Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WWR-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu proces zaburzonego rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym) oraz wynikające z niego specjalne potrzeby uczestników złożonego procesu edukacji, rehabilitacji, terapii.

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z ASD oraz różnorodne uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

Potrafi planować, realizować i dokonywać ewaluacji procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu., prognozować przebieg i skutki planowanych działań, wykorzystując aktualną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne .

Potrafi projektować i przeprowadzać zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu., dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów.

Pracować w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania, współpracować z innymi specjalistami; kierować pracą zespołu, podejmować w nim wiodącą rolę w tym: planować, organizować i monitorować realizację złożonych zespołowych działań pedagogicznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, w tym: okazywać empatię małym dzieciom potrzebującym wsparcia i pomocy; rozwiązywać konflikty w grupie wychowawczej; samodzielnie pogłębiać wiedzę pedagogicznej; podejmować współpracę z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów: obecność na zajęciach, prace grupowe w trakcie zajęć

Pełny opis:

1. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych w rozwoju poznawczym, mowy i społecznym dziecka (0-6 r.ż).

2. Wpływ zaburzenia i poziomu funkcjonowania dziecka na kompetencje komunikacyjne oraz poznawcze i społeczne.

3. Deficyty komunikacyjne w mowie dziecka z autyzmem: deficyty ilościowe (ograniczenia, opóźnienia, brak mowy), deficyty jakościowe (echolalia, użycie zaimków, neologizmy, metafory, język stereotypowy, deficyty w artykułowaniu) i deficyty w pragmatycznym użyciu języka.

4. Rozumienie mowy, odniesienie percepcji mowy do teorii umysłu i centralnej koherencji.

5. Sposoby kształtowania umiejętności przedjęzykowych dziecka (wspólne pole uwagi, naprzemienność).

6. Problemy z nabywaniem systemu językowego przez wysoko funkcjonujące dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespołem Aspergera).

7. Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych (naśladowanie, uwaga, motywacja, współdziałanie, wskazywanie itd.).

8. Funkcja i wykorzystanie zabawy w terapii małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmem.

9. Tworzenie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z diagnozą autyzmu.

Literatura:

1) Rogers S., Dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem (ESDM) Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

2) Morrison J. (2016) DSM-5 bez tajemnic. praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

3) Randall P. 2010) Autyzm. Jak pomóc rodzinie. GWP

4) Attwood T. (2007) Zespól Aspergera. Kompletny przewodnik. Wyd. Harmonia

5) Bluestone J. (2015) Materia Autyzmu. Łączenie wątków w spójna teorię.

6).Delacato C. () Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja Synapsis

7) Gagelsman H. (1988) Kaj znów się śmieje. wyd. Iskry

8) Kaufman. R ( Autyzm, przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie

9) Kaufman B.,N. (1994): „Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą” wyd. Fundacja „Synapsis”

10) Kaufman B., N.: (1995) „Uwierzyć w cud. Prawdziwa historia Robertit , wyd. Fundacja „Synapsis”

linki:

https://autismtreatmentcenter.org/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)