Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-STA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

uwaga! Od marca 2019 zajęcia odbywają się w formie "on-line" przy pomocy platformy Google Hangouts Meet i Zoom Meet oraz przy dodatkowym kontakcie zdalnym (telefonicznym, Facebook Messenger, e-mail)

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy statystyki.

II. Opis statystyczny pojedynczych zmiennych.

Pojęcia ogólne opisu pojedynczej zmiennej zmiennej, opis rozkładu, przedstawienie graficzne i tabelaryczne rozkład prawdopodobieństwa, opis tendencji centralnej, modalna mediana średnia, opis rozrzutu, rozstęp, odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, wykorzystanie odchylenia standardowego do standaryzacji, opis skośności, standaryzowany trzeci moment, opis kurtozy, standaryzowany czwarty moment.

III. Opis statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi.

Pojęcia ogólne, opis zależności przy pomocy średnich , różnica między średnimi, stosunek korelacyjny, przy pomocy regresji, współczynnik korelacji i współczynnik determinacji, inne miary zależności.

1. Podstawy.

2. Statystyka opisowa pojedynczych zmiennych:

- rozkład;

- wyniki przewidywane/oczekiwane (Y’) czyli miary tendencji centralnej;

- miary rozproszenia;

- miary kształtu (skośności i kurtozy);

- standaryzacja;

- współczynniki zmienności.

3. Statystyka opisowa zależności pomiędzy zmiennymi:

- rozkład wielu zmiennych;

- zależność statystyczna II rodzaju (liniowa);

- współczynnik determinacji (r2) oraz współczynniki korelacji liniowej) (r);

- współczynniki regresji, współczynniki kowariancji.

4. Statystyka indukcyjna, czyli wnioskowanie statystyczne:

- podstawy indukcji statystycznej (wnioskowania statystycznego);

- testowanie stosunku korelacyjnego (t i F dla 2);

- testowanie współczynnika determinacji (t i F dla r2).

5. Podstawy statystyki opisowej zależności wielozmiennowych oraz jej testowania:

- opis zależności X1,X2,Xi -> Y;

- testowanie opisu zależności X1,X2,Xi -> Y.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka wie, jak połączyć wiedzę metodologiczną ze statystyczną w ramach stosowania miar i testów statystycznych adekwatnych do postawionych hipotez oraz do zastosowanych operacjonalizacji tych hipotez (skal pomiarowych badanych zmiennych).

Zna pojęcia rozkładu wyników jednej zmiennej oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) rozkładów jednej zmiennej (parametry tendencji centralnej, rozrzutu, kształtu) adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych.

Zna pojęcia rozkładu wielu zmiennych oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) zależności stochastycznej i statystycznej (parametry zależności modalnych, median, średnich, zależności liniowych), adekwatnych do postawionych hipotez i stosowanych skal pomiarowych.

Rozumie różnicę pomiędzy statystyką opisową i indukcyjną (wnioskowaniem statystycznym) w kontekście estymacji wartości zmiennych oraz weryfikowania hipotez.

Zna podstawowe estymacje parametrów rozkładu jednej zmiennej adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe estymacje parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe testy sprawdzające istotność parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Umiejętności

Student/-ka umie analizować doniesienia badawcze w kontekście analizy danych, użytych miar i ich testowania.

Umie w swojej własnej pracy badawczej dopasować odpowiednią procedurę statystyczną do konkretnego problemu badawczego i konkretnego sposobu operacjonalizacji tych hipotez.

Umie zawrzeć wnioski ze statystycznej analizy danych w ramach raportu badawczego.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma naukowy, krytyczny stosunek do lektury doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

uwaga! Od marca 2019 zajęcia odbywają się w formie "on-line" przy pomocy platformy Google hangouts meet oraz Zoom Meet oraz przy dodatkowym kontakcie zdalnym (telefonicznym, Facebook Messenger, e-mail)

Pełny opis:

uwaga! Od marca 2019 zajęcia odbywają się w formie "on-line" przy pomocy platformy Google hangouts meet oraz Zoom Meet oraz przy dodatkowym kontakcie zdalnym (telefonicznym, Facebook Messenger, e-mail)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Wykłady: realizacja kursu online Statystyki Opisowe (kurs e-learningowy APS), oglądanie wybranych (wskazanych) wykładów na stronie Copernicus College, przekazywanie prezentacji przygotowanych przez prowadzącego, rozwiązywanie quizów (oddzielne linki). Komunikacja - poprzez maila USOS z możliwością przekazania na maila grupowego.

Ćwiczenia: przekazywanie prezentacji z poszerzonym treściami, wykonywanie prac domowych i przesyłanie prowadzącemu, wykonywanie quizów w wyznaczonym czasie. Kontakt bezpośrednio z prowadzącym ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.