Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku 10-2S-MEP1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku 10-2S-MEP1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15
sala 1205
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

- Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów. Warszawa: Fundacja Etoh.

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniajaca:

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

- Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

- Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

- Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

- Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.

- Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

- Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SC

Zakres tematów:

TEMATYKA ĆWICZEŃ

• Opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna rola pedagoga szkolnego

• Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole

• Agresja wśród dzieci i młodzieży i formy jej zapobiegania i eliminowania. Trening zastępowania agresji (TZA)

• Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

• Trening interpersonalny w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Trening umiejętności społecznych w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Socjoterapia w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Pedofilia – formy pomocy dzieciom narażonym na wykorzystywanie oraz wykorzystywanym seksualnie

• Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

w środowisku otwartym; warsztaty edukacji twórczej

• Muzykoterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym

• Choreoterapia i teatr jako metody oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

• Wykorzystanie metod i form twórczego myślenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej

• Rodzina z problemem alkoholowym – formy pomocy, profilaktyka. Praca z DDA

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: przyczyny powstawania stresu, indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystanie metod relaksacji w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych

• Harcerstwo i jego system wychowawczy

Ćwiczenia:

do 09.03.2020 - 3 zajęcia były realizowane w Uczelni

od 16.03 - ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

17.03.2020 - Przesłanie na maila do starosty grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni

Ponieważ głównym założeniem zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń było przekazanie studentom wiedzy praktycznej oraz wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga-wychowawcy studenci mają za zadanie przygotować prezentację na min. 30 slajdów w grupach maks. 2-3 osobowych na ustalone wcześniej tematy. Do prezentacji dołączają np. scenariusze zajęć, warsztatów, ćwiczeń, lekcji itp. które dotyczą danego tematu i które byłyby możliwe do przeprowadzenia w środowisku otwartym.

Po przygotowaniu i opracowaniu tematu studenci za pomocą USOS maila lub z domeny APS wysyłają swoją prezentację wraz ze scenariuszami zajęć na służbowy adres mailowy prowadzącego zajęcia: hiwanicki@aps.edu.pl

Termin przesyłania prac upływa z dniem 08.06.2020

Po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu prezentacji wraz ze scenariuszem zajęć przez prowadzącego zajęcia, student wysyła również swoją pracę na maila grupowego, gdzie muszą się znaleźć opracowane tematy wszystkich osób z grupy.

Przygotowany i opracowany temat stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: analiza tekstów źródłowych, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do wykonania samodzielnej, kreatywnej pracy - przesłanie prowadzącemu zajęcia drogą mailową konspektu zajęć profilaktyczno-wychowawczych wraz z prezentacją przygotowaną w PowerPoint, możliwych do przeprowadzenia w środowisku otwartym.

Przesłane prezentacje i konspekty zajęć zostaną sprawdzone przez prowadzącego zajęcia i stanowić będą potwierdzenie wykonania zadania oraz podstawę zaliczenia ćwiczeń.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa III DZPC-PRE-PI

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 30 godzin kontaktowych

- 20 godzin przygotowanie się do zajęć

- 15 godzin przygotowanie do zaliczenia

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.