Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KWU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu proces zaburzonego rozwoju uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym) oraz wynikające z niego specjalne potrzeby uczestników złożonego procesu edukacji, rehabilitacji, terapii.

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje wychowania i kształcenia uczniów z ASD oraz różnorodne uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych etapach kształcenia w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Umiejętności

Potrafi planować, realizować i dokonywać ewaluacji procesu wychowania i kształcenia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu., prognozować przebieg i skutki planowanych działań, wykorzystując aktualną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne .

Potrafi projektować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych etapach kształcenia w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych, dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną w tym: okazywać empatię uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy; rozwiązywać konflikty w klasie szkolnej i grupie wychowawczej; samodzielnie pogłębiać wiedzę pedagogicznej; podejmować współpracę z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów: obecność na zajęciach, prace grupowe w trakcie zajęć

Pełny opis:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, adaptacja treści i realizacja w stosunku do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Projektowanie przestrzeni klasy szkolnej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3. Dostosowanie zajęć pod względem organizacyjnym, metodycznym i terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Dostosowanie treści i form sprawdzianów dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD.

6. Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań, a doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego ucznia (osób) z ASD.

7. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych (co-teaching) przez nauczyciela wspierającego ucznia z ASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Literatura:

Literatura:

Bowen M., Plimey L. (2012). Włączanie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Warszawa: Fundacja Synapsis.

Faherty, C. (2016). AUTYZM... CO TO DLA MNIE ZNACZY? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu. Kraków: WUJ.

Grandin T. (2017). Autyzm a problemy natury sensorycznej. Gdańsk: Harmonia.

Grandin T., Panek R. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków: Copernicus Center Press.

Howlin P., Baron-Cohen S., Hadwin J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Zeszyt dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo Jak.

Maas, V. (2005). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Porter, J. (2016). Autyzm a czytanie ze zrozumieniem. Gdańsk: Harmonia.

Stojanowski, J. (2020). TACY JESTEŚMY. Karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz trudnościami z wyrażaniem emocji. Gdańsk: Harmonia.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K. i Odom, S. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria Polska, 53 (4), 753-770. (techniki o potwierdzonej skuteczności w kontekście edukacji szkolnej podstawowej i ponadpodstawowej)

Winczura B. (2008). Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Kraków: Impuls.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 20 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)