Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 1104/1105
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Elżbieta Czyż
Literatura:

Mirosław Kaczmarek- Standardy prawa rodzinnego-zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny (materiały szkoleniowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną

Marzena Sendyk - System pomocy dziecku i rodzinie w Polsce. Zeszyty naukowe uczelni J. Wyrzykowskiego 2017(10) s.161-177

Elżbieta Czyż - prawa dziecka wyd.Helsińska Fundacja praw człowieka

Kwartalnik Dziecko krzywdzone. prawa dziecka vol.2 2017

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci.Renata Szredzińska, Joanna Włodarczyk, Kwartalnik dziecko krzywdzone vol.18 nr 3 z 2019

Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców, nauczycieli .Raport z badań. Unicef 2019

raporty NIK dot. systemu pomocy społecznej

raport rządowy z wykonywania Konwencji o prawach dziecka 2020

raport alternatywny do rap. rządowego 2016

Wiktor Osiatyński -Rehab

Konwencja o prawach dziecka

Europejska konwencja praw człowieka wybrane orzeczenia art.8

Europejska karta socjalna

Konstytucja RP

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Zakres tematów:

1. Schemat polskiego systemu opieki/wsparcia dziecka i rodziny -18 lutego

W ramach zajęć studenci przygotowywali w 5 grupach schematy, prezentowane następnie na forum i szczegółowo omówione .Otrzymali też zadanie domowe. Mieli poszukać w internecie międzynarodowych dokumentów(konwencje, rekomendacje RE) krajowych (konstytucja, ustawy) określające standardy opieki nad dzieckiem i rodziną. Studenci podzielili się na 2 grupy jedna przygotowała prezentację dot. standardów międzynarodowych, druga krajowych

2.Międzynarodowe i polskie standardy opieki - 25 lutego

W trakcie zajęć omówiono standardy międzynarodowe i część krajowych -praca na przygotowanych przez studentów prezentacjach

3.Krajowe standardy opieki cd. - 3 marca

Dokończyliśmy omawianie prezentacji. W ramach podsumowania zebrano najważniejsze standardy.Omówiono podstawowe prawa dziecka i rodziny i zobowiązania państwa. Studenci pracowali w grupach nad znaczeniem, rozumieniem i granicami określonych praw dziecka i rodziny.

3. Rola i zadania gminy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie - spotkanie z pracownikami OPS na Ochocie -10 marca. Asystent rodziny na podstawie konkretnych rodzinnych spraw prezentował schemat pracy OPS.

4. Rola i zadania PCPR w zakresie pomocy dziecku i rodzinie - 17 marca (zaplanowane spotkanie w warszawskim WCPR zostało odwołane).

Od 17 marca kontakt ze studentami odbywa się mailem. Studenci korzystają ze swoich prywatnych maili . Ja wysyłam im zadania na maila grupy reso.aps.18.21@gmail.com a wykonane zadania otrzymuję na maila e.czyz@hfhr.pl udostępnionego wcześniej wszystkim studentom.

5. Zadania gminy/ powiatu w pomocy dziecku i rodzinie 17-24 marca

17 marca studenci otrzymali zadanie: Należało opisać role /kompetencje gminy i powiatu w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, podając podstawę prawną. Prace indywidualne należało wysłać mailem do 24 marca. Każdy student otrzymał indywidualne komentarze do swojej pracy, niektórzy musieli wprowadzić poprawki.

6.Realizacja standardów w praktyce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -24 ,31 marca

Studenci otrzymali moją prezentację dot. praw dziecka, dokumenty, fragmenty regulaminów kilku placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 6 opisanych sytuacji z codziennego życia placówki. Do przeczytania dostali Kwartalnik Dziecko krzywdzone z 2017 , numer poświęcony prawom dziecka, w tym z moim tekstem zawierającym analizę regulaminów.

Zadanie pierwsze polegało na przeprowadzeniu szczegółowej analizy katalogów praw i obowiązków wychowanka w kontekście gwarancji przestrzegania podstawowych standardów opieki. Analizy należało wysłać do 31 marca. Studenci otrzymali indywidualne komentarze, nierzadko prace wymagały uzupełnień i poprawek

Zadanie 2 polegało na analizie 6 kazusów i ocenie czy doszło do naruszenia standardów z uzasadnieniem. Zadanie należało odesłać do 7 kwietnia. Każdy otrzymał indywidualne komentarze do poszczególnych kazusów.

