Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka w pedagogice specjalnej PC-5F-DPS
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnostyka w pedagogice specjalnej PC-5F-DPS
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 10:35
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Justyna Gasik
Literatura:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu stron podawane będą na poszczególnych ćwiczeniach. Koordynator przedmiotu zastrzega możliwość zmiany na liście lektur z uwagi na edukacje zdalną.

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Zakres tematów:

Zakres tematów ćwiczeń (o kolejności treści decyduje osoba prowadząca ćwiczenia)

1.

- Informacje organizacyjne oraz warunki zaliczenia przedmiotu.

- Przedmiot rozpoznania diagnostycznego.

- Autodiagnoza stylu uczenia się na podstawie podanych testów

2..

- Kontakt diagnostyczny

3.

- Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej - atomizm i holizm. Atrybucja

- Procedury badań diagnostycznych – podejście zewnętrzne i wewnętrzne, różnice w podejściu ilościowym i jakościowym

4.

- Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

- Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

5.

- Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, modele diagnozy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej, ujęcie strukturalno-dynamiczne, i in.)

6.

- Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju - planowanie narzędzi diagnozy pedagogicznej konstruowanie ankiety, operacjonalizacja celów kształcenia

7.

- Taksonomia celów kształcenia.

- Planowanie i konstruowanie arkusza obserwacji

8., 9.

- Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie

10.

- Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej

11.

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Normy moralne i etyczne diagnostyki pedagogicznej

12., 13., 14

Diagnostyka pedagogiczna (opiekuńczo-wychowawcza, rehabilitacyjna, resocjalizacyjna i socjoterapeutyczna )w pracy różnych instytucji na podstawie prawa oświatowego

15. Omówienie wymaganych prac oraz osiągniętych efektów kształcenia, Podsumowanie zajęć i wpisanie zaliczenia ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: metody podające (oparte na słowie - instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się osiągnięte na ćwiczeniach weryfikowane będą przez analizę wymaganych opracowań, a także obserwacje studenta w czasie wykonywania zadań (ocena zaangażowania, systematyczności i terminowości oddawania prac, poprawności wykonania – diagnoza mocnych i słabych stron studenta, jako przyszłego pedagoga).

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 7

Zajęcia na platformie MS Teams w czasie zgodnym z planem zajęć.

Nazwa zespołu:

Diagnostyka w pedagogice specjalnej - ćw. Gr.7

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34ad9364316745a2bd0cc0eb1bd36adf%40thread.tacv2/conversations?groupId=e382ccfb-cf5f-4d57-8120-b29879e00949&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.