Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p] Semestr zimowy 2023/2024
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Dąbruś
Literatura:

Na zajęciach obowiązuje podręcznik wydawnictwa Pearson Roadmap B2+ wraz z zeszytem ćwiczeń. Oprócz tego na zajęciach wykorzystywane są materiały pochodzące m.in. z zasobów internetowych takich jak:

• OneStopEnglish (Macmillan),

• elt.oup.com (Oxford University Press),

• Random Idea English,

• psychologytoday.com i innych

• TedTalks

lub platform internetowych, np. ePanel Pearson.

Dodatkowo używane są m.in. takie pozycje wydawnicze jak:

• (New) English File Upper-Intermediate 3rd Edition + zeszyt ćwiczeń, C. Lathem-Koenig, C. Oxenden (OUP)

• English Grammar in Use, R. Murphy (Cambridge)

• Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, R. Ociepa, R. Preston, A. Szcześniak (Egis)

• Grammarway 3, 4, V. Evans and J. Dooley (Express Publishing)

• Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, S. Maciaszczyk, A. Szarkowska (PWN)

• Grammar Practice for Upper-Intermediate Students, S. Dignen and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (Pearson)

• A Practical English Grammar, Thomson & Martinet (Oxford)

• FCE Use of English 1, 2, V. Evans (Express Publishing)

• Wordbuilder, G. Wellman (Heinemann) i inne.

Do egzaminów ustnych wykorzystywane są takie czasopisma anglojęzyczne jak:

• Polska Newsweek Learning English;

• Psychologies

• English Matters

Zakres tematów:

Rozdział 3

3C - Słownictwo - even, hardly

• rozmowa na temat czynności przedstawionych na fotografiach i sławnych sportowcach, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego (nierówność płciowa w sporcie)

– wyrażanie i uzasadnianie opinii , wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• ćwiczenia leksykalne – even, hardly i ich pozycja w zdaniu

Słownictwo - wydarzenia sportowe, zasady gry

• ćwiczenia leksykalne - charakterystyczne słowa i zwroty dot. wydarzeń sportowych, zasad gry

Rozdział 4

4A - Gramatyka - zdania przydawkowe

• rozmowa na temat fotografii – opisywanie osób, kontaktów z osobami w różnym wieku, tematów rozmów z osobami w różnym wieku, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat przyczyn samotności wśród osób młodych, sposobów zachęcania ludzi do integracji, przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekście obcojęzycznym, wyrażanie i uzasadnianie opinii

• ćwiczenia gramatyczne – zdania przydawkowe

4A - Słownictwo – pokolenia, etapy życia, wiek

• rozmowa na temat osób przedstawionych na fotografiach – zalety i wady bycia w różnym wieku, wyrażanie i uzasadniane opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• ćwiczenia leksykalne

4 B - Słownictwo – ubrania, moda

• rozmowa na temat znaczenia ubrań, wyglądu, robienia zakupów w sklepach z ubraniami, osób, które dobrze się ubierają, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji

• ćwiczenia leksykalne – ubrania, moda

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat rożnego podejścia kobiet i mężczyzn do mody, reakcji rodziców na nasze wybory modowe, wyrzucania niepotrzebnych rzeczy, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

4B - Gramatyka - wyrażenia rzeczownikowe

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• ćwiczenia gramatyczne – wyrażenia rzeczownikowe

• rozmowa na temat mody, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji

Pisanie*/Mówienie – doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych/ustnych – rozprawka/prezentacja

• rozmowa na temat mundurków szkolnych, podawanie zalet i wad, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• ćwiczenia redakcyjne

• pisanie rozprawki/prezentacja na wybrany temat, przedstawiającej zalety i wady

Zagadnienia oznaczone gwiazdką będą realizowane opcjonalnie w zależności od tempa pracy studentów.

