Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo pedagogiczne 10-4S-DOP1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Doradztwo pedagogiczne 10-4S-DOP1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:40 - 13:15
sala 3305
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bloomquist M.l., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Warszawa 2011

Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005

Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

Cotugno A.J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Warszawa 2010

Cytowska, B. Winczura (red.) – „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” wydawnictwo Kraków 2006

Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

Geldard K., Geldard D., Rozmowa która pomaga, Gdańsk 2005

Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Lublin 2000

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007

Hayman Su., Wychowujemy nastolatka, Warszawa 2010

Janowski A., Poznawanie ucznia, Warszawa 2012

Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004

Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2014

Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2006

Kołakowski A.(red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013

Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2012

Krasowicz-Kupis G.(red.), Diagnoza dysleksji, Gdańsk 2009

Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

Lawrence D., Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie, Warszawa 2008

MacKenzie R. J, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, Sopot 2006

Mielcarek D.(red.) Mini-max o dysleksji czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc.

Pauli S., Kisch A., Co się dzieje z mim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa 2004

Plummer Deborah M., Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, Warszawa 2010

Rockwell S., A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008

Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o wychowaniu, Warszawa 2011

Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

Skorek E.M., Terapia pedagogiczna, Kraków 2007

Stallard P., Czujesz tak, jak myślisz, Poznań 2006

Wenta K. (red.), Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, 2002, Szczecin

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

DC:0-3R Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

Dz.U. 2017 poz. 1647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Dz.U.2017. 1643 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Filmy szkoleniowe

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bałutowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą, Warszawa 2010

Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie, Poznań 2009

Bernau S., ADHD u dorosłych, Kraków 2007

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007

Corey G., Corey M., Grupy, Warszawa 2003

Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005

Cybis N., Drop E., Rowinski t., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013

Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

Fijewski P., Jak rozwinąć skrzydła, WAB, Warszawa 2005

Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010

Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

Guziuk – Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Johnsn D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

Lepalczyk I. Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

Lewinson J., Pomóż dziecku z dysgrafią, Warszawa 2006

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Warszawa 2011

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008

Ziemski S., 1973, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa

Biuletyn Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych – Zeszyt Specjalny nr 8, Białystok 2008 „Wczesna diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zachowania”

20.03.20202Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

Geldard K., Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010

Karwowski M., KONSTELACJE ZDOLNOŚCI TYPY INTELIGENCJI A KREATYWNOŚĆ

Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010

Słupek K., Uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. 2018

Ziemski S., 1973, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004Dz.U. 2017 poz. 1647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Dz.U.2017. 1643 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Filmy szkoleniowe

Analiza aktów prawnych i źródeł:

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachhttps://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4384

Wzory dokumentów

https://edurada.pl/wzory-dokumentow/?c=32

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/Organizacja_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej_plakat.pdf

https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-cz1

Zakres tematów:

Przedmiot i zakres diagnostyki pedagogicznej, podstawowe pojęcia. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Model diagnozy rozwiniętej (Ziemski). Diagnozowania wybranych składników systemu wychowania: środowisko wychowawcze, potrzeby człowieka i stopień ich zaspokojenia. Przebieg i poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanka. Rozwój moralny ucznia (Kohlberg); postawy, zainteresowania, wartości. Dojrzałość szkolna dzieci. Rozpoznawanie symptomów zagrożeń i trudności szkolnych uczniów. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Funkcjonowanie placówki edukacyjnej jako środowiska wspierającego rozwój ucznia. Ocenianie jakości środowiska wychowawczego uczniów, w tym uczniów z SPE. Techniki diagnostyczne w kontekście pracy pedagoga i nauczyciela. Obserwacja jako metoda diagnozy pedagogicznej, wywiad, rozmowa ukierunkowana, analiza dokumentów osobistych, test jako metoda diagnozy pedagogicznej. Przedmiot i terminologia poradnictwa pedagogicznego. Cele, zadania, funkcje, strategie i struktura poradnictwa, kryteria klasyfikacyjne poradnictwa. Działalność opiniodawcza i orzecznicza poradni. Podstawy prawne i procedury postępowania. Zasady działania poradniczego i ich przestrzeganie w procesie udzielania pomocy. Podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej (zasady korzystania z pomocy poradni w świetle nowych uregulowań prawnych). Procedury postępowania poradniczego – etapy, metody i techniki pracy Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaje, czasookres obowiązywania. Udzielanie porady jako płaszczyzna komunikacji interpersonalnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie. Podstawowe obszary poradnictwa pedagogicznego: edukacja szkolna i przedszkolna, praca kulturalno – oświatowa, działalność socjalno – wychowawcza, terapia pedagogiczna (edukacja i wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych). Poradnictwo opiekuńcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i jego rodzinie. Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) . Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie. Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego - zakres i rodzaje pomocy. Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie. Projektowanie planów pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi. Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej, rola szkoły, nauczyciela, rodziny, środowiska lokalnego w tym procesie; formy i metody przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu, praktyka pomocy w poradnictwie zawodowym). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w przedszkolu, szkole i innych placówkach; zasady i organizacja udzielania pomocy, formy i metody pomocy stosowane w instytucjach. Tworzenie programów profilaktycznych i interwencyjnych. Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, przedstawicielami opieki medycznej i służb socjalnych. Kompetencje poradnicze nauczyciela –wychowawcy (umiejętności poradnicze i sposoby ich nabywania).

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania: (jakie? Termin realizacji;

- przygotowanie prezentacji na temat uzdolnień uczzniów ze SPE (analiza SWOT z rozszerzeniem) zgodnie z przyjętym przed 13.03 .2020 harmonogramem

- studium przypadku (diagnoza ucznia zE SPE, plan korekcyjny, realizacja planu (warunki), ewaluacja oddziaływań korekcyjnych

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA:

- podające,

- ćwiczeniowe,

- zadaniowe,

- problemowe

Metody pracy na odległość:

- kontakt ze studentami odbywał się będzie drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz telefonicznie

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności studenta na zajęciach, informacja zwrotna od grupy ćwiczeniowej

Kryteria oceny:

- regulaminowa obecność,

- opracowanie referatu/prezentacji

- opracowanie studium przypadku

- przygotowanie (literatura) i aktywność na zajęciach,

- poziom przygotowania do kolokwium

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- prace pisemne przedłożone przez studenta

20.03.2020 Zdalne elementy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na podstawie prezentacji i studium przypadku przesłanego w korespondencji mailowej do 10 .06.2020

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DUPE-PSD

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: - 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: - 20 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: - 10 h

4. Przygotowanie się do zajęć: - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

20.03.2020

20.03.2020

Nakład pracy studenta: 75h

Zdalna praca zespołowa nad podanymi zagadnieniami

Konsultacje indywidualne w postaci korespondencji mailowej w wyznaczonych terminach dyżurów.

Realizacja zajęć w trybie zdalnym z uwagi na brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci mają możliwość zadawania pytań i uzyskiwania informacji o swoich postępach poprzez pocztę w domenie aps.lub, w razie potrzeby, telefonicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.