Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aranżacja przestrzeni terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ARP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aranżacja przestrzeni terapeutycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: diagnoza i terapia z zaburzeniami integracji sensorycznej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób z zaburzeniami SI

- Zna uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z zaburzeniami SI.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi skonstruować arkusz oceny przestrzeni terapeutycznej

- Umie zaprojektować modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

- Umie ocenić środowisko, przestrzeń, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami integracji sensorycznej; potrafi współpracować w grupie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Jest empatyczny w kontaktach diagnostyczno-terapeutycznych i potrafi być otwarty i wrażliwy na potrzeby osób z zaburzeniami regulacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

Klasyfikacja sprzętu do terapii systemów bazowych w SI (dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego) – wyposażenie podstawowe i uzupełniające.

Zasady oraz sposoby wykorzystania przestrzeni terapeutycznej w zależności od warunków lokalowych – zagospodarowanie przestrzeni w zakresie podwiesi, pracy na macie, pracy stolikowej.

Wykorzystanie sprzętu oraz przestrzeni terapeutycznej w praktyce terapii SI:

– dobór oraz dostosowanie sprzętu do dziecka

– modyfikacja w zakresie zadań oraz wymagań terapeutycznych

– unikanie niepowodzeń w terapii oraz deprywacji sensorycznej.

Zasady budowania planu terapii w oparciu o wykorzystanie przestrzeni terapeutycznej dla normalizacji funkcjonalnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Literatura:

Gindrich,P.(2009).Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efektywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R).[w:] Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny.

Kuryłowicz E. (2015). Uniwersalność rozwiązań architektonicznych w kontekście otwierania środowiska wybudowanego dla wszystkich, jako wyraz i efekt postawy innowacyjnej – normalność w architekturze, „Studia BAS” 2/42, s. 204.

Trociuk, S. (2011) (red.). Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Walczak, G.(2016). Środowisko naturalne we wspomaganiu rozwoju dziecka. Aranżacja przestrzeni terapeutycznej. [w:] R. Piotrowicz (red.). Małe dziecko , dużo pomysłów. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Metody: wykład, pogadanka, zajęć praktycznych

Liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)