Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna na rzecz rodziny 20-1S-PRZ
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka społeczna na rzecz rodziny 20-1S-PRZ
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 1208
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

1. Grudziewska E., Sędzicki M. (red.): Praktyka pracy socjalnej. Difin, Warszawa 2018. Arczewska M.: Praca socjalna z rodziną - kontekst współpracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka: perspektywa asystentów rodziny. [w:] „Praca Socjalna” 2017, nr 3, s. 48-64.

2. Święch - Kujawska K. (red.): Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017.

3. Furmanowska M.: Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej. Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008.

4. Arczewska M.: praca socjalna z rodziną – kontekst współpracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka: perspektywa asystentów rodziny. [w:] „Praca Socjalna” 2017, (rocznik 32), nr 3.

Akta prawne:

Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 roku. Dz. U. 2005, nr 93, poz. 775.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2017, poz. 1769.

Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. 2017, poz. 1985.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz. U. 2017, poz.1788.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. 2017, poz. 1383.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2017, poz. 1543.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej. Dz. U. 2013, poz. 982 ze zmianami.

Zakres tematów:

1. Instruktaż wstępny. Polityka społeczna na rzecz rodziny jako obszar wiedzy akademickiej w ramach nauk o polityce publicznej.

2. Definiowanie rodziny w ramach polityki społecznej państwa. Cechy rodziny. Rodzina jako instytucja w ujęciu socjologicznym. Rodzina jako mała grupa społeczna. Rodzina jako beneficjenci systemu pomocy społecznej.

3. Problemy współczesnych rodzin w Polsce. Kształtowanie się życia rodzinnego jako aspekt polityki społecznej na rzecz rodziny.

4. Pomoc systemu państwowego na rzecz rodziny w XXI wieku. Wzorce oraz instrumenty pomocowe w XX oraz XXI wieku. System prawno - organizacyjny na rzecz współczesnej rodziny.

5. System zabezpieczenia społecznego na rzecz rodziny, w tym system świadczeń rodzinnych, system emerytalny.

6. System świadczeń transferowych na rzecz rodziny. Dobra społeczne i usługi socjalne na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.

7. Wsparcie rodziny w odniesieniu do wybranych problemów społecznych: bezrobocia, samotnego macierzyństwa, starości, funkcjonowania rodziny z dzieckiem.

8. System pieczy zastępczej.

9. Decentralizacja systemu wsparcia rodziny. Udział organizacji pozarządowych w systemie wspierania współczesnej rodziny.

10. Naturalny system wsparcia rodzin - samopomoc w rodzinie, we wspólnocie społecznej, charytatywna działalność związków wyznaniowych oraz osób świeckich.

11. Kierunki rozwoju polityki społecznej na rzecz rodziny.

12. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, dyskusja, pogadanka.

Nakład pracy studenta poza zajęciami dydaktycznymi wynosi około 20 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie przedmiotu z części wykładowej i ćwiczeniowej w formie trzech pytań opisowych.

Ponadto ocenie podlega aktywność studentów podczas zajęć ćwiczeniowych oraz jest brana pod uwagę obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Limit nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych wynosi 2 godziny (jedne zajęcia).

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla III DZPS/ PSR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.