Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe kompetencje przywódcze i plan ich rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe kompetencje przywódcze i plan ich rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. maz.
Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. św.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach; rozumie znaczenie roli przywódcy w różnych grupach społecznych oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz jej członków (tworzenie, motywowanie, zarządzanie zespołem)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; potrafi wyjaśnić rolę lidera jako osoby modelującej zachowania członków społeczności (uczenie się poprzez powielanie wzorca zachowań)

- ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; wyjaśnia zależności pomiędzy poziomami funkcjonowania szkoły, jej dyrektora, nauczycieli a zachowaniami i inicjatywami członków jej społeczności ;

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; dokonuje analizy dysfunkcji pracy zespołowej i sposobów ich eliminowania;

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; potrafi budować i zarządzać zespołem, szanować, respektować i motywować jego członków;

- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi dobrać narzędzia motywujące pracowników do konkretnej sytuacji zawodowej;

- potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji przywódczych i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (formułowanie wizji, tworzenie zespołu, komunikowanie się, motywowanie, umiejętności coachingowe, delegowanie zadań, inteligencja emocjonalna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

• Kompetencje przywódcze: tworzenie wizji przyszłości organizacji, budowanie strategii rozwoju (myślenie strategiczne), tworzenie zespołu - kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi, motywowanie innych – umiejętności komunikacyjne, coachingowe, modelowanie, delegowanie zadań).

• Rola wizji w przywództwie. Model Roberta Dilts’a – wskazanie zależności pomiędzy misją, wizją, wartościami, umiejętnościami a zachowaniami członków społeczności i podejmowanymi przez nich działaniami oraz organizacją przestrzeni (środowiska).

• Formułowanie wizji i misji oraz planowanie strategiczne.

• Określanie działań służących osiąganiu celów szkoły.

• Tworzenie zespołu – motywowanie do działań (elementy budowania zespołu, pięć dysfunkcji pracy zespołowej – jak ich unikać).

• Komunikowanie się - podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej (komunikat JA, informacja zwrotna, asertywna krytyka, asertywna pochwała). Coachingowe umiejętności dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

• Motywowanie innych – model 2.0 vs. 3.0 (Daniel Pink)

• Delegowanie zadań i odpowiedzialności – inne osoby w szkole jako liderzy.

• Diagnoza własnego potencjału przywódczego.

• Określenie drogi rozwoju.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

S. Covey, "7 nawyków skutecznego działania", Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2012.

G. Mazurkiewicz, „Edukacja i przywództwo. Modele mentalne, jako bariery rozwoju”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012).

J. Michalak, "Przywództwo w zarządzaniu szkołą", Wyd. ORE.

„W drodze do przywództwa edukacyjnego. Wybór materiałów (…)”, Wyd. ORE 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

R. Dorczak, J. Kołodziejczyk (red.), „Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-619/raporty.

J. Michalak „Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora szkoły w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły”.

G. Mazurkiewicz, R. Dorczak (red.), "Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2015.

A. J. Jeżowski, J. Madalińska-Michalak, "Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką", Warszawa 2015.

J. Kordziński, "Nauczyciel, trener, coach". Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 14 godz.

E-learning: 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.