Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny) [PS-3F-WUM] Semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny) [PS-3F-WUM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:35
sala 1206
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cybulska R.,Żołnierczyk E. (2011), Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Głąbicka K., Gościniewicz M. (2014), Praca socjalna z młodzieżą opuszczajacą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

Kaźmierczak T., Bąbska B, Popłońska-Kowalska M., Rymsza M., Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

Krasiejko I., Praca socjalna w prackyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2013.

Nocuń W.A., Szmagalski J., (2004), Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk.

Palacz-Chrisidis A. (2014), Praca soecjalna z osobami uzależnionymi, CRZL, Warszawa.

Ruszkowska M., Winiarski M. (2014), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa.

Stanek K.M. (2014), Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

Wilczyńska M. Nowak M., Kućka J. Sawicka J. Sztajerwald K., Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Gliwice 2013.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Praca socjalna. "JA" w roli pracownika socjalnego". Doświadczenie "bycia" w roli zawodowej.

2. Znaczenie pojęcia "problem". Rozumienie istoty problemów. Proces rozwiązywania problemów. Techniki rozwiązywania problemów. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów.

3. Istota pracy socjalnej. Metody pracy socjalnej: metoda pracy socjalnej z jednostką; metoda pracy socjalnej z grupą; metoda środowiskowej pracy socjalnej; nowe techniki w pracy socjalnej.

4. Etapy metodycznego działania:

(1) budowanie relacji (jak budować relacje z klientem. Pierwsza rozmowa). Przełamywanie oporu i niechęci klienta.

(2) diagnoza problemów. Trudności klienta.

(3) diagnoza potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów.

(4) określenie celów pracy socjalnej. SMART. GROW. Ćwiczenia coachingowe.

(5) budowanie planu działania. Analiza SWOT.

(6) działania i usługi w obszarze rozwiązywania problemów/trudności.

(7) monitoring i ewaluacja działań.

(8) zakończenie współpracy.

5. Kontrakt socjalny.

6. Praca z przypadkiem/rodziną z problemem - wyniki pracy własnej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: mini wykład;

Metody poszukujące: problemowe (metoda problemowa i sytuacyjna), ćwiczeniowo-praktyczne (metoda ćwiczeniowa, metoda projektu, studium przypadku) oraz dyskusji (dyskusja nt. case work)

Metody eksponujące: prezentacja wyników pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: zaliczenie z oceną, na którą składają się:

(1) obecność oraz przygotowanie do zajęć,

(2) aktywny udział w zajęciach,

(3) pozytywna ocena dokumentacji pracy z przypadkiem (case work), uwzględniająca: diagnozę przypadku (karta pracy, wywiad środowiskowy), kontrakt socjalny, projekt zastosowania 2 wybranych technik pracy zgodnie z przyjętą metodyką pracy socjalnej;

Uwagi:

grupa warsztatowa dla III DZPS - PSS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)