4 C - Słownictwo – tożsamość, wywieranie wpływu

• rozmowa na temat osób przedstawionych na fotografiach, ich stylu życia, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• ćwiczenia leksykalne – tożsamość, wywieranie wpływu

• rozmowa na temat doświadczeń związanych z długiem wdzięczności, nic niewartych rad, osób, które miały na nas największy wpływ, wpływu miejsca pracy/studiowania na nas, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat wpływu genów i otoczenia na charakter, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

4C - Słownictwo – przyimki

• ćwiczenia leksykalne – przyimki

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• rozmowa o tym, co ma na nas największy wpływ, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Metody dydaktyczne:

Nauczanie języków obcych to złożony proces, który wymaga zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych tak, jak zróżnicowani są studenci poddawani temu procesowi. Stąd też wybór podejścia komunikacyjnego jako metody dydaktycznej wydaje się najlepszym z możliwych, ponieważ jest silnie eklektyczne z pozostałymi metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Można wyodrębnić następujące metody dydaktyczne w pracy ze studentem:

a) metoda podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie

• wykład informacyjny

• pogadanka (wstępna, utrwalająca, kontrolna)

b) metoda problemowa

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjne

• dyskusja dydaktyczna

• burza mózgów

c) metoda praktyczna

• ćwiczenia przedmiotowe

Na czas edukacji on-line udostępniane są studentom również karty pracy, które student opracowuje samodzielnie na podstawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń w określonym czasie. Po upływie terminu nadsyłania prac, nauczyciel weryfikuje karty pracy, odnosi się do odpowiedzi udzielonych na pytania otwarte, komentując je, a do pozostałych treści zamkniętych przesyła klucz poprawnych odpowiedzi. Student ma możliwość konsultowania uwag, pytań poprzez pocztę APS lub aplikację MSTeams.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej diagnozie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby oceniania to:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym (próg zaliczeniowy to 60%);

• ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem min.70%

• aktywność podczas zajęć (praca domowe, karty pracy, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Stosuje się następujące kryteria oceniania dla poszczególnych umiejętności:

Znajomości gramatyki i słownictwa

BARDZO DOBRY

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 C (związane z wydarzeniami sportowymi i zasadami gry); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się wyrażeniami przyszłości(be supposed to, be set to, be expected to, should, czas Present Continuous, Future Continuous).

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 4

(związane z pokoleniami, etapami życia, wiekiem, ubraniami, modą); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie tworzy i posługuje się zdaniami względnymi oraz wyrażeniami rzeczownikowymi.

DOBRY

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo i na ogół poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 3 C i 4.

DOSTATECZNY

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo i nie zawsze poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 3C i 4.

NIEDOSTATECZNY

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa i popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu zagadnień gramatycznych z Unitu C 3 i 4.

Słuchanie

BARDZO DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje w tekście informacje popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia liczne błędy.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje w tekście informacje, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia bardzo liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia bardzo liczne błędy.

Czytanie

BARDZO DOBRY

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach; bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

DOBRY

• Student znajduje określone informacje w tekstach, popełniając nieliczne błędy; na ogół rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając liczne błędy; często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

• popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając bardzo liczne błędy; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu; nie widzi różnicy między teksem formalnym i nieformalnym;

• nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście;

• popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

Mówienie (kryteria stosowane również w przypadku egzaminu ustnego końcowego)

BARDZO DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno - gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. Stosowania odpowiednich środków językowych;

• Student potrafi umiejętnie zastosować liczne strategie kompensujące braki w wiedzy dot. Środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;

• Student potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie podanych zagadnień

• Student potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące

• Student poprawnie używa zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny /nieformalny);

DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);

• Student potrafi zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;

• Student potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich

• Student potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

• Student potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);

DOSTATECZNY

• potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w

• rozmowie wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;

• jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe;

• potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych, ale często używa w komunikacji języka polskiego;

• potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

NIEDOSTATECZNY

• nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;

• popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają komunikację;

• ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich struktury leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;

• sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i bardzo często korzysta w komunikacji z języka polskiego;

• z trudem i sporadycznie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę,

• nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień:

• z trudem i sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

Uwagi:

lektorat II rok

Link do kanału ogólnego w zespole:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-XxN2Q8Y4OWT7pcDFzC3dVE77X91rtq3aiSy3KsLbmQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b6208974-11c4-441a-b0bd-6e39839af2e7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)