Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia i metody nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-MEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia i metody nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Wiedza potoczna i wiedza naukowa. Proces badawczy w poznaniu socjologicznym. Paradygmaty poznania socjologicznego. Obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), sondaż, wywiad grupowy jako metody badawcze. Metody doboru jednostek do badania.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI, kwestionariusz ankiety), realizacji badań (obserwacja, IDI, ankieta), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych w socjologii (obserwacja, IDI, FGI, sondaż) pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje, zjawiska i instytucje społeczne.

Umiejętności

Student/-ka umie skonceptualizować i zrealizować badania z użyciem metod jakościowych i ilościowych oraz dokonać analizy zebranego materiału.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, raportów ze zrealizowanych badań i wystąpień prezentujących ich wyniki.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role i realizując różne zadania badawcze.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze śledząc dostępne analizy badawcze i raporty z badań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją badań; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Realizując badania respektuje zasady etyki zawodowej socjologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń , prezentacje lektur, aktywność.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości treści przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.