Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 31

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 31 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 2119
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Dąbruś
Literatura:

Na zajęciach obowiązuje podręcznik wydawnictw Oxford University Press English File Upper-Intermediate 3rd Edition wraz z zeszytem ćwiczeń. Oprócz tego na zajęciach wykorzystywane są materiały pochodzące z zasobów internetowych takich jak:

• OneStopEnglish (Macmillan),

• elt.oup.com (Oxford University Press),

• Random Idea English,

• psychologytoday.com i innych

lub platform internetowych, np. ePanel Pearson.

Dodatkowo używane są m.in. takie pozycje wydawnicze jak:

• (New) English File Upper-Intermediate + zeszyt ćwiczeń, C. Lathem-Koenig, C. Oxenden (OUP)

• English Grammar in Use, R. Murphy (Cambridge)

• Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, R. Ociepa, R. Preston, A. Szcześniak (Egis)

• Grammarway 3, 4, V. Evans and J. Dooley (Express Publishing)

• Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, S. Maciaszczyk, A. Szarkowska (PWN)

• Grammar Practice for Upper-Intermediate Students, S. Dignen and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (Pearson)

• A Practical English Grammar, Thomson & Martinet (Oxford)

• FCE Use of English 1, 2, V. Evans (Express Publishing)

• Wordbuilder, G. Wellman (Heinemann)

Do egzaminów ustnych wykorzystywane są takie czasopisma anglojęzyczne jak:

• Polska Newsweek Learning English;

• Psychologies

• English Matters

Zakres tematów:

19.02.2020 (w sali)

Rozdział 2A

SB: ss. 14-15 - nazywanie chorób, dolegliwości i urazów, opisywanie symptomów chorób i dolegliwości z zastosowaniem czasów present perfect simple i continuous, słownictwo związane z leczeniem

Mówienie

SB: ss. 14, ćw. 1a, b

• Student wypowiada się na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach na podstawie ilustracji i quizu, streszcza przeczytany tekst, uzasadnia swoje wybory

SB:, s. 14, ćw. 1c - Communication: SB: ss. 105, 109

• student weryfikuje swoje odpowiedzi na podstawie opisów jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia przedstawiając poprawne zachowania

Vocabulary Bank: SB: s. 152, ćw.1a, c, 2a, 3a

• Student łączy ilustracje ze zdaniami

• student przyporządkowuje choroby i stany z symptomami

• student przyporządkowuje dolegliwości z symptomami lub przyczynami

• student łączy czasowniki frazalne z ich definicjami

Praca domowa: WB: ss. 12 ćw. 2a, b, c

26.02.2020 (w sali)

Dodatkowe materiały (materiały własne) poszerzające i utrwalające słownictwo związane z:

• przyczynami chorób,

• nazewnictwem chorób,

• identyfikowaniem chorób,

• zapadaniem na choroby (czasowniki i wyrażenia czasownikowe),

• określaniem stanu zdrowia i samopoczucia (wyrażenia przymiotnikowe).

Studenci pracują ze słownikami jedno i dwujęzycznymi on-line i materiałami z książki Wordbuilder (rozdział: Health and Illness), wykorzystując techniki samodzielnej pracy nad językiem.

04.03.2010 (w sali)

Rozdział 2A

SB: s.15, ćw. 3a, b, c - zastosowanie i użycie czasów present perfect simple i continuous –

Nauczyciel aktualizuje wiedzę studentów na temat struktury obu czasów gramatycznych, charakterystycznych wyrażeń (for, since) i zasad ich stosowania na podstawie rozmowy pomiędzy lekarzem i pacjentem, której studenci wysłuchują, uzupełniając luki czasownikami w czasie present perfect simple i continuous. Następnie prezentuje typowe sytuacje dla zastosowania obu czasów, podkreślając różnice i charakterystyczne wyjątki.

Grammar Bank 2A: s. 134 ćw. a, b oraz dodatkowe materiały utrwalające zastosowanie czasów present perfect simple i continuous zaczerpnięte z A Practical English Grammar.

