Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zna w pogłębionym stopniu specyfikę funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w aspekcie medycznym.

Umiejętności

Potrafi analizować złożone problemy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu korzystając z posiadanej wiedzy z obszaru medycznych podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kompetencje społeczne

Dokonuje krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz korzysta z niej w procesie rozwiązywania złożonych procesów rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego w kontekście deficytów i nieprawidłowości rozwojowych w spektrum autyzmu. Podstawy psychiatrii i psychopatologii. Podstawy neurologii.

2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone (np. np. stwardnienie guzowate, fenyloketonuria, wrodzony zespół różyczkowy, Zespół kruchego X, infekcje wirusowe, zespół de Lange’a, zespół Williamsa, zespół Noonana, afazja padaczkowa (zespół Landau-Kleffnera), nieprawidłowości przemiany puryny, nieprawidłowości wchłaniania jelitowego – glutenu, i in.).

3. Narzędzia do monitorowania stanu zdrowia dzieci. Wybrane badania laboratoryjne, radiograficzne lub inne badania diagnostyczne służące ocenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Choroby wieku dziecięcego i wybrane problemy medyczne dotyczące dzieci ze spektrum autyzmu: diety, suplementacja, farmakoterapia.

5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i klasyfikacji funkcjonalnej (ICF).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Tadeusz Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego w kontekście deficytów i nieprawidłowości rozwojowych w spektrum autyzmu. Podstawy psychiatrii i psychopatologii. Podstawy neurologii.

2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone (np. np. stwardnienie guzowate, fenyloketonuria, wrodzony zespół różyczkowy, Zespół kruchego X, infekcje wirusowe, zespół de Lange’a, zespół Williamsa, zespół Noonana, afazja padaczkowa (zespół Landau-Kleffnera), nieprawidłowości przemiany puryny, nieprawidłowości wchłaniania jelitowego – glutenu, i in.).

3. Narzędzia do monitorowania stanu zdrowia dzieci. Wybrane badania laboratoryjne, radiograficzne lub inne badania diagnostyczne służące ocenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Choroby wieku dziecięcego i wybrane problemy medyczne dotyczące dzieci ze spektrum autyzmu: diety, suplementacja, farmakoterapia.

5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i klasyfikacji funkcjonalnej (ICF).

Literatura:

Shaw W. i in.: Autyzm. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2016

Shaw W. i in.: Biologiczne leczenie autyzmu i PDD. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2016

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego w kontekście deficytów i nieprawidłowości rozwojowych w spektrum autyzmu. Podstawy psychiatrii i psychopatologii. Podstawy neurologii.

2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone (np. np. stwardnienie guzowate, fenyloketonuria, wrodzony zespół różyczkowy, Zespół kruchego X, infekcje wirusowe, zespół de Lange’a, zespół Williamsa, zespół Noonana, afazja padaczkowa (zespół Landau-Kleffnera), nieprawidłowości przemiany puryny, nieprawidłowości wchłaniania jelitowego – glutenu, i in.).

3. Narzędzia do monitorowania stanu zdrowia dzieci. Wybrane badania laboratoryjne, radiograficzne lub inne badania diagnostyczne służące ocenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Choroby wieku dziecięcego i wybrane problemy medyczne dotyczące dzieci ze spektrum autyzmu: diety, suplementacja, farmakoterapia.

5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i klasyfikacji funkcjonalnej (ICF).

Literatura:

Shaw W. i in.: Autyzm. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2016

Shaw W. i in.: Biologiczne leczenie autyzmu i PDD. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2016

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)