Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski [PC-POL] Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język polski [PC-POL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 10:35
sala 1209/1210
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Literatura:

Literatura dodatkowa:

Kurek, H.Polszczyzna mówiona inteligencji. Kraków, 2008.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. kraków, 2000

Zakres tematów:

1. Znaczenie wiedzy o języku. Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Podsystemy języka. Język polski wśród narodów słowiańskich.

2. Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy językowej i błędu językowego. System języka a norma językowa. Kryteria oceny poprawności innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych. Redakcja tekstów i poprawa tekstów z różnymi rodzajami błędów językowych.

3. Repetytorium wiadomości z zakresu fonetyki - fonetyka jako nauka o głoskach, głoska a fonem, głoska a litera, narządy mowy i ich funkcje, analiza fonetyczna wyrazów, samogłoski a spółgłoski, klasyfikacja spółgłosek i samogłosek, sylaba - czyli zgłoska, akcent w języku polskim, upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji, zasady ortografii polskiej.

4. Repetytorium wiadomości z zakresu fleksji i słowotwórstwa - kryteria podziału wyrazów na części mowy, części mowy odmienne i nieodmienne, deklinacja a koniugacja, podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim - derywacja i kompozycja, rodzaje formantów,tendencje słowotwórcze w języku polskim.

5. Repetytorium wiadomości z zakresu składni - składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń, związki składniowe, części mowy a części zdania, analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych, złożonych dwukrotnie i wielokrotnie.

6. Frazeologia jako nauka o związkach frazeologicznych - wyrażenia, zwroty, frazy, pleonazmy, tautologie, kontaminacje, najczęstsze błędy frazeologiczne, źródła frazeologizmów, wyjaśnianie znaczeń frazeologicznych kodów kulturowych.

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie.

STUDENT ZALICZA PRZEDMIOT NA PODSTAWIE:

1. Obecności na wymaganej liczbie zajęć i aktywności na zajęciach.

2. Zaliczenia pracy (eseju) na temat znaczenia języka i wiedzy o języku w kulturze oraz w życiu jednostek i narodów.

Praca będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:

1. Zgodność pracy z tematem.

2. Zakres wyczerpania tematu.

3. Poprawność merytoryczna, językowa i stylistyczna.

4. Umiejętność wykorzystania zalecanej literatury bądź trafny dobór literatury wskazanej przez autora.

5. Oryginalność ujęcia tematu.

Uwagi:

gr ćw. I DMPC 10

METODY KSZTAŁCENIA

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)