Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi [PS-3S-PSB] Semestr letni 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi [PS-3S-PSB]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022L] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 4125
Budynek D jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

Polakowski D., Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym, WRZOS, 2013.

Skowrońska A. , Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

Staręga-Piasek J. (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Stanek K. (2022), Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, [w:], E. Grudziewska (red.), Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi, doświadczającymi przemocy, Metodyka pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 9-56,

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Zakres tematów:

1. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu (1h).

1.1. Aktywność zawodowa w dobie współczesności (Praca jako podstawowa działalność człowieka. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dot. bezrobotnych.

2. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym

3.1. Instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin.

3.2. Instytucje rynku pracy w Polsce.

3.3.Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

3.4 Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

3.5. Usługi i świadczenia z pomocy społecznej.

3.6. Usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy.

3.7. CIS i spółdzielnie socjalne.

4. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Praca socjalna z przypadkiem w oparciu o:

4.1. Dialog motywujący,

4.2. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach,

4.3. Coaching,

4.4. Kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: mini wykład;

Metody poszukujące: problemowe (metoda problemowa i sytuacyjna), ćwiczeniowo-praktyczne (metoda ćwiczeniowa, metoda projektu, studium przypadku, coaching),

praca z dokumentami oraz dyskusja (dyskusja nt. case work)

Metody eksponujące: prezentacja wyników pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: zaliczenie z oceną, na którą składają się:

(1) obecność oraz przygotowanie do zajęć,

(2) aktywny udział w zajęciach,

(3) pozytywna ocena dokumentacji pracy z przypadkiem (case work), uwzględniająca: diagnozę przypadku (karta pracy, wywiad środowiskowy), kontrakt socjalny, plan pracy z osobą bezrobotną i jej rodziną zgodnie z przyjętą metodyką pracy socjalnej;

4) zaliczenie kolokwium zaliczeniowego (50%+1);

Uwagi:

grupa warsztatowa dla II DZPS - PSS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)