Praca domowa

WB: ss. 12, 13, ćw. 3 a, b.

11.03. 2020( w sali)

Analiza błędów z pracy domowej, podsumowanie zagadnień na podstawie materiałów z poprzednich zajęć oraz sprawdzenie pracy domowej dotyczącej czasów present perfect simple i continuous.

Pozostała część zajęć poświęcona jest na przeprowadzenie testu sprawdzającego materiał z rozdziału 2A ss 14 i 15.

18.03.2020 – 25.03.2020 (zajęcia zdalne)

Studenci wykonują pracę samodzielną na platformie e-learning APS pod kontrolą nauczyciela (w przypadku gdy student ma kłopoty z uzyskaniem poprawnych odpowiedzi, wysyła nauczycielowi na skrzynkę pocztową APS print screen slajdu, a nauczyciel mailowo za pośrednictwem poczty APS wyjaśnia lub naprowadza studenta na właściwą odpowiedź).

Materiał zawiera zagadnienia utrwalające materiał z rozdziałów:

• 1A (pytania ogólne i szczegółowe, pytania pośrednie, zagadnienia słownikowe dot. pracy), co obejmują następujące kursy e-leaning: (11) Kurs: Pytania oraz (7) Kurs: Indirect Questions, (13) Praca;

• 1B (czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe dla czasowników posiłkowych, stopień wyższy przymiotnika), co obejmują kursy e-learning: (12) Czasowniki posiłkowe oraz (6) Kurs Auxiliary verbs oraz (2) Kurs: Comparative and Superlative forms of adjectives and adverbs.

01.04.2020 – (zajęcia zdalne)

Studenci wykonują pracę samodzielną na platformie e-learning APS pod kontrolą nauczyciela (w przypadku gdy student ma kłopoty z uzyskaniem poprawnych odpowiedzi, wysyła nauczycielowi na skrzynkę pocztową APS print screen slajdu, a nauczyciel mailowo za pośrednictwem poczty APS wyjaśnia lub naprowadza studenta na właściwą odpowiedź).

Materiał zawiera zagadnienia utrwalające materiał z rozdziału:

• 2A (nazwy chorób, dolegliwości i urazów, słownictwo związane z leczeniem, czas present perfect, czas present perfect continuous), co obejmują następujące kursy na platformie e-learning APS: (14) Kurs: Zdrowie oraz (16) Kurs: Present Perfect i Present Perfect Continuous.

Dodatkowo dla odświeżenia swojej wiedzy z poprzednich lat nauki studenci mieli za zadnie wykonać następujące kursy na platformie e-learning APS: 10, 18, 22, 29, 31, 9.

08.03.2020 – (zajęcia zdalne)

Karta pracy nr 1 oparta na materiale z rozdziału 2A, SB: ss.16-17, który dotyczy diagnozowania chorób za pomocą Internetu (artykuł pt. Confessions of a cyberchondriac)

Czytanie:

SB: s. 16, ćw. 5 b

• student rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

SB: s. 17, ćw. 5C

• student wyjaśnia charakterystyczne skróty związane z medycyną

• student dopasowuje słownictwo do definicji

• dodatkowo student uzupełnia tabelę zawierającą słownictwo z tekstu, tłumacząc słowa z j. angielskiego na polski i odwrotnie.

SB: s.17, ćw. 5e

• student znajduje określone informacje w tekście i uzasadnia je

Pisanie/Mówienie:

• student przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie pisemnie/ustnie na temat jaka jest różnica między hipochondrykiem a cyberchondrykiem (ćwiczenie spoza podręcznika)

Słuchanie:

SB: s. 17, ćw. 6a, b

• student znajduje określone informacje w tekście,

Pisanie/Mówienie:

• student przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie pisemnie/ustnie na temat czy korzystanie ze stron internetowych traktujących o zdrowiu jest uzasadnione, czy nie. (ćwiczenie spoza podręcznika)

15.04.2020 – (zajęcia zdalne)