(od 7 do 14 kwietnia w związku ze świętami studenci nie mieli zadań domowych

7. Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie w przypadku przemocy domowej -za 21 i 28 kwietnia

Studenci dostali lekturę dot. zagadnień związanych z przemocą domową:

Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci (2019)

Informator/przewodnik dot. procedury niebieskiej karty

Publikacje Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy oraz Stowarzyszenia Niebieska linia.

Zadanie domowe polegało na opisaniu strategii działania : szkoły, gminy, powiatu, policji (z opisaniem procedury niebieskiej karty) oraz pogotowia dla ofiar przemocy w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie. należało podać podstawę prawną podejmowanych działań. Zadanie należy wysłać do 28 kwietnia

8. Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych -5 maja

Studenci otrzymali zadanie zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi leczenia uzależnień (dobrowolnego i przymusowego - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii). Ponadto na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii powinni zapoznać się z ofertą leczenia uzależnionych i wsparcia dla członków rodzin, zwłaszcza dzieci. Zadanie polega na krótkim scharakteryzowaniu systemu leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

9.Instytucje ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży -nowy model proponowany przez Ministerstwo Zdrowia -12 maja

Zadanie polegało na sprawdzeniu i opisaniu nowego systemu pomocy w przypadku kryzysu psychicznego (materiały na stronie MZ) oraz odpowiedzi na pytania dot. wieku małoletniego w którym wymagana jest zgoda na leczenie psychiatryczne (podstawa prawna) oraz komentarz do kwestii władza rodzicielska a choroba psychiczna

10. Rola organizacji pozarządowych w systemie opieki na dzieckiem i rodziną -19 maja

Na platformie zoom odbyło się spotkanie z przedstawicielem organizacji Dajemy dzieciom siłę - prezentacja dot. programów wsparcia dziecka i rodziny

Należało znależć w swojej gminie organizację pozarządową której obszar działania dotyczy systemu wsparcia dziecka i rodziny , w miarę możliwości przeprowadzić wywiad z pracownikiem i na podstawie zebranych informacji (ewentualnie korzystając ze strony www. opisać rolę tej organizacji w systemie

11. Krytyczne spojrzenie na polski model opieki. realizacja standardów w praktyce. 26 maja

Zadanie polegało na przestudiowaniu raportów NIK dot, funkcjonowania systemu pomocy dziecku i rodzinie, badań, ekspertyz i przygotowaniu własnej krytycznej analizy dot. wybranego obszaru lub całego systemu .Studenci mieli czas do 2 czerwca. Najlepsze prace mogły być uznane za zaliczenie przedmiotu pod warunkiem ze student terminowo zaliczał prace cząstkowe. Wielu studentów niestety poprawiało prace.

12. Od 2 czerwca rozpoczęło się zaliczanie przedmiotu. Studenci, uzupełniali wcześniejsze prace i przystępowali do zaliczenia ustnego na skypie.

Metody dydaktyczne:

Przygotowywanie prezentacji, dyskusja, praca w grupach, praca nad kazusami.

Analiza dokumentów, wizyty w instytucjach i organizacjach pozarządowych -spotkania z pracownikami (planowanych bylo 6 wizyt odbyla się tylko jedna)

(w okresie pracy on-line analiza dokumentów, obowiązujących przepisów , praca z orzeczeniami ETPC oraz konkretnymi kazusami dot. realizacji standardów opieki w praktyce, przygotowanie analizy krytycznej nt. funkcjonowania polskiego modelu wsparcia dziecka i rodziny z wykorzystaniem różnych źródeł (raportów, ekspertyz, badań).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Aktywność w trakcie zajęć

Jakość wykonywanych prezentacji i zadań

Znajomość podstawowych standardów opieki (międzynarodowych i krajowych)

Znajomość podstaw prawnych działania polskiego modelu opieki/wsparcia dziecka i rodziny

Znajomość podstawowych kompetencji/zadań poszczególnych instytucji systemu

Umiejętność dokonania oceny realizacji w praktyce standardów opieki nad dzieckiem i rodziną

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPC-PRE-PI

Zajęcia on line planowane są do 26 maja. Potem do 2 czerwca studenci mają czas na indywidualne konsultacje (skyp, mail).

Po 2 czerwca będą zapisywać się na indywidualne zaliczenia ustne (skyp). Sytuacja nie pozwoliła na osobisty kontakt ). Podstawą zaliczenia będą wykonane zadania domowe oraz rozmowa wokół omawianych zagadnień.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.