Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 37

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 37 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jacek Gralewski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

2. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

3. Chełpa, S., Witkowski, T. (2004). Psychologia konfliktów. Biblioteka moderatora.

4. Tease, A. (2003). Mowa ciała. jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Kielce: Jedność.

Literatura uzupełniająca:

1. Volpel, K. W. (2002). Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Kielce: jedność.

2. Hartley, P. (1997). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i Spółka.

3. Belbin, R. M. (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Zajęcia wprowadzające związane z wzajemnym poznawaniem się uczestników grupy

Treści szczegółowe: Prezentacja treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć, planowanych efektów kształcenia oraz zasad zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenia wstępne mające na celu wzajemne zapoznanie się ze sobą członków grupy zajęciowej. Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie.

Literatura do zajęć:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP – Podrozdział 2.1. Umiejętności interpersonalne – Klimat grupowy. Strony: 23-30.

Zajęcia 2. Dzielenie się informacjami o sobie

Treści szczegółowe: zasady tworzenie kontraktu grupowego. Ćwiczenia mające na celu pogłębienie samopoznania i samoświadomości uczestników zajęć oraz dzieleniem się informacjami o sobie między nimi. Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie.

Zajęcia 3. Budowanie zespołu

Treści szczegółowe: procesy grupowe, definicja grupy, charakterystyka grupy: wielkość, role, status, relacje, interakcje, cele, normy grupowe.

Literatura do zajęć:

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Rozdział 1 – Podstawowe prawidłowości funkcjonowania grup. Strony 21-55.

Zajęcia 4. Współpraca w grupie i mechanizmy mające wpływ na jej produktywność

Treści szczegółowe: czynniki zwiększające produktywność grupy (synergia, myślenie grupowe, umysł grupowy), oraz czynniki zmniejszające produktywność grupy (myślenie grupowe, polaryzacja grupowa, problemy koordynacyjne, próżniactwo społeczne, jazda na gapę). Ćwiczenia mające na celu pogłębianie integracji członków grupy.

Literatura do zajęć:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP – Podrozdział 2.3. – Umiejętności interpersonalne – Współdziałanie strony: 38-48

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Rozdział 6 – Produktywność grupy. Strony 178-206.

Zajęcia 5. Komunikacja werbalna w grupie

Treści szczegółowe: modele komunikacji werbalnej, słuchanie efektywne, zasady efektywnego słuchania i formułowania pytań.

Literatura do zajęć:

Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Rozdział 4 – Komunikacja w grupie. Strony 113-144.

Zajęcia 6. Komunikacja niewerbalna w grupie

Treści szczegółowe: komunikacja niewerbalna (proksemika, kinezjetyka, paralingwistyka), czynniki wpływające na komunikację niewerbalną. Ćwiczenia dotyczące pogłębiania umiejętności komunikacyjnych.

Literatura do zajęć:

Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Rozdział 4 – Komunikacja w grupie. Strony 113-144.

Tease, A. (2003). Mowa ciała. jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Kielce: jedność. Rozdziały od 3 do 8. Strony 31-92.

Zajęcia 7. Sytuacje konfliktowe

Treści szczegółowe: pojęcie konfliktu, źródła konfliktu, fazy konfliktu style reakcji na konflikt, strategie radzenia sobie z konfliktami.

Literatura do zajęć:

Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Rozdział 9 –Konflikty intra – i intergrupowe. Strony 268-290.

Chełpa, S., Witkowski, T. (2004). Psychologia konfliktów. Biblioteka moderatora Rozdziały od 3 do 6. Strony 103-201.

Zajęcia 8. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

WIEDZA

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

-praca z tekstem

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-modelowanie

-prezentacja

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zajęć:

Zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platformy MS TEAMS w czasie zgodnym z planem zajęć.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a090d24b2590049e7ba48089511d090a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=ddfb79c1-8d69-4772-ad32-89ba3fabebbf&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Jednym z warunków zaliczenia zajęć jest aktywne w nich uczestnictwo. Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność na zajęciach.

2. Kolejnym warunkiem zaliczenia zajęć będzie zaliczenie (na ZAL lub NZAL) dwóch prac domowych. Pierwsza praca będzie polegała na przygotowaniu i zaprezentowaniu grupie jedno-do trzy slajdowej prezentacji PPT na temat

własnej osoby - a w szczególności własnych zainteresowań, mocnych i słabych stron. Druga praca domowa będzie wiązała się z rozwiązaniem testu do zajęć poświęconych mechanizmom produktywności grupy.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie prac domowych - 3h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 33h

Uwagi:

gr warsztatowa I DZSC 3b

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)