Rozdział 3B

Karta pracy nr 2 oparta na materiale z rozdziału 3B, SB: ss. 30-3, dotyczącym słownictwa związanego z czytaniem różnego rodzaju tekstów oraz słownictwa związanego z przestępczością,

Pisanie/Mówienie

SB: s. 30, ćw. 5a,

• student odpowiada ustnie/pisemnie na pytania w kwestionariuszu dotyczącym nawyków czytania, identyfikuje typy tekstów pisanych

Czytanie/Słuchanie

SB:, s. 30, ćw. 6 a

• student przygotowuje się do wysłuchania/przeczytania poszczególnych części opowiadania, uzupełniając tabelę ze słownictwem (materiał na karacie pracy)

• student odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego/przeczytanego tekstu

SB: s.31, ćw. 6 b, c

• student odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

SB: s.31, ćw. 6 d,

• student przygotowuje się do wysłuchania/przeczytania poszczególnych części opowiadania, uzupełniając tabelę ze słownictwem (materiał na karacie pracy)

• student słucha końcówki opowiadania i omawia jego treść ustnie/pisemnie

Pisanie/Mówienie – tworzy krótką wypowiedź pisemną/ustną na temat głównego bohatera opowiadania Lazy Susan.

22.04.2020 – (zajęcia zdalne)

2&3 Colloquial English

Karta pracy nr 3 - oparta na materiale zawartym w SB: ss. 32-33 związanym z tematyką książek, ćwiczenia w oparciu o wysłuchane lub obejrzane materiały audiowizualne

Pisanie/Mówienie

SB: s. 32, ćw. 1a

• student sporządza krótką notatkę odpowiadając na pytanie w zadaniu; dodatkowo nauczyciel zadaje pytanie o ulubione książki z dzieciństwa i prosi o uzasadnienie

Słuchanie/Oglądanie

SB: s. 32, ćw. 2 b Part 1,

• student odpowiada na pytania związane z podanymi tytułami książek na podstawie wysłuchanego i/lub obejrzanego wywiadu

• student wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i/lub obejrzanego wywiadu

SB: s. 32, ćw. a, Part 2

• student numeruje ilustracje w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego i/lub obejrzanego wywiadu

• student zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i/lub obejrzanego wywiadu

SB:, s. 33, ćw. a, b, Part 3

• student wskazuje właściwe informacje, do których odnoszą się podane zdania na

SB: s.33, ćw. 3 a, b

• student dopasowuje właściwe osoby do podanych tytułów książek na podstawie wysłuchanych i/lub obejrzanych wypowiedzi

• student dopasowuje właściwe osoby do podanych zdań na podstawie wysłuchanych i/lub obejrzanych wypowiedzi

Praca domowa – WB: s. 23, ćw. 2 a, b.

29.04.2020 – (praca zdalna – karta pracy/MSTeams)

Rozdział 2B

Zakłada się, że od tego momentu nauczyciel będzie korzystał z aplikacji MSTeams w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć, jeśli z obiektywnych przyczyn do zajęć tych nie dojdzie, materiał nadal będzie przekazywany w formie kart pracy przez USOSmail.

Karta pracy nr 4 – oparta na materiale zawartym w rozdziale 2B, SB: ss. 18-19 związanym z przymiotnikami opisującymi charakter i osobowość oraz przedimkami określonymi w konstrukcji the + przymiotnik.

Pisanie/Mówienie

SB: s. 18, ćw. 1a

• student wyjaśnia i dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich kategorii

SB: s.18, ćw. 1b

• student wypowiada się ustnie/pisemnie na temat ludzi starszych i nastolatków na podstawie podanych pytań, zgodnie z własną opinią

Czytanie

SB: s.18, ćw. 2a

• student wypowiada się ustnie/pisemnie na temat pokazanych na ilustracjach młodych osób, ucharakteryzowanych na starsze osoby na podstawie podanych pytań

SB: s.18, ćw. 2b

• student sprawdza swoje przewidywania z przeczytanym fragmentem tekstu i wyjaśnia znaczenie wskazanych wyrazów

SB: s.18, ćw. 2c, d (modyfikacja zadania przez nauczyciela)

• student po przeczytaniu tekstu odpowiada na pytania

SB: s.19, ćw. 2 e

• student dopasowuje podane osoby do odpowiednich zdań na podstawie przeczytanego tekstu

SB: s.19, ćw. 2f

• student dopasowuje wskazane wyrazy z tekstu do odpowiednich definicji

Gramatyka

SB: s.19, ćw. 3a 1.

