Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wspieranie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspieranie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z ASD oraz różnorodne uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych etapach kształcenia.

Umiejętności

Potrafi planować, realizować i dokonywać ewaluacji programu terapii i rehabilitacji dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prognozować przebieg i skutki planowanych działań, wykorzystując aktualną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne .

Potrafi projektować i przeprowadzać zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, w tym okazywać empatię osobom potrzebującym wsparcia i pomocy; samodzielnie pogłębiać wiedzę pedagogicznej; podejmować współpracę ze specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów: obecność na zajęciach, prace grupowe w trakcie zajęć

Pełny opis:

1. Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

3. Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Przykłady dobrych praktyk: Fundacja MADA; Farma życia; Kawiarnia „Życie jest fajne”; Pracowania Rzeczy Różnych Fundacji Synapsis; model Wspierania Pozytywnych Zachowań w przełamywaniu barier w integracji społecznej i zawodowej osób z ASD.

4. Organizacyjno-środowiskowe formy podejmowania działań kompleksowych wspierających osoby dorosłe z ASD (np. PEFRON, WTZ, Zakłady Pracy Chronionej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Turnusy rehabilitacyjne, asystent osoby z autyzmem itp.)

5. Programy pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z ASD.

6. Wsparcie psychopedagogiczne rodzin sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi z ASD.

Literatura:

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa- od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)