Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje kluczowe wyznacznikiem celów edukacyjnych współczesnej szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje kluczowe wyznacznikiem celów edukacyjnych współczesnej szkoły
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. maz.
Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. św.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; interpretuje kompetencje jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw

- zna najważniejsze współczesne nurty i systemy pedagogiczne, charakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie;

- ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej; potrafi wskazać i opisać rolę szkoły w tej działalności, w tym w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów;

- potrafi wyjaśnić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, w tym do ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego rozwoju kompetencji kluczowych

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu projektowania, inicjowania i koordynowania działań zmierzających do kształtowania umiejętności kluczowych u uczniów;

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych zmierzających do kształtowania kompetencji kluczowych;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

• Kompetencje kluczowe w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie ucznia się przez całe życie.

• Współczesne trendy edukacyjne i znaczenie kształtowania umiejętności kluczowych w szkole.

• Znaczenie ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego charakteru kompetencji kluczowych.

• Akty prawne precyzujące zadania szkoły w kształceniu kompetencji kluczowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214).

• L. Jabłoński, J. Wojciechowska, "Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studia edukacyjne nr. 27/2003: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10623/1/43-64.pdf

• A. Jeżowski, J. Madalińska-Michalak, "Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią i praktyką", ORE, Warszawa 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• "Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej", Raport Eurydice Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/145P L.pdf

• "Edukacja: jest w niej ukryty skarb" Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delors'a, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998,

• "Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego", Eurydice Sieć informacji o edukacji w Europie, Bruksela: Europejskie Biuro Eurydice, 2002, http://bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=502

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 14 godz.

E-learning: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.