• student wraz z nauczycielem objaśniają znaczenie zdań spośród podanych opcji i wyjaśnia na czym polegają różnice

SB: s. 135, ćw. a

• student zastępuje fragmenty zdań odpowiednią formą konstrukcji the + przymiotnik

• student rozwiązuje dodatkowe ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela utrwalające konstrukcję the + przymiotnik

Praca domowa

• studenci odszukują znaczenia słów użytych w tekście, uzupełniając tabelę na dodatkowych materiałach (materiał własny spoza podręcznika)

• WB:, s. 14, ćw. 1a, b.

06.05.2020 – (praca zdalna – karta pracy/MSTeams)

Rozdział 2B

Karta pracy nr 5 – oparta na materiale zawartym w rozdziale 2B, SB: s. 19 związanym z kolejnością przymiotników przed rzeczownikiem

Gramatyka

SB: s.19, ćw. 3a 2.

• student zaznacza błędne i poprawne zdania spośród podanych opcji i próbuje wyjaśniać na czym polegają błędy

• nauczyciel wyjaśnia zagadnienie gramatyczne

SB: s. 135, ćw. b

• student umieszcza przymiotniki w odpowiednej kolejności i nazywa poszczególne kategorie przymiotników

• student rozwiązuje dodatkowe ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela utrwalające konstrukcję the + przymiotnik

Praca domowa

WB: s. 14, ćw. 1c oraz dodatkowe zadania dot. kolejności przymiotnika przed rzeczownikiem (materiały własne)

13.05.2020 - (praca zdalna – karta pracy/MSTeams)

Rozdział 2B

Karta pracy nr 6 – oparta na materiale zawartym w rozdziale 2B, SB: s. 20 związanym ze słownictwem opisującym wygląd zewnętrzny, dotyczącym ubrań i materiałów, z których są zrobione oraz mody.

Mówienie/Pisanie

SB: s. 20, ćw. 4a

• student wypowiada się ustnie/pisemnie na temat wyglądu osób pokazanych na zdjęciach na podstawie podanych pytań

Słuchanie

SB: s. 20, ćw. 4b

• student uzupełnia luki w zdaniach i odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

SB: s. 20, ćw. 4c, d

• student tworzy notatki na podstawie wysłuchanych wypowiedzi i wyrażą swoje zdanie na temat opinii wypowiadających się osób

Słownictwo

SB: s. 20, ćw. 5a

• student w ograniczonym czasie (1 minuta) zapisuje jak najwięcej słówek związanych z ubraniami w poszczególnych kategoriach

SB: s. 152, ćw. 1 a, c, 2a, 3a

• student łączy ilustracje z przymiotnikami opisującymi ubrania

• student łączy ilustracje z wyrażeniami opisującymi garderobę

• student uzupełnia luki słowami związanymi z modą

• student łączy wyrażenia czasownikowe z odpowiednimi reakcjami

Praca domowa

WB: ss. 14-15 ćw. 2a, b, c.

