Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących [PC-5S-MES] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących [PC-5S-MES]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 3528
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Kupisiewicz
Literatura:

Buryn Urszula, Hulboj Teresa, Kowalska Marzena, Pod¬ziemska Tamara (2001). Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. War¬szawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Csanyi Y.,1994,Słuchowo - werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, WSIP, Warszawa

Dłużniewska Agnieszka (2010). Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym. W: Podnie¬sienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. 2, (s. 31-78). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Korzon A. Specyfika nauczania zintegrowanego w szkole dla dzieci z wadą słuchu. W : Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego / pod red. Haliny Kosętki i Józefa Kuźmy. — Kraków, 2000. — (Problemy Studiów Nauczycielskich ; nr 22). — S. 244-248

Korzon A. Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu. Infograf. Katowice 1994

Krakowiak K. Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012.

Kupisiewicz M. "Kompetencje intelektualne dzieci z wadą słuchu do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych", Audiofonologia T. VI 1994

Kupisiewicz M. Specyfika rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchu. w: A. Bieńkowska, D. Danielewicz (red.) Rozwój w okresie dzieciństwa. Zagrożenia i zaburzenia. 2022

Kupisiewicz Małgorzata (2006). Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki. Szkoła Specjalna, 5, (330-337).

Olempska Magdalena (2009). Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem. W: T. Żółkowska, L. Konopska (red.), W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, 5, (s.257-261). Szczecin: Wydawnictwo Print Group.

Plutecka K. Zasady projektwania zindywidualizowanego programu edukacji o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla uczniów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi W: Barbara Oszustowicz, Viktor Lechta (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

Plutecka K., Korzon A. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010

Skibska Joanna (2014). Uczeń z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej – problemy i ich rozwiązania. W: J. Skibska (red.) Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy (s. 27-43). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.

Trochymiuk A. "Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku", Audiofonologia T. XIX 2001

Zakres tematów:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego – dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia słabosłyszącego.

- Dostosowanie metod dydaktycznych, form pracy i środków dydaktycznych do specyficznych potrzeb ucznia z wadą słuchu.

- Cele rewalidacyjne realizowane w klasach I-III dla uczniów słabosłyszących.

- Strategie realizacji programu nauczania zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem specyfiki postępowania metodycznego związanej z metodami rozwijania mowy dźwiękowej, kompetencji językowej i komunikacyjnej ucznia słabosłyszącego: metoda ustno- słuchowa; fonogesty – jako metoda wspomagająca proces prawidłowej artykulacji i odczytywania mowy z ust.

- Wykorzystanie alternatywnych metod porozumiewania się w pracy z uczniem z słabosłyszacym.

- Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno–Terapeutycznych dla ucznia słabosłyszącego.

- Tok metodycznego postępowania podczas opracowywania następujących zagadnień związanych ze specyfiką potrzeb rozwojowych ucznia słabosłyszącego: metody nauki czytania; nauka czytania i pisania w klasie I; założenia metodyczne wprowadzenie nowej litery; doskonalenie nauki czytania w klasie II i III; ćwiczenia gramatyczne; ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne; ćwiczenia stylistyczne (wypowiedzi ustne i pisemne); czytanie ze zrozumieniem - metodyczne kroki opracowywania tekstu czytanki; kształtowanie pojęcia liczby.

- Umiejętności praktyczne w programie matematyki klasy I-III w szkole dla dzieci słabosłyszących.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: pokaz – obserwacja, studiowanie literatury specjalistycznej

Metody poszukujące: samodzielna praca studentów, dyskusja, układanie planu rozwiązania: określonego problemu pedagogicznego, projektowanie zajęć z uczniami słabosłyszącymi konstruowanie konspektów zajęć, samodzielne prowadzenie zajęć próbnych przez studentów z uczniami słabosłyszącymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów: osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie udziału studentów w wykładach, przygotowanie prezentacji, konspektów zajęć , pomocy dydaktycznych, udział w hospitacji zajęć i samodzielne prowadzenie zajęć z uczniem słabosłyszącym przez student

Egzamin pisemny (praktyczny), egzamin teoretyczny pisemny lub ustny

godziny kontaktowe online (90h)

przygotowanie się do zajęć 20h

przygotowanie się do egzaminu 20 h

Uwagi:

grupa wykładowa dla IV DMPC-SUR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)