Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia (wykład wraz z ćwiczeniami) poświęcone są wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające - sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik, czyli o tym, jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne. Moc rozdzielcza wskaźników. Hipoteza teoretyczna a hipoteza operacyjna.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy. Procedura „Ex post facto”.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym, jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe pojęcia filozofii poznania i filozofii nauki.

Zna różnicę pomiędzy poznawaniem naukowym i nienaukowym; w szczególności umie krytycznie oceniać jakość wszelkich doniesień badawczych w wersjach strywializowanych przez media popularne.

Rozumie różnice między klasyczną (neopozytywistyczną) definicją nauki a definicją współczesną, bardziej adekwatną w przypadku takiej nauki jak psychologia.

Zna zasadę bez straty (ścisłego) upraszczania informacji w ramach procesu poznania i wnioskowania naukowego.

Zna zasadę falsyfikowalności w ramach procesu poznawania i wnioskowania naukowego.

Zna kolejne etapy procesu poznania i wnioskowania naukowego.

Zna pojęcia doboru wskaźników i doboru metody adekwatne do postawionych hipotez teoretycznych.

Rozróżnia różnego rodzaju wskaźniki zmiennych w ramach problematyki pomiaru (empiryczne, inferencyjne, definicyjne).

Rozróżnia różnego rodzaju metody badawcze (metody korelacyjne i eksperymentalne).

Zna różnego rodzaju metody doboru próby z populacji (próba celowa, celowa kwotowa, losowa, losowa warstwowa).

Umiejętności

Student/-ka potrafi formułować na podstawie własnych obserwacji i literatury przedmiotu proste problemy badawcze i stawiać adekwatne, odpowiadające im hipotezy teoretyczne.

Umie napisać poprawne wprowadzenie teoretyczne.

Umie zastosować procedury II części procesu badawczego (dobór próby, dobór wskaźników i dobór metody) adekwatne do postawionych w ramach I części procesu badawczego hipotez teoretycznych.

Umie przeprowadzić badanie zgodne ze standardami nauki.

Umie stworzyć zgodny ze standardami nauki raport badawczy z I i II części procesu badawczego.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma krytyczny i refleksyjny stosunek do zagadnień metodologicznych i problemów etycznych z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja, praca grupowa i samodzielna (w tym realizacja zadań).

Efekty uczenia się będą kontrolowane za pomocą egzaminu testowego, obejmującego wiedzę z zakresu wykładów oraz lektur obowiązkowych i ćwiczeń. Oceniana będzie zarówno wiedza, jak i umiejętność jej zastosowania w praktycznych przykładach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: dla wykładu: egzamin, realizacja zadań grupowych i/lub indywidualnych.

Skala ocen: 51%-60% ocena 3,0; 61%-70% ocena 3,5; 71%-80% ocena 4,0; 81%-90% ocena 4,5; 91%-100% ocena 5,0. Kryteria oceny: egzamin: dodatnie punkty za prawidłowa odp, zero punktów za nieprawidłową odp lub brak odpowiedzi. Kryteria oceny zadań: punkty dodatnie za realizację. Punkty zdobywane podczas ćwiczeń będą stanowiły 40% oceny końcowej z przedmiotu.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; Operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające- sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik czyli o tym jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne. Moc rozdzielcza wskaźników. Hipoteza teoretyczna a hipoteza operacyjna.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy. Procedura „Ex post facto”.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Uwagi:

Zajęcia prowadzone online na platformie TEAMS. Dostęp do platformy jest możliwy po zalogowaniu się do systemu APS (konto Office) i wyszukaniu zajęć za pomocą kodu przesłanego przez prowadzącego na maile studenckie przed rozpoczęciem zajęć. W razie braku otrzymania maila z kodem proszę skontaktować się pilnie z prowadzącym zajęcia

Uwaga - kody są osobne do każdego przedmiotu a także są osobne na wykład i na ćwiczenia do tego samego przedmiotu.

Nakład pracy: 8 ECTS oznacza ok 240 godzin pracy (w ramach całego przedmiotu: wykład +ćwiczenia): 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 30 godzin pracy własnej lub grupowej w realizacji dodatkowych zadań do wykładu, 30 godzin pracy własnej lub grupowej w realizacji dodatkowych zadań do ćwiczeń, 60 godzin pracy własnej w ramach przygotowania się do zajęć, 60 godzin pracy własnej w ramach przygotowania się do kolokwiów i do egzaminy.