13.05.2020 – (praca zdalna – MSTeams/One Drive/Forms)

Test sprawdzający materiał z rozdziału 2B

27.05.2020 – (praca zdalna – karta pracy/MSTeams)

Rozdział 3A

Karta pracy nr 7 – oparta na materiale zawartym w rozdziale 3A, SB: ss. 24 -25 związanym z podróżowaniem samolotem

Słuchanie

SB: s. 24, ćw. 1a, b

• dopasowuje wysłuchane fragmenty tekstu do odpowiednich ilustracji i przekazuje informacje o treści usłyszanych w nagraniu instrukcji

• podaje właściwe wyrazy lub wyrażenia z wysłuchanego tekstu na podstawie definicji

SB: s. 154, ćw. 1a, 2a, 3a, 4a

• student dopasowuje słowa do definicji

• student uzupełnia tekst z lukami słowami z ramki

• student poznaje zasady użycia słów trip, journey, travel i uzupełnia luki w zdaniach tymi słowami

• student uzupełnia zdania czasownikami frazalnymi w odpowiedniej formie

Czytanie

SB: s. 24, ćw. 2a, b, c

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu

Gramatyka

SB: s. 25, ćw. 3a, b

• student zapoznaje się z zasadami użycia struktury so/such … that …

• uzupełnia luki w zdaniach właściwą formą konstrukcji so/such …that

• wypełnia dodatkowe ćwiczenia z konstrukcji so/such …that (materiały własne nauczyciela)

Metody dydaktyczne:

Przed wprowadzeniem zajęć zdalnych

Nauczanie języków obcych to złożony proces, który wymaga zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych tak, jak zróżnicowani są studenci poddawani temu procesowi. Stąd też wybór podejścia komunikacyjnego jako metody dydaktycznej wydaje się najlepszym z możliwych, ponieważ jest silnie eklektyczny z pozostałymi metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Można wyodrębnić następujące metody dydaktyczne w pracy ze studentem:

a) metoda podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie

• wykład informacyjny

• pogadanka (wstępna, utrwalająca, kontrolna)

b) metoda problemowa

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjne

• dyskusja dydaktyczna

• burza mózgów

c) metoda praktyczna

• ćwiczenia przedmiotowe

Po wprowadzeniu zajęć zdalnych

Na czas edukacji on-line udostępniane są studentom karty pracy, które student opracowuje samodzielnie na podstawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń w określonym czasie. Informacje o kartach pracy i terminach ich wykonania przekazywane są w odstępach tygodniowych drogą mailową za pomocą USOSmail. Po upływie terminu nadsyłania prac, nauczyciel weryfikuje karty pracy, odnosi się do odpowiedzi udzielonych na pytania otwarte, komentując je, a do pozostałych treści zamkniętych przesyła klucz poprawnych odpowiedzi. Student ma możliwość konsultowania uwag, pytań poprzez pocztę APS lub aplikację MSTeams.

Studenci są poinformowani o stronie elt.oup.com , gdzie mogą szukać nagrań audio i wideo w przypadku, gdy nie posiadają dostępu do płyty dołączanej do podręcznika.

Oprócz tego studenci korzystają również z e-learning, który należy raczej do konwencjonalnych metod dydaktycznych, ale wyposażony jest w niekonwencjonalne środki dydaktyczne.

Zakładając, iż zajęcia będą odbywały się w trybie synchronicznym przez aplikację MSTeams metody dydaktyczne nie będą różniły się od tych prowadzonych w sali.

Metody i kryteria oceniania:

Przed wprowadzeniem zajęć zdalnych

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej ocenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Należą do nich:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym;

• ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem min. 70%

• aktywność podczas zajęć (praca domowe, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Stosuje się następujące kryteria oceniania dla poszczególnych umiejętności:

znajomości gramatyki i słownictwa

BARDZO DOBRY

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (związane z opisem ludzi, ich osobowości i charakteru, życia codziennego, zawodowego, słownictwo związane z pracą i doświadczeniem zawodowym); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; poprawnie stosuje pytania ogólne, pytania szczegółowe oraz pytania pośrednie, czasowniki posiłkowe, konstrukcję the…, the…+ stopień wyższy przymiotników/przysłówków, wyrazy modyfikujące (modifiers).

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy chorób, dolegliwości, urazów, słownictwo związane z leczeniem, udzielaniem pierwszej pomocy, przymiotniki opisujące wygląd, słownictwo związane z ubraniami i wyglądem zewnętrznym); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; poprawnie stosuje przedimki określone w konstrukcji the + przymiotnik, zachowuje właściwą kolejność przymiotników przed rzeczownikami.

