Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca z rodziną uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WUA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodziną uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Anna Waligórska
Prowadzący grup: Agnieszka Siedler, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena aktywności studentów w trakcie zajęć ćwiczeniowych; zaangażowanie w omawiane treści tematyczne oraz przygotowanie prac cząstkowych; kolokwium pisemne .

Pełny opis:

1. Sytuacja psychospołeczna rodziny z dzieckiem z ASD.

2. Problematyka zespołu wyplenia sił u rodziców dzieci z ASD - analiza badań empirycznych, przyczyny i symptomatologia, wpływ na funkcjonowanie dziecka i współpracę ze środowiskiem szkolnym i terapeutycznym.

3. Diagnoza środowiska rodzinnego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Postawy rodzicielskie pozytywne i negatywne oraz ich konsekwencje dla rozwoju dziecka oraz zakresu współpracy ze szkoła, nauczycielami i specjalistami. Specyfika postaw rodzicielskich rodziców dzieci z ASD. Cele, zasady, metody i formy pracy z rodzicami reprezentującymi różne postawy.

4. Uwarunkowania współpracy z rodzicami dziecka/ ucznia z ASD z perspektywy rodzicami, nauczyciela, terapeuty. Zasoby rodzinne w procesie wspierania rozwoju dziecka z autyzmem.

5. Rodzic o postawie nadmiernie ochraniającej, unikającej, nadmiernie wymagającej, odtrącającej. Realizacja celu poznawczego, motorycznego, emocjonalnego we współpracy z rodzicami. Kontrakt z rodzicami ucznia.

6. Praca z rodzicami dziecka z ASD, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychospołeczna rodziny. Formy wsparcia rodziny z dzieckiem z ASD. Formy współpracy z rodziną: indywidualne (rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia) i grupowe (spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje dla rodziców, warsztaty, szkolenia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych).

7. Metoda C. Sutton w pracy z rodzicami dzieci/uczniów z ASD.

8. Opracowywanie planu współpracy z rodzicami dziecka z ASD.

Literatura:

Gorajewska D./ red./ (2007). Rodzina – normalność w niepełnosprawności. Warszawa: Wyd. INTEGRACJA.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M.(2017) Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Pisula E. (2015) Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prokopiak A., Palak Z. (2017) Autyzm i rodzina, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 5 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)