Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej PS-3F-TPS
Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy socjalnej PS-3F-TPS
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
sala 2223/2224
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

• D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

• J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

• A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

• E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Literatura uzupełniająca:

• St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

• B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

• B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994.

Osoby studiujące mogą korzystać również z e-booków, netografii.

Zakres tematów:

Instruktaż wstępny. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia). Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca indywidualna i w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej (3 pytania opisowe po 10 punktów, 50 % zalicza, czyli 15 punktów). Zaliczenie będzie przeprowadzone albo na APS, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna albo w formie testu na aplikacji Forms. W przypadku konieczności realizowania zaliczenia w formie testu, są możliwe zarówno pytania opisowe, jak i zamknięte. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Zaliczenie kolokwium stanowi podstawowy sposób pomiaru efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 30. Zalicza na ocenę dostateczną 15 punktów czyli 50%. Analiza sposobu wykonywania ćwiczeń i odpowiadania na pytania przez osoby studiujące na zajęciach stanowi formę sprawdzenia kompetencji społecznych. Zaliczenie odbyło się w formie stacjonarnej w dniu 20 stycznia 2022 roku w formie 3 pytań opisowych.

Uwagi:

gr war II DZPS-PSR

Metody kształcenia:

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca indywidualna i w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Liczba godzin ćwiczeń 30, 20 godzin indywidualnego nakładu pracy osoby studiującej. Nakład indywidualnej pracy osób studiujących wynosi 40 godzin na przedmiot (wykład, ćwiczenia) z wyliczenia 100 godzin - 60 godzin. Przedmiot ma 4 punkty ECTS. Przyjęto 25 godzin w przeliczeniu na 1 punkt ECTS. Godziny kontaktowe to łącznie 60 godzin (30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń).

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej – zajęcia zdalne w dniu 27 stycznia:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3arh46xR4EPLq3JfEtuL0s-3R4zaWta16meyGSFz8vpvQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=382915d3-b7cc-4a14-9981-c1d467d8d033&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.