Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RZE1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli bez ped. spe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia działań terapeutycznych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

Potrafi projektować oraz prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć oraz generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów terapeutycznych.

Analizować własne działania terapeutyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z podejmowaną działalnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne z treści realizowanych w trakcie wykładów,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w zagadnienia terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii autyzmu, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

2.Pogram TEACCH - (ang. Treatment and education of autistic and related communication handicapped children) – kompleksowy program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

3. Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne; wyjaśnienie terminologii; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań); dokumentacja procesu terapeutycznego. SAZ w uczeniu nowych umiejętności poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz zachowań komunikacyjnych.

4. Programowanie pracy z dzieckiem; przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego; struktura otoczenia.

5.Tudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja umiejętności.

6. Pany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności.

8.Włączenie środowiska rodzinnego i terapeutycznego/edukacyjnego w planowanie i przebieg terapii.

Literatura:

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie www:http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/ newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP. (Rozdział II. Kliniczna charakterystyka autyzmu).

Suchowierska, M. i in. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.(Rozdział I. Autyzm i stosowana analiza zachowania, s. 19-52).

Kozłowski, J. (2010). Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Impuls.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz. (10 wykładu, 5 ćwiczeń)

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia- 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska, Marta Pągowska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne z treści realizowanych w trakcie wykładów,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienia terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii autyzmu, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

3. Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne; wyjaśnienie terminologii; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań); dokumentacja procesu terapeutycznego.

4. Programowanie pracy z dzieckiem; przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego; struktura otoczenia.

5. Trudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja umiejętności.

7. Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności.

8. Włączenie środowiska rodzinnego i terapeutycznego/edukacyjnego w planowanie i przebieg terapii.

Literatura:

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie www:http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/ newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP. (Rozdział II. Kliniczna charakterystyka autyzmu).

Suchowierska, M. i in. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.(Rozdział I. Autyzm i stosowana analiza zachowania, s. 19-52).

Kozłowski, J. (2010). Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Impuls.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz. (10 wykładu, 5 ćwiczeń)

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia- 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)