Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje pomocy społecznej PS-3F-IPS
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucje pomocy społecznej PS-3F-IPS
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15
sala 3016
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

 Literatura obowiązkowa:

• Grudziewska E., Sędzicki M. (red.): Praktyka pracy socjalnej. Difin, Warszawa 2018.

• Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska - Daszkiewicz K.: Domy pomocy społecznej: organizacja i funkcjonowanie. Difin, wydanie 2, Warszawa 2016.

• Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

 Literatura uzupełniająca:

• Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2009.

• Wielgos – Struck R. (red.): Pomoc społeczna w skali lokalnej: doświadczenia i efekty działań wybranych placówek. Uniwersytet Rzeszowski „Mana”, Rzeszów 2004.

 Akty prawne, w tym obowiązujące od 2020 roku:

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2019, poz. 1507 zm. poz. 1690.

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zrealizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Dz. U. 2019, poz. 1818.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Dz. U. 2020, poz. 664.

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Dz. U. 2018, poz.896.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Dz. U. 2018, poz. 734.

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Dz. U. 2020, poz. 508.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Dz. U. 2020, poz. 777.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz. U. 2017, poz.1788.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz. U. 2020, poz. 249.

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. 2020, poz. 821.

Nie przewiduję zmian w literaturze przedmiotu i źródeł w czasie kształcenia zdalnego w dniach 16-23 marca br., z uwagi na korzystanie z ustawy o pomocy społecznej, dostępnej w internecie, upowszechnionej tylko w wersji elektronicznej. Pozostałe akty prawne są również dostępne w wersji elektronicznej.

Dodatkowe źródło na zajęcia z dnia 31 marca 2020 r. - podstawa prawna obowiązująca od 08 marca br.: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz. U. 2020, poz. 374.

Ponadto studenci mogą korzystać ze stron internetowych poszczególnych placówek pomocy społecznej, organów i jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Zakres tematów:

1. Polityka społeczna, Pomoc społeczna, praca socjalna – definicje i różnice między pojęciami.

2. Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Znaczenie tzw. trzeciego sektora w polityce społecznej państwa.

3. Organizacja pomocy społecznej. Zadania poszczególnych organów w ramach polityki społecznej państwa.

4. Znaczenie samorządu terytorialnego w realizacji zadań polityki społecznej państwa. Zadania samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej. Centra Usług Społecznych.

6. Domy Pomocy Społecznej. Pojęcie, rodzaje placówek, założenie i organizacja placówek, zmiany w ich funkcjonowaniu.

7. Pozostałe placówki wsparcia jednostki i rodziny.

8. Pracownik socjalny - zawód społeczny na tle innych zawodów pomocowych.

9. Instrumenty publiczne wspierające działania pracownika socjalnego.

Metody dydaktyczne:

• Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, praca indywidualna.

W ramach kształcenia zdalnego w dniach 16-23 marca 2020 r. studenci przygotowują dokumentację indywidualnej pracy każdego studenta, wypełnioną odpowiedziami na pytania dotyczące realizowanego tematu.

Od 31 marca do odwołania studenci po 2-3, a następnie po 3-4 osoby realizują ćwiczenia w formie grupowej. Opracowują dokumentację grupowej pracy studenta. Dokumentacja jest przeze mnie sprawdzana, następnie przekazuję studentom uwagi.

Od 25 maja zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym przez aplikację Teams. Link do aplikacji jest następujący:

Metody i kryteria oceniania:

• Nakład pracy studenta: 90 godzin na cały przedmiot, godziny kontaktowe oraz przygotowanie się do zajęć, lektury, ocena sposobu interpretacji warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania organizacji pomocy społecznej.

• Ocena samodzielności studenta w obszarze samodzielnego poszukiwania informacji.

Zasady zaliczenia: obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach;

Zajęcia zdalne w dniach 16-23 marca są traktowane jako zajęcia z aktywnością i obecnością studentów.

Metody pracy: w dniach od 16marca (na razie dotyczy to zajęć z dnia 16.03.2020 r. oraz 23 marca 2020 r.) - inna organizacja kształcenia - kształcenie zdalne, polegające na wysyłaniu materiałów studentom do samodzielnego opracowania na adres e-mailowy I roku studentów kierunku praca socjalna: prackasocjalna2019@gmail.com.

Zostało przygotowane narzędzie pracy zdalnej - dokumentacja indywidualnej pracy studenta zawierająca zestaw pytań (dotyczy zajęć z 16 marca 2020 r.), uwzględniający treści dotyczące zawodu pracownika socjalnego, w tym kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Kolejny zakres pytań dotyczy zadań ministra w systemie pomocy społecznej i ich społecznego znaczenia.

Biorąc pod uwagę zajęcia z dnia 23 marca 2020 r. studenci mieli do opracowania zadania wojewody dotyczące pomocy społecznej oraz ukazania znaczenia tych zadań dla klientów pomocy społecznej i ich praktycznej realizacji przez instytucje pomocy społecznej.

Jeśli chodzi o zajęcia z dni 31 marca oraz 06 kwietnia - kontynuacja analizy zadań wojewody i marszałka, wraz z podmiotami realizującymi te zadania.

W ramach kształcenia zdalnego w dniach 16-23 marca 2020 r. studenci przygotowują dokumentację indywidualnej pracy każdego studenta, wypełnioną odpowiedziami na pytania dotyczące realizowanego tematu.

Od 31 marca do odwołania studenci po 2-3 osoby realizują ćwiczenia w formie grupowej. Opracowują dokumentację grupowej pracy studenta.

Uwagi:

gr warsztatowa I DZPS PSS2

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, praca indywidualna.

Nakład pracy studenta: 90 godzin na cały przedmiot, godziny kontaktowe oraz przygotowanie się do zajęć, lektury, ocena sposobu interpretacji warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania organizacji pomocy społecznej.

• Ocena samodzielności studenta w obszarze samodzielnego poszukiwania informacji.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.