Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-AFU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie podstawy okulistyki.

- Potrafi wymienić i scharakteryzować wady refrakcji oraz wybrane schorzenia układu wzrokowego występujące u dzieci.

- Zna podstawowe parametry diagnozy okulistycznej oraz wybrane metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w okulistyce dziecięcej.

Umiejętności:

- Potrafi analizować podstawy okulistyki.

- Potrafi wymienić i scharakteryzować wady refrakcji oraz wybrane schorzenia układu wzrokowego występujące u dzieci

- Potrafi scharakteryzować specyfikę i następstwa funkcjonalne wybranych schorzeń układu wzrokowego występujących u małych dzieci.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych.

- Ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy, wartości i potrzebie podejmowania działań wspomagających rozwój małego dziecka.

- Potrafi współpracować ze specjalistami z teamu diagnostyczno-rehabilitacyjnego w zakresie konstruowania programu diagnozy i terapii dziecka.

- Jest wrażliwy na problemy wynikające z niepełnosprawności wzroku, prezentuje właściwą postawę wobec osób niewidomych i słabowidzących.

- Potrafi przyjąć odpowiedzialność za przygotowane i prowadzone zajęcia dzieckiem słabowidzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: kolokwium pisemne.

Pełny opis:

Treści:

1. Anatomia układu wzrokowego, rola wybranych struktur układu wzrokowego.

2. Rodzaje wad refrakcji i sposoby korekcji niemiarowości oka: zez u dzieci - przyczyny, wybrane metody leczenia i terapii.

3. Charakterystyka schorzeń układu wzrokowego występujących u dzieci z niepełnosprawnością wzroku (m.in. retinopatia wcześniaków, zaćma wrodzona, niedorozwój nerwu wzrokowego, zanik nerwu wzrokowego i inne).

4. Metody diagnozy i leczenia chorób układu wzrokowego u małych dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Niżankowska, M.H. (2007). Okulistyka. Podstawy kliniczne. Warszawa: PZWL.

Seroczyńska, M. (2012). Retinopatia wcześniaków. Nasze dzieci. Sprawy niewidomych i słabowidzących dzieci. Polski Związek Niewidomych 3/296.

Walkiewicz-Krutak, M. (2014). Uwarunkowania zaburzeń widzenia u małych dzieci. W: R. Piotrowicz (red.), Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka (wybrane zagadnienia). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Walkiewicz-Krutak, M. (2009). Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących. Warszawa: APS (rozdział III – Przyczyny zaburzeń w funkcjonowaniu wzrokowym u małych dzieci…).

Literatura uzupełniająca:

Brenk-Krakowska A., Jankowska M. (2017). Wpływ urządzeń elektronicznych na widzenie u dzieci – możliwe dolegliwości i ich potencjalne przyczyny. „Optyka”, 4(47), 36-42.

Czaińska M. (2016). Wady wzroku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Optyka”, 4(41), 32-36.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład: 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25h.

Liczba punktów ECTS: 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)