Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna na rzecz rodziny 20-1S-PRZ
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka społeczna na rzecz rodziny 20-1S-PRZ
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 1208
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

1. Grudziewska E., Sędzicki M. (red.): Praktyka pracy socjalnej. Difin, Warszawa 2018. Arczewska M.: Praca socjalna z rodziną - kontekst współpracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka: perspektywa asystentów rodziny. [w:] „Praca Socjalna” 2017, nr 3, s. 48-64.

2. Święch - Kujawska K. (red.): Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017.

3. Furmanowska M.: Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej. Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008.

4. Arczewska M.: praca socjalna z rodziną – kontekst współpracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka: perspektywa asystentów rodziny. [w:] „Praca Socjalna” 2017, (rocznik 32), nr 3.

Akta prawne:

Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 roku. Dz. U. 2005, nr 93, poz. 775.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2017, poz. 1769.

Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. 2017, poz. 1985.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz. U. 2017, poz.1788.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. 2017, poz. 1383.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2017, poz. 1543.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej. Dz. U. 2013, poz. 982 ze zmianami.

Zakres tematów:

1. Instruktaż wstępny. Polityka społeczna na rzecz rodziny jako obszar wiedzy akademickiej w ramach nauk o polityce publicznej.

2. Definiowanie rodziny w ramach polityki społecznej państwa. Cechy rodziny. Rodzina jako instytucja w ujęciu socjologicznym. Rodzina jako mała grupa społeczna. Rodzina jako beneficjenci systemu pomocy społecznej.

3. Problemy współczesnych rodzin w Polsce. Kształtowanie się życia rodzinnego jako aspekt polityki społecznej na rzecz rodziny.

4. Pomoc systemu państwowego na rzecz rodziny w XXI wieku. Wzorce oraz instrumenty pomocowe w XX oraz XXI wieku. System prawno - organizacyjny na rzecz współczesnej rodziny.

5. System zabezpieczenia społecznego na rzecz rodziny, w tym system świadczeń rodzinnych, system emerytalny.

6. System świadczeń transferowych na rzecz rodziny. Dobra społeczne i usługi socjalne na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.

7. Wsparcie rodziny w odniesieniu do wybranych problemów społecznych: bezrobocia, samotnego macierzyństwa, starości, funkcjonowania rodziny z dzieckiem.

8. System pieczy zastępczej.

9. Decentralizacja systemu wsparcia rodziny. Udział organizacji pozarządowych w systemie wspierania współczesnej rodziny.

10. Naturalny system wsparcia rodzin - samopomoc w rodzinie, we wspólnocie społecznej, charytatywna działalność związków wyznaniowych oraz osób świeckich.

11. Kierunki rozwoju polityki społecznej na rzecz rodziny.

12. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, dyskusja, pogadanka.

Nakład pracy studenta poza zajęciami dydaktycznymi wynosi około 20 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie przedmiotu z części wykładowej i ćwiczeniowej w formie trzech pytań opisowych.

Ponadto ocenie podlega aktywność studentów podczas zajęć ćwiczeniowych oraz jest brana pod uwagę obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Limit nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych wynosi 2 godziny (jedne zajęcia).

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla III DZPS/ PSR

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.