ćwiczenia grupa 1: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4877dd8342f345ffa9b825c7b8253747%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ad8efbf6-780a-480c-87d3-5ed9d56292f0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ćwiczenia grupa 2:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3daa910f1ca94319a6d621752b586455%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6627e7f6-7633-4eb3-8a93-3c92ad5293d6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ćwiczenia grupa 3:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad30b86cffd8f41289118c86880415f1d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=06577e9a-27d8-4201-ae75-938731dbd93d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: dla wykładu: egzaminy cząstkowe, realizacja zadań grupowych i/lub indywidualnych.

Skala ocen: 51%-60% ocena 3,0; 61%-70% ocena 3,5; 71%-80% ocena 4,0; 81%-90% ocena 4,5; 91%-100% ocena 5,0. Kryteria oceny: egzamin: dodatnie punkty za prawidłowa odp, zero punktów za nieprawidłową odp lub brak odpowiedzi. Kryteria oceny zadań: punkty dodatnie za realizację. Punkty zdobywane za realizacje zadań i kolokwiów w ramach ćwiczeń będą stanowiły 40% oceny końcowej podczas gdy punkty zbierane w ramach wykładu (egzamin/egzaminy) - 60%

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; Operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające- sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik czyli o tym jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne. Moc rozdzielcza wskaźników. Hipoteza teoretyczna a hipoteza operacyjna.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy. Procedura „Ex post facto”.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Uwagi:

Zajęcia prowadzone online na platformie TEAMS. Dostęp do platformy jest możliwy po zalogowaniu się do systemu APS (konto Office) i wyszukaniu zajęć za pomocą kodu przesłanego przez prowadzącego na maile studenckie przed rozpoczęciem zajęć. W razie braku otrzymania maila z kodem proszę skontaktować się pilnie z prowadzącym zajęcia

Uwaga - kody są osobne do każdego przedmiotu a także są osobne na wykład i na ćwiczenia do tego samego przedmiotu.

Nakład pracy: 8 ECTS oznacza ok 240 godzin pracy (w ramach całego przedmiotu: wykład +ćwiczenia): 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 30 godzin pracy własnej lub grupowej w realizacji dodatkowych zadań do wykładu, 30 godzin pracy własnej lub grupowej w realizacji dodatkowych zadań do ćwiczeń, 60 godzin pracy własnej w ramach przygotowania się do zajęć, 60 godzin pracy własnej w ramach przygotowania się do kolokwiów i do egzaminy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

(1) Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

(2) Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

ZALECANA (NIEOBOWIĄZKOWA):

(3) Aronson, E. (red.). (2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (S. E. Asch, s. 37-47; S. Miligram, s. 48-64; C. Haney, C. Banks, P. G. Zimbardo, s. 83-101).

(4) Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [lub: Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN].

(5) Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział 7 i 8)

Uwagi:

Zajęcia wykładowe są wspierane poprzez MS TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

(1) Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

(2) Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

ZALECANA (NIEOBOWIĄZKOWA):

(3) Aronson, E. (red.). (2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (S. E. Asch, s. 37-47; S. Miligram, s. 48-64; C. Haney, C. Banks, P. G. Zimbardo, s. 83-101).

(4) Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [lub: Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN].

(5) Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział 7 i 8)

Uwagi:

Zajęcia wykładowe są wspierane poprzez MS TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia, np.: test jednokrotnego wybory, kolokwia, prace domowe, prezentacje.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające - sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik, czyli o tym, jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym, jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, zadania praktyczne.

Nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności), tj.: liczba godzin kontaktowych (30 wykład + 30 ćwiczenia), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć (30 wykład + 60 ćwiczeni), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia (30 + 30), liczba godzin przeznaczonych na inne zadania domowe (30). 8 ECTS = 240 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia, np.: test jednokrotnego wybory, kolokwia, prace domowe, prezentacje.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające - sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik, czyli o tym, jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym, jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister. E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk; GWP

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, zadania praktyczne.

Nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności), tj.: liczba godzin kontaktowych (15 wykład + 30 ćwiczenia), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć (30 wykład + 60 ćwiczeni), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia (45 + 30), liczba godzin przeznaczonych na inne zadania domowe (30). 8 ECTS = 240 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Świderska
Prowadzący grup: Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia, np.: egzamin (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi jednokrotnego wyboru), kolokwia, prace domowe, prezentacje.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Dlaczego psychologowi potrzebna jest metodologia? Jaką nauką jest psychologia?

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające - sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik, czyli o tym, jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym, jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

VI. Badania ilościowe a badania jakościowe w psychologii.

VII. Kryzys replikacyjny i rola meta-analizy w badaniach naukowych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2010). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP (wybrane fragmenty).

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Uzupełniająca

Babbie, E. (2021). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1. Warszawa: PWN

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri.

Stanley, T. D., Carter, E. C., & Doucouliagos, H. (2018). What meta-analyses reveal about the replicability of psychological research. Psychological Bulletin, 144(12), 1325–1346.

Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna Tom 7, 3(22), 234-244.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, zadania praktyczne.

Nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności), tj.: liczba godzin kontaktowych (30 wykład + 30 ćwiczenia), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć (30 wykład + 60 ćwiczeni), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia (30 + 30), liczba godzin przeznaczonych na inne zadania domowe (30). 8 ECTS = 240 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Świderska
Prowadzący grup: Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia, np.: egzamin (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi jednokrotnego wyboru), kolokwia, prace domowe, prezentacje.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

I. Podstawy - psychologia jako nauka.

Dlaczego psychologowi potrzebna jest metodologia? Jaką nauką jest psychologia?

Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym. Wewnętrzne i zewnętrzne cele nauki. Falsyfikacja hipotez. Model poznania naukowego – indukcja vs dedukcja.

II. Struktura procesu badawczego.

Kolejne etapy procesu badawczego i odzwierciedlenie procesu w strukturze pracy badawczej. Formułowanie poprawnych hipotez – cechy dobrej hipotezy. Ogólność vs szczegółowość, kierunkowość vs niekierunkowość hipotez. Zmienne zależne a niezależne raz jeszcze. Etyka badań psychologicznych.

III. Zmienne; skale pomiarowe; operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki).

Zmienne zależne a niezależne. Czym jest zmienna teoretyczna i dlaczego nie wystarcza ona do rozpoczęcia badania? Zmienne uboczne oraz zakłócające - sposoby ich kontroli. Interakcyjny wpływ kilku zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Różnice pomiędzy skalami – możliwości porównań i przekształceń. Czym jest wskaźnik, czyli o tym, jak mierzyć interesujące nas zmienne. Hipotezy teoretyczne a hipotezy operacyjne. Kontrola zmiennych ubocznych i zakłócających, skale pomiarowe, poprawne stawianie hipotez badawczych. Operacjonalizacja zmiennych – pierwszy krok do rozpoczęcia badania. Krótko o podziale Nowaka: wskaźniki empiryczne, definicyjne, inferencyjne.

VI. Schematy badawcze.

Model korelacyjny a eksperymentalny – podobieństwa i różnice, ograniczenia wniosków. „Plan grup naturalnych”/„quasi-eksperyment”, czyli korelacyjny plan badawczy oparty na podziale na grupy.

V. Dobór do prób.

Trafność zewnętrzna badania. Próba a populacja – możliwości uogólnienia uzyskanych wyników badania. Problemy z badaniem ochotników. Rodzaje doboru dążące do uzyskania reprezentatywności próby – dobór losowy (indywidualny oraz warstwowy), dobór celowy kwotowy. „Psychologia to nauka o zachowaniu studentów psychologii” (Brzeziński) – czyli o tym, jak unikać podstawowych błędów podczas dobierania próby badawczej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2010). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP (wybrane fragmenty).

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN (wybrane fragmenty).

Uzupełniająca

Babbie, E. (2021). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1. Warszawa: PWN

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri.

Stanley, T. D., Carter, E. C., & Doucouliagos, H. (2018). What meta-analyses reveal about the replicability of psychological research. Psychological Bulletin, 144(12), 1325–1346.

Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna Tom 7, 3(22), 234-244.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja, zadania praktyczne.

Nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności), tj.: liczba godzin kontaktowych (15 wykład + 30 ćwiczenia), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć (30 wykład + 60 ćwiczeni), liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia (45 + 30), liczba godzin przeznaczonych na inne zadania domowe (30). 8 ECTS = 240 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)