje społeczne

PE1_K04, PE2_K06

- Świadomość dotycząca bezpieczeństwa społecznego,

- Świadomość skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIERUNEK PEDAGOGIKA PROFIL PRAKTYCZNY

Wiedza

PEP1_W16

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Umiejętności

PEP1_U15

- Potrafi stosować typowe metody i procedury gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Potrafi zapobiegać łamaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

PSYCHOLOGIA

Wiedza

Znajomość przepisów prawa pracy.

Wiedza na temat zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego w zakresie nabycia chorób zawodowych oraz wypadków w pracy.

Wiedza z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Znajomość zasad postępowania w razie wypadku, w sytuacjach zagrożeń ( pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Umiejętności

Prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożeń oraz ochrona przed zagrożeniami.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

Kompetencje społeczne

Świadomość dotycząca bezpieczeństwa społecznego,

Świadomość skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wiedza

PC1_KK_W16 Zna podstawowe cechy materialnego środowiska Uczelni

PC1_KK_W16 Rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

PC1_KK_W16 Przewiduje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku nauki

PC1_KK_W16 Określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku nauki

Umiejętności

PC1_KK_U09 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Rozumie potrzebę ochrony siebie i innych osób w środowisku nauki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Kadulska
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Obecność na wykładach

Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia prawne

Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.

Nr 180,poz.1860, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm. )

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Kadulska
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Obecność na wykładach

Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia prawne

Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.

Nr 180,poz.1860, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm. )

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Kadulska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

3. Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.Nr 180,poz.1860, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm.)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Kadulska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

* Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

3. Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.Nr 180,poz.1860, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm. )

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska, Stanisława Kadulska, Marta Rutkowska, Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

3. Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.Nr 180,poz.1860, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm.)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska, Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

* Testy egzaminacyjne

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia

3. Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami oraz

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ( w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy), zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z 26.6.1974r.-Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, ze zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U.Nr 180,poz.1860, ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.7.2007r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ( Dz. U. nr 128, poz. 897 )

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650, ze zm. )

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład akademicki

- film dydaktyczny

- materiały szkoleniowe bhp

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.