Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WKK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. maz.
Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. św.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, które mogą zostać włączone do systemu kompleksowego wspomagania szkół/ przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej; wskazuje i wyjaśnia główne zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły, m.in specjalisty do spraw wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły, nauczycieli

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; analizuje indywidualną sytuację szkoły zgodnie z jej specyficznymi potrzebami (wynikającymi m.in. z typu szkoły i poziomu edukacyjnego)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, zgodnie z zarządzaniem procesowym zespołem; potrafi projektować strategie rozwoju placówki z wykorzystaniem procesowego wspomagania, narzędzia służące m.in. monitorowaniu rozwoju kompetencji kluczowych oraz przewidywać skutki planowanych działań

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych prac (implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 103 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na podstawie wykonanych prac (implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

• Zadanie uczestników szkolenia związane z organizacją i prowadzeniem wspomagania szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

• System kompleksowego wspomagania szkół: wprowadzenie i założenia.

• Zadania instytucji systemu oświaty odpowiedzialnych za wspieranie szkół – zadania wspólne i specyficzne ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

• Zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły: specjalisty do spraw wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły, nauczycieli.

• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspomagającymi pracę szkoły.

• Aplikowanie o środki na wspomaganie.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214)

• M. Hajdukiewicz (red.), „Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania" Zeszyt 2: „Diagnoza pracy szkoły”,ORE, Warszawa 2015: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/774/Jak_wspomagac_prace_szkoly_Zeszyt_2.pdf

• J. Kordziński, "Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach", Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• L. Kupaj, W. Krysa, „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” ABC Wolters Kluwer Polska SA, 2014.

• K. Szmidt, „Sesje twórczej pomysłowości – dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych”, Helion 2016.

• K. Blanchard, W. Oncken, H. Burrows, "Jednominutowy menedżer spotyka małpę", MT Biznes, 2010.

• T. Buzan, "Potęga umysłu", Muza, Warszawa 2003.

• S. Covey, "7 nawyków skutecznego działania", Rebis, Warszawa 2012.

• H. Dumont, D. Istanc, F. Benavides, "Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce", Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

• G. Filipowicz, "Rozwój organizacji poprzez rozwój pracowników", Kraków 2008.

• D. Gordon, J. Vos, "Rewolucja w uczeniu", Zysk i S-ka, Poznań 2003.

• B. Jakimiuk, "Między wychowaniem a karierą zawodową", Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

• J. Kordziński, "Nauczyciel, trener, coach", Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.

• L. Kupaj, W. Krysa, "Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole", wyd. ABC, Warszawa 2014.

• L. Kupaj," Twój podręczny mentor", Tarnów 2012.

• „Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania” wyd. ORE, Warszawa 2015: https://www.ore.edu.pl/wspomaganie-pracy-szkol-i-przedszkoli/4458-o-nowym-systemie-doskonalenia-nauczycieli

• https://www.youtube.com/watch?v=81Ub0SMxZQo Bill Gates „Nauczyciele zasługują na informację zwrotną”.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 18 godz.

E-learning: 85

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 120 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.