Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka 10-1S-EMD1
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka 10-1S-EMD1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 14:20 - 15:05
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-08 14:20 : 15:05 sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 60
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Makiewicz
Strona domowa grupy: https://pl.khanacademy.org/math/early-math
Literatura:

Literatura dodatkowa (e-learning):

1. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska:

Dziecięca matematyka.Edukacja matematyczna dzieci w domu,w przedszkolu i szkole,

http://przedszkole13.pila.pl/website/wp-content/uploads/2016/09/Program-wspomagaj%C4%85cy-Dzieci%C4%99ca-matematyka.pdf

2. Bernardyna Ceglińska: ZADANIA TEKSTOWE NIESTANDARDOWE W MATEMATYCZNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNYT. XXXIV, z. 2 2015, DOI: 10.7951/lrp.2015.34.2.123

https://www.researchgate.net/publication/332518459_Zadania_tekstowe_niestandardowe_w_matematycznej_edukacji_wczesnoszkolnej

3. Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło: Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/1000/MAT_1_2.pdf

4. Monika Kaczkowska"Twórcza matematyka dla przedszkolaków.Praktyczne zabawy matematyczne" https://www.pce-brzesko.pl/podn/wp-content/uploads/2019/03/Twórcza-matematyka.pdf

https://pl.khanacademy.org/math/early-math

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dąbrowski M., (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć!, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa;

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2014), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli rodziców, CEBP 24.12 sp.z o.o,Kraków;

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

Kalinowska A., (2010), Pozwólmy dzieciom działać, Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E., (2004), Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, W: Psychologia Wychowawcza, t. XXX, Warszawa;

Makiewicz M., (2011), Elementy kultury matematycznej w fotografii, Wyd. SKN MDM US, Szczecin.

Makiewicz M., (2018), Math&art. Reprezentacje enaktywne w edukacji matematycznej - badania w działaniu, Wyd. SKN MDM US, Szczecin.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Binkowska-Wójcik W. i inni, (2014),Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;

Dahl K., Lepp M., (2017), Matematyka ze sznurka i guzika. Zabawy w liczenie, mierzenie i układanie, Wyd. Zakamarki, Poznań.

Dąbrowski M. (2015), Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3. Wydawnictwo Nowik;

Gleichgewicht B., (1988), Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4,WSiP, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa;

Zalewska J. (2014), Rola naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J.Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).

Pozostała literatura (netografia nieobowiązkowa) przesłana jest systematycznie za pośrednictwem USOSweb.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole. Mity o matematyce i jej kształceniu.

2. Jak zostać dobrym nauczycielem? Kultura matematyczna ucznia i nauczyciela.

3. Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki. Działania naprawcze.

4. Uzdolnienia matematyczne dzieci. Zdolności twórcze dziecka. Od sztuki do matematyki. Wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych matematycznie.

5. Reprezentacje enaktywne a doświadczenia w edukacji matematycznej dzieci.

6. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

7. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej. Wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

8. Wprowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią . Metody rozwiązywania zadań. Algorytmiczna i heurystyczna droga rozwiązywania problemów. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań –możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

9. Środki dydaktyczne w edukacji matematycznej dziecka. Rola gier i zabaw, konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rytmy. Znaczenie rytmów w życiu człowieka i w edukacji matematycznej dzieci.

2. Klasyfikacja - wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej.

3. Pojęcie liczby: aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny, arytmetyczny, miarowy, kodowy.

4. Systemy liczbowe (karbowy, rzymski, pozycyjny).

5. Liczenie. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia.

6. Dodawanie i odejmowanie na poziomie manipulacji, rachowania na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci.Intuicje mnożenia i dzielenia u dzieci przedszkolnych.

7.Strategie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia stosowane przez dzieci w przedszkolu i na początku nauki w szkole oraz zachodzące relacje pomiędzy czterema działaniami arytmetycznymi.

8. Pomiar długości, masy, pojemności (objętości płynów). Liczby mianowane.

9. Pomiar temperatury. Pomiar czasu.

10.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

11. Strategie stosowane przez dzieci w rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.

12. Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami oraz rozumieniu sensu równości i nierówności w korelacji z ważeniem.

13. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia.

14. Intuicje i zarysy pojęć geometrycznych.

15. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.

Metody dydaktyczne:

Metody dodatkowe (e-learning):

filmy dydaktyczne, materiały (kursy, testy, quizy, ćwiczenia) na platformie Khan Academy, prezentacje i teksty wysłane za pośrednictwem poczty e-mail, długoterminowe projekty dydaktyczne, zadania, wskazówki i konsultacje mailowe przesyłane za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych i warsztatowych – średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzyskanych za: prace projektowe, zadania domowe, autorski projekt środka dydaktycznego, kolokwium zdalne, aktywność podczas zajęć oraz aktywność pozauczelnianą potwierdzoną stosownymi dokumentami.

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny (test) w systemie zdalnym dla studentów, którzy nie uzyskali oceny bardzo dobrej z zaliczenia ćwiczeń i warsztatów. Studenci, którzy uzyskali oceny bardzo dobre z zaliczenia ćwiczeń i warsztatów nie przystępują do egzaminu i otrzymują z niego ocenę bardzo dobrą.

Ocena ustalana będzie wg. standardowych progów ocen cząstkowych / punktów testowych

0%-50% ocena 2

51%-60% ocena 3

61%-70% ocena 3+

71%-80% ocena 4

81%-90% ocena 4+

91% i więcej ocena 5

Uwagi:

gr wykładowa II DZPE-WPW

Uwagi (e-learning):

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ KAŻDEGO STUDENTA I KAŻDY ZESPÓŁ WYZNACZONY NA POCZĄTKU SEMESTRU BĘDĄ SYSTEMATYCZNIE PRZESYŁANE DROGĄ MAILOWĄ W DOMENIE aps.edu.pl

Warunkiem zaliczenia uzyskanie co najmniej połowy punków możliwych do uzyskania z oceny z prezentacji prac projektowych, zadań domowych ustnych lub pisemnych oraz kolokwiów.

Ponadto przy wystawieniu oceny semestralnej można wziąć pod uwagę szczególne osiągnięcia studenta w działalności społecznej związanej z edukacją matematyczną (m.in. współorganizowanie konferencji, warsztatów, wystaw, konkursów) na podstawie załączonych do samooceny studenta zaświadczeń.

Łączna zdobyta liczba punktów w semestrze jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena 2

51%-60% ocena 3

61%-70% ocena 3+

71%-80% ocena 4

81%-90% ocena 4+

91% i więcej ocena 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.