Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; Operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające- sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik czyli o tym jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne. Moc rozdzielcza wskaźników. Hipoteza teoretyczna a hipoteza operacyjna.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy. Procedura „Ex post facto”.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe pojęcia filozofii poznania i filozofii nauki.

Zna różnicę pomiędzy poznawaniem naukowym i nie naukowym; w szczególności umie krytycznie oceniać jakość wszelkich doniesień badawczych w wersjach strywializowanych przez media popularne.

Rozumie różnice między klasyczną (neopozytywistyczną) definicją nauki a definicją współczesną, bardziej adekwatną w przypadku takiej nauki jak psychologia.

Zna zasadę bez straty (ścisłego) upraszczania informacji w ramach procesu poznania i wnioskowania naukowego.

Zna zasadę falsyfikowalności w ramach procesu poznawania i wnioskowania naukowego.

Zna kolejne etapy procesu poznania i wnioskowania naukowego.

Zna pojęcia doboru wskaźników i doboru metody adekwatne do postawionych w hipotez teoretycznych.

Rozróżnia różnego rodzaju wskaźniki zmiennych w ramach problematyki pomiaru (empiryczne, inferencyjne, definicyjne).

Rozróżnia różnego rodzaju metody badawcze (metody korelacyjne i eksperymentalne).

Zna różnego rodzaju metody doboru próby z populacji (próba celowa, celowa kwotowa, losowa, losowa warstwowa).

Umiejętności

Student/-ka potrafi formułować na podstawie własnych obserwacji i literatury przedmiotu proste problemy badawcze i stawiać adekwatne, odpowiadające im hipotezy teoretyczne.

Umie napisać poprawne wprowadzenie teoretyczne.

Umie zastosować procedury II części procesu badawczego (dobór próby, dobór wskaźników i dobór metody) adekwatne do postawionych w ramach I części procesu badawczego hipotez teoretycznych.

Umie przeprowadzić badanie zgodne ze standardami nauki.

Umie stworzyć zgodny ze standardami nauki raport badawczy z I i II części procesu badawczego.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma krytyczny i refleksyjny stosunek do zagadnień metodologicznych i problemów etycznych z nimi związanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.