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (związanego z podróżowaniem, czytaniem książek); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; poprawnie stosuje konstrukcję so/such …that, zachowuje właściwą kolejność przysłówków w zdaniu.

DOBRY

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (związane z opisem ludzi, ich osobowości i charakteru, życia codziennego, zawodowego, słownictwo związane e z pracą i doświadczeniem zawodowym); na ogół poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje pytania ogólne, pytania szczegółowe oraz pytania pośrednie, czasowniki posiłkowe, konstrukcję the…, the…+ stopień wyższy przymiotników/przysłówków, wyrazy modyfikujące (modifiers), popełniając nieliczne błędy.

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy chorób, dolegliwości, urazów, słownictwo związane z leczeniem, udzielaniem pierwszej pomocy, przymiotniki opisujące wygląd, słownictwo związane z ubraniami i wyglądem zewnętrznym); na ogół poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje przedimki określone w konstrukcji the + przymiotnik, zachowuje właściwą kolejność przymiotników przed rzeczownikami, popełniając nieliczne błędy.

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (związanego z podróżowaniem, czytaniem książek); na ogół poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje konstrukcję so/such …that, zachowuje właściwą kolejność przysłówków w zdaniu, popełniając nieliczne błędy.

DOSTATECZNY

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (związane z opisem ludzi, ich osobowości i charakteru, życia codziennego, zawodowego, słownictwo związane e z pracą i doświadczeniem zawodowym); nie zawsze poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje pytania ogólne, pytania szczegółowe oraz pytania pośrednie, czasowniki posiłkowe, konstrukcję the…, the…+ stopień wyższy przymiotników/przysłówków, wyrazy modyfikujące (modifiers), popełniając liczne błędy.

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy chorób, dolegliwości, urazów, słownictwo związane z leczeniem, udzielaniem pierwszej pomocy, przymiotniki opisujące wygląd, słownictwo związane z ubraniami i wyglądem zewnętrznym); nie zawsze poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje przedimki określone w konstrukcji the + przymiotnik, zachowuje właściwą kolejność przymiotników przed rzeczownikami, popełniając liczne błędy.

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (związanego z podróżowaniem, czytaniem książek); nie zawsze poprawnie posługuje się czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi; stosuje konstrukcję so/such …that, zachowuje kolejność przysłówków w zdaniu, popełniając liczne błędy.

NIEDOSTATECZNY

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 1 (związane z opisem ludzi, ich osobowości i charakteru, życia codziennego, zawodowego, słownictwo związane e z pracą i doświadczeniem zawodowym); popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; stosuje pytania ogólne, pytania szczegółowe oraz pytania pośrednie, czasowniki posiłkowe, konstrukcję the…, the…+ stopień wyższy przymiotników/przysłówków, wyrazy modyfikujące (modifiers), popełniając bardzo liczne błędy.

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 2 (nazwy chorób, dolegliwości, urazów, słownictwo związane z leczeniem, udzielaniem pierwszej pomocy, przymiotniki opisujące wygląd, słownictwo związane z ubraniami i wyglądem zewnętrznym); popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; stosuje przedimki określone w konstrukcji the + przymiotnik, zachowuje właściwą kolejność przymiotników przed rzeczownikami, popełniając bardzo liczne błędy

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 3 (związanego z podróżowaniem, czytaniem książek); popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; stosuje konstrukcję so/such …that, zachowuje kolejność przysłówków w zdaniu, popełniając bardzo liczne błędy.

