Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-3F-PEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika zdrowia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (WS) ped. opiekuńczo-wych. i szkolnej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (WS) ped. opiekuńczo-wych. i szkolnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

W ramach zajęć zajmiemy się szeroko rozumianą pedagogiką zdrowia, przyjrzymy się jej powiązaniom z edukacją zdrowotną. Omówione zostaną liczne zagadnienia dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uwarunkowań zdrowia. Dokonamy porównania funkcjonujących obecnie i w przeszłości modeli zdrowia, edukacji zdrowotnej i systemów zdrowotnych. Przedmiot zakończy przyjrzenie się perspektywom badawczym i aspektom etycznym towarzyszącym badaniom nad sytuacją zdrowotną społeczeństw.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Wiedza z zakresu pedagogiki zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych w obszarze zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych promujących zdrowie. Podstawowe zadania oraz cele pedagogiki zdrowia, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna. Metodyka edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Holistyczny model zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego). Współczesne modele edukacji zdrowotnej: edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę, na czynniki ryzyka oraz czynniki prozdrowotne. Definiowanie zdrowia – perspektywy poznawcze. Uwarunkowania zdrowia – czynniki pozytywne i negatywne. Koncepcja resilience a radzenie sobie z problemami. Koncepcja salutogenezy A. Antonovsky'ego. Społeczno-ekologiczny model zdrowia. Etyka w badaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru pedagogiki zdrowia z uwzględnieniem podstaw teoretycznych, wybranych modeli edukacji prozdrowotnej. Zna terminologię stosowaną w obrębie pedagogiki zdrowia.

Ma podstawową wiedzę o prowadzeniu badań w obszarze pedagogiki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem etyki badań.

Zna i rozumie zadania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne związane z promowaniem prozdrowotnego stylu życia dzieci i młodzieży, w tym: prawidłowych wzorców odżywiania się, sposobów zagospodarowywania czasu wolnego (aktywny wypoczynek vs świat wirtualny), właściwego korzystania z nowych technologii, dbania o higienę psychiczną (techniki radzenia sobie ze stresem).

Umiejętności

Potrafi projektować i zaplanować realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w zakresie edukacji prozdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

Potrafi wybrać materiały do pracy opiekuńczo-wychowawczej w obszarze edukacji prozdrowotnej oraz dostosować je do potrzeb uczniów.

Potrafi zdiagnozować potrzeby ucznia związane z jego stylem życia, sposobami spędzania czasu wolnego, radzenia sobie ze stresem, nawykami żywieniowymi i w odpowiedzi zaprojektować działania opiekuńczo-wychowawcze.

Kompetencje społeczne

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym dotyczących promowania zdrowego stylu życia. Jest gotowy(-a) do współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w wyżej wymienionym zakresie.

Jest gotów(-a) włączać się do ważnych inicjatyw i działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na rozwój psychospołeczny i poznawczy dziecka. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Joanna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć zajmiemy się szeroko rozumianą pedagogiką zdrowia, przyjrzymy się jej powiązaniom z edukacją zdrowotną. Omówione zostaną liczne zagadnienia dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uwarunkowań zdrowia. Dokonamy porównania funkcjonujących obecnie i w przeszłości modeli zdrowia, edukacji zdrowotnej i systemów zdrowotnych. Przedmiot zakończy przyjrzenie się perspektywom badawczym i aspektom etycznym towarzyszącym badaniom nad sytuacją zdrowotną społeczeństw.

Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Woynarowska B., (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody aktywizujące (praca w parach, małych zespołach): z wykorzystaniem platformy Jamboard i Mentimeter.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład- 15h, ćwiczenia -15h

Lektura literatury do zajęć - 15h

Przygotowanie do kolokwium zaliczającego wykład - 15h

Przygotowanie prac zaliczeniowych - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć zajmiemy się szeroko rozumianą pedagogiką zdrowia, przyjrzymy się jej powiązaniom z edukacją zdrowotną. Omówione zostaną liczne zagadnienia dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uwarunkowań zdrowia. Dokonamy porównania funkcjonujących obecnie i w przeszłości modeli zdrowia, edukacji zdrowotnej i systemów zdrowotnych. Przedmiot zakończy przyjrzenie się perspektywom badawczym i aspektom etycznym towarzyszącym badaniom nad sytuacją zdrowotną społeczeństw.

Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Woynarowska B., (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody aktywizujące (praca w parach, małych zespołach): z wykorzystaniem platformy Padlet, Jamboard i AnswerGarden.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład- 15h

Lektura literatury do zajęć - 30h

Przygotowanie do kolokwium zaliczającego wykład - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium

Pełny opis:

W ramach zajęć zajmiemy się szeroko rozumianą pedagogiką zdrowia, przyjrzymy się jej powiązaniom z edukacją zdrowotną. Omówione zostaną liczne zagadnienia dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uwarunkowań zdrowia. Dokonamy porównania funkcjonujących obecnie i w przeszłości modeli zdrowia, edukacji zdrowotnej i systemów zdrowotnych. Przedmiot zakończy przyjrzenie się perspektywom badawczym i aspektom etycznym towarzyszącym badaniom nad sytuacją zdrowotną społeczeństw.

Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody aktywizujące (praca w parach, małych zespołach): z wykorzystaniem platformy Padlet, Jamboard i AnswerGarden.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład- 15h, ćwiczenia -15h

Lektura literatury do zajęć - 15h

Przygotowanie do kolokwium zaliczającego wykład - 15h

Przygotowanie prac na ćwiczenia - 15h

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium z zagadnień poruszanych podczas wykładów

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

pisemne kolokwium

Pełny opis:

W ramach zajęć zajmiemy się szeroko rozumianą pedagogiką zdrowia, przyjrzymy się jej powiązaniom z edukacją zdrowotną. Omówione zostaną liczne zagadnienia dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uwarunkowań zdrowia. Dokonamy porównania funkcjonujących obecnie i w przeszłości modeli zdrowia, edukacji zdrowotnej i systemów zdrowotnych. Przedmiot zakończy przyjrzenie się perspektywom badawczym i aspektom etycznym towarzyszącym badaniom nad sytuacją zdrowotną społeczeństw.

Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody aktywizujące (praca w parach, małych zespołach): z wykorzystaniem platformy Padlet, Jamboard i AnswerGarden.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład- 15h

Lektura literatury do zajęć - 30h

Przygotowanie do kolokwium zaliczającego wykład - 30h

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium z zagadnień poruszanych podczas wykładów

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)