Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transkrypcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-TRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transkrypcja
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii, składni i dialektologii. Rozumie przydatność tej wiedzy w logopedii

- Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii, składni , dialektologii i kultury języka, rozumie jej zastosowanie w logopedii

- Zna strukturę i jednostki języka. Zna funkcje języka i tekstu. Rozumie pojęcie normy językowej i relacje normy do systemu językowego i uzusu

- Zna budowę i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Zna artykulację głosek. Zna opis fonologiczny polszczyzny. Ma wiedzę na temat budowy morfologicznej wyrazów i funkcjonowania systemu fleksyjnego i słowotwórczego. Zna budowę składniową polskich zdań. Rozumie przydatność tej wiedzy w logopedii.

Umiejętności:

- Umie opisać procesy artykulacyjne głosek, potrafi interpretować fonologicznie zapis fonetyczny wyrazów, umie zapisać fonetycznie wypowiedź prawidłową i zakłóconą

- Potrafi rozpoznać podstawowe cechy najważniejszych polskich dialektów

- Potrafi określić kategorię części mowy wyrazów

- Potrafi charakteryzować formy gramatyczne wyrazów i opisać ich budowę morfologiczną

- Umie analizować budowę słowotwórczą wyrazów

- Potrafi określić relacje semantyczne między wyrazami

- Potrafi dokonać analizy składniowej wypowiedzeń.

- Potrafi określić funkcję wypowiedzi.

Kompetencje społeczne:

- Potrafi wykorzystać osiągnięte kompetencje językowe w kontaktach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Aktywny udział słuchaczy w zajęciach praktycznych

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

kontakt z osobą prowadzącą: iwiecek@aps.edu.pl

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Fonologia, fonetyka,patofonetyka.

Opis deformacji w kontekście systemu fonologicznego języka polskiego. Nienormatywne głoski a ich etiologia.

Sposoby transkrypcji fonetycznej nienormatywnych głosek – przegląd prac

Zapis zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym.

Analiza i transkrypcja wymowy zdeformowanej

Literatura:

ITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Siudzińska N., 2011, „Co to jest fonetyka postartykulacyjna (patofonetyka)?”, [w:] „Poradnik Językowy” nr 9, s. 52-59.

2. Pluta-Wojciechowska D., Nowakowska-Kempna I., 2010, „Patofonetyka jako przedmiot kształcenia logopedycznego”, [w:] M. Młynarska, T. Smereka, red., „Logopedia XXI wieku” ,Wrocław, Mkwadrat Maciej Młynarski.

3. Porayski-Pomsta J., Kwasiborska J., Jauer-Niworowska O., Lipiec D., Więcek-Poborczyk I., Golanowska M., Malinowska A., 2013, „Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym”, Gdańsk, Glottispol.

4. Pluta-Wojciechowska D., 2012, „Patofonetyka - nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie starych tematów”, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, red., „Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki”, Harmonia Universalis.

5. Więcek-Poborczyk I., Lipiec D., 2017, Patofonetyka w praktyce logopedycznej [w:] Myszka A., Bieńkowska K. I., Marczykowska I. (red.), Głos Język Komunikacja, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 79-92.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kaczmarek L., 1963, „Projekt pisowni fonetycznej specjalnej”, [w:] „Prace filologiczne”, t. XVIII, PWN, Warszawa.

2. Madelska L., 2005, „Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny”, Kraków.

3. Pluta-Wojciechowska D., 2010, „Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej: dyslokacje”, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom.

4. Sadowska M., 1996, „Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją”, Kraków.

Uwagi:

ZAJĘCIA PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

Sposób dołączenia do zespołu został przekazany studentom poprzez USOS mail.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

METODY KSZTAŁCENIA:

Prezentacja multimedialna treści przedmiotu

Ćwiczenia w odsłuchu, analizie i transkrypcji wymowy zdeformowanej

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.