Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej (PP-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DST1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej (PP-P)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy: przygotowanie studium przypadku, przygotowanie prób diagnostycznych 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Pełny opis:

WYKŁAD

Etipatogeneza i mechanizmy dysleksji.

Specyfika organizacji procesu diagnostycznego i terapeutycznego w PP-P.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – metody diagnozowania i wytyczania kierunków działań terapeutycznych w poradni.

Współpraca z rodziną

ĆWICZENIA

Narzędzia diagnozy funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz, M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria- diagnoza- terapia. Warszawa: CMPPP.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.

Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP.

Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Red. Grażyna Krasowicz-Kupis, Gdańsk: HARMONIA, 2009.

Kaja, B. (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

King G. (2004). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: GWP.

Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: „Impuls”.

Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół. Warszawa: MENiS, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Geldard, K, Geldard, D. (2005). Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Gdańsk: GWP.

Kutcher, M. L. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K. E. LIBER.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Symbol

- odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku „pedagogika specjalna” Efekt kształcenia Sposób pomiaru

Wiedza

PC2_KS_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat diagnozy ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu Egzamin pisemny

PC2_KS_W01 zna na poziomie rozszerzonym koncepcje procesu diagnostycznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz rozumie jego różnorodne uwarunkowania Egzamin pisemny

PC2_KS_W05 ma poszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a w szczególności zna metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej Egzamin pisemny

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w celu analizy złożonych proble¬mów diagnostycznych Egzamin pisemny

PC2_KS_U03 umie rozpoznawać potrzeby oraz posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie diagnozy ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia; potrafi samodzielnie konstruować próby badawcze; opracowu¬je, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kie¬runki dalszych badań Egzamin pisemny

PC_KS_U03 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalne¬go oceniania złożonych sytuacji diagnostycznych Egzamin pisemny

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 ma świadomość odpowiedzialności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Marta Bogdanowicz, Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.