Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-SCM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia miasta
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. SC, socjologia mediów, stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC, socjologia mediów, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Socjologia miasta – wprowadzenie: definicje i pojęcia.

2.Współczesne szkoły badania problematyki miejskiej.

3. Socjologia miasta w Polsce.

4. Industrializacja, urbanizacja i sekularyzacja miast.

5. Procesy urbanistyczne końca XX wieku.

6. Gentryfikacja, suburbanizacja i miasta globalne.

7. Metropolie i procesy metropolizacji.

7. Małe miasta, slow cities i inne sieci miast.

8. Zrównoważony rozwój miast i strategie miejskie.

9. Pamięć w mieście i pamięć miasta.

10. Mieszkańcy miast.

11. Miasta na pustyni.

12. Rodzaje i funkcje przestrzeni miejskiej.

13. Neohaussmannizacja, bunt miast i nowa kwestia miejska.

14. Utopie miejskie i realne miasta XXI wieku.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu socjologii miasta.

Ma szczegółową wiedzę o współczesnych kierunkach badań w zakresie socjologii miasta, ośrodkach i szkołach badawczych.

Ma pogłębioną wiedzę o procesach, organizacjach i instytucjach wpływających na kształt i przemiany życia człowieka w mieście.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie na podstawie zdobytej wiedzy.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych problemów socjologii miasta.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa w przestrzeni miejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Zuzanna Bogumił, Adrianna Krzywik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Efekty z zakresu wiedzy zostaną sprawdzane przez kolokwium i egzamin pisemny.

Efekty z zakresu umiejętności będą sprawdzane poprzez dyskusje na zajęciach i przygotowanie prezentacji.

Efekty z zakresu kompetencji będą sprawdzane poprzez prace własną studentów.

Pełny opis:

Zajęcia mają wprowadzić studentów w zakres tematyki socjologii miasta poprzez przedstawienie historii i specyfiki tej dziedziny. Studenci zapoznają się z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz poznają podstawowe zagadnienia z zakresu socjologii miasta. Szczególny nacisk zostanie położony na współczesne zjawiska urbanizacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

Literatura:

M. Castells, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.

J. Grzeszczak, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Warszawa 2010.

U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, wyd. UJ, Kraków 2006.

B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w oglądzie socjologicznym, Wyd. Scholar, 2002.

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, A. Majer (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa 2005.

B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.

K. Kajdanek, Pomiędzy miastem a wsią, Nomos, Kraków 2011.

M. Malikowski, Sławomir Solecki (wybór i redakcja), Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wyd. Mana”, Rzeszów 1999.

M. S. Szczepański, B. Kozielska, Miasto jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Scholar, Warszawa 2008.

J. Węgleński, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2001.

W. Toporow, Miasto i mit, Gdańsk 2000.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacją, dyskusje wokół filmów, analiza danych zastanych, krytyczna analiza tekstu, samodzielne opracowanie wybranych zagadnień.

Nakład pracy studenta: Uczestnictwo w zajęciach 60 godzin (wykład i ćwiczenia), aktywne przygotowywanie się do zajęć: czytanie tekstów, przygotowanie prezentacji, obejrzenie materiałów

filmowych (40 godzin), przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu, w tym przeczytanie wymaganej literatury (30 godzin).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokrzywa
Prowadzący grup: Zuzanna Bogumił, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Domaradzka-Widła
Prowadzący grup: Anna Domaradzka-Widła, Karolina Kehl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)