Słuchanie

BARDZO DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje dotyczące wysłuchanych rozmów kwalifikacyjnych o pracę i wypowiedzi na temat takich rozmów, kryteriów interpretacji podpisu i grafologii, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście związanym z wizytą u lekarza informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście dotyczącym lotu samolotem oraz czytania książek informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje dotyczące wysłuchanych rozmów kwalifikacyjnych o pracę i wypowiedzi na temat takich rozmów, kryteriów interpretacji podpisu i grafologii, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście związanym z wizytą u lekarza informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście dotyczącym lotu samolotem oraz czytania książek informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje w tekście informacje dotyczące wysłuchanych rozmów kwalifikacyjnych o pracę i wypowiedzi na temat takich rozmów, kryteriów interpretacji podpisu i grafologii, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście związanym z wizytą u lekarza informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście dotyczącym lotu samolotem oraz czytania książek informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia liczne błędy.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje w tekście informacje dotyczące wysłuchanych rozmów kwalifikacyjnych o pracę i wypowiedzi na temat takich rozmów, kryteriów interpretacji podpisu i grafologii, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia bardzo liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście związanym z wizytą u lekarza informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem znajduje w tekście dotyczącym lotu samolotem oraz czytania książek informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia bardzo liczne błędy.

Czytanie

BARDZO DOBRY

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach dotyczących typowych i nietypowych rozmów kwalifikacyjnych, astrologii; bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach dotyczących medycznych mitów, hipochondrii i „cyberchondrii”, ludzi starszych, mody i ubrań; z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach dotyczących podróżowania samolotem i pracy na lotnisku, krótkich opowiadaniach, wypowiedziach pisarzy; nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

DOBRY

• Student znajduje określone informacje w tekstach dotyczących typowych i nietypowych rozmów kwalifikacyjnych, astrologii, popełniając nieliczne błędy; na ogół rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student znajduje określone informacje w tekstach dotyczących medycznych mitów, hipochondrii i „cyberchondrii”, ludzi starszych, mody i ubrań, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student znajduje określone informacje w tekstach dotyczących podróżowania samolotem i pracy na lotnisku, krótkich opowiadaniach, wypowiedziach pisarzy, popełniając nieliczne błędy; popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących typowych i nietypowych rozmów kwalifikacyjnych, astrologii, popełniając liczne błędy; często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących medycznych mitów, hipochondrii i „cyberchondrii”, ludzi starszych, mody i ubrań, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących podróżowania samolotem i pracy na lotnisku, krótkich opowiadaniach, wypowiedziach pisarzy, popełniając liczne błędy; popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących typowych i nietypowych rozmów kwalifikacyjnych, astrologii, popełniając bardzo liczne błędy; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących medycznych mitów, hipochondrii i „cyberchondrii”, ludzi starszych, mody i ubrań, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczących podróżowania samolotem i pracy na lotnisku, krótkich opowiadaniach, wypowiedziach pisarzy, popełniając bardzo liczne błędy; popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

Mówienie (kryteria stosowane w przypadku egzaminu ustnego końcowego)

BARDZO DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno - gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. Stosowania odpowiednich środków językowych;

• Student potrafi umiejętnie zastosować liczne strategie kompensujące braki w wiedzy dot. Środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;

• Student potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie podanych zagadnień

• Student potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące

• Student zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny /nieformalny);

DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);

• Student potrafi zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;

• Student potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich

• Student potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

• Student potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);

DOSTATECZNY

• potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w

• rozmowie wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;

• jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe;

• potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych, ale często używa w komunikacji języka polskiego;

• potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

NIEDOSTATECZNY

• nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;

• popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają komunikację;

• ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich strukturyleksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;

• sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i bardzo często korzysta w komunikacji z języka polskiego;

• z trudem i sporadycznie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę,

• nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień:

• z trudem i sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

Po wprowadzeniu zajęć zdalnych

Ocena osiągnięć studenta oparta jest na:

• wynikach uzyskanych z kursów wykonanych na platformie e-learning APS

• wynikach uzyskanych z kart pracy

• aktywności podczas zajęć przy pomocy MSTeams (prace domowe, krótkie prezentacje)

Uwagi:

lektorat I rok, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środy od 08:00 - 09:30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)