Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 1 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka. Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka. Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie proces rozwoju dziecka w kolejnych okresach dzieciństwa: rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; normy rozwojowe (różnorodność ujęć) oraz zjawisko dysharmonii (asynchronii) rozwojowej; rozwój i kształtowanie osobowości; zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych oraz teorie integralnego rozwoju dziecka lub ucznia.

Zna i rozumie psychologiczne podstawy procesu rozwoju i uczenia się dzieci lub uczniów; modele rozwojowe uczenia się (koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych), metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

Umiejętności

Student/-ka potrafi obserwować procesy związane z rozwojem i uczeniem się dzieci lub uczniów i ich konteksty.

Potrafi rozpoznawać bariery i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności związane z poziomem rozwoju.

Potrafi rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do wykorzystania zdobytej wiedzy w celu wspierania rozwoju dziecka i ucznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca Studenta:

badanie dziecka do lat 6 przy pomocy wybranego arkusza diagnostycznego

opracowanie wybranego zaburzenia rozwoju dziecka (etiologia, sposoby terapii, opieka i edukacja) i zaprezentowanie treści przed grupą

Pełny opis:

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka.

Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka.

Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Literatura:

Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Uwagi:

Nakład pracy Studenta:

udział w zajęciach - 15 godzin

przygotowanie i przeprowadzanie diagnozy dziecka - 5 godzin

opracowanie i prezentacja wybranego zaburzenia rozwoju - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca Studenta:

badanie dziecka do lat 6 przy pomocy wybranego arkusza diagnostycznego

opracowanie wybranego zaburzenia rozwoju dziecka (etiologia, sposoby terapii, opieka i edukacja) i zaprezentowanie treści przed grupą

Pełny opis:

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka.

Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka.

Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Literatura:

Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Uwagi:

Nakład pracy Studenta:

udział w zajęciach - 15 godzin

przygotowanie i przeprowadzanie diagnozy dziecka - 5 godzin

opracowanie i prezentacja wybranego zaburzenia rozwoju - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci w grupach przygotowują prezentacje, filmy, wywiady i inne dostępne materiały z tematów:

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

Zespół Aspergera

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia motoryczne u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

Zespół Aspergera

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia motoryczne u dzieci

Literatura:

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w Teams

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

25 godzin nauka własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci w grupach przygotowują prezentacje, filmy, wywiady i inne dostępne materiały z tematów:

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

Zespół Aspergera

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia motoryczne u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

Zespół Aspergera

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia motoryczne u dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca:

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

24 godziny - zajęcia w Teams

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

30 godzin nauka własna

Link umożliwiający wejście studentów do grupy z aplikacji Teams został wysłany Studentom przez pocztę USOS mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega prezentacja grupowa (2-3 osoby). Prezentując wybrane zaburzenie rozwojowe należny podać ćwiczenia, zabawy, zadania jakimi może posłużyć się nauczyciel w przedszkolu lub szkole pracując z dzieckiem z wybranym zaburzeniem rozwojowym.

Studenci w grupach przygotowują propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci zmagających się ze Spektrum autyzmu, Zespołem Downa, ADHD, dysleksją rozwojową, FAS, zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (w tym depresja dziecięca), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sposoby wspierania rozwoju małego dziecka

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

FAS

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w APS

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

20 godzin nauka własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega prezentacja grupowa (2-3 osoby). Prezentując wybrane zaburzenie rozwojowe należny podać ćwiczenia, zabawy, zadania jakimi może posłużyć się nauczyciel w przedszkolu lub szkole pracując z dzieckiem z wybranym zaburzeniem rozwojowym.

Studenci w grupach przygotowują propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci zmagających się ze Spektrum autyzmu, Zespołem Downa, ADHD, dysleksją rozwojową, FAS, zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (w tym depresja dziecięca), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

Zespół Aspergera

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia rozwoju wywołane FAS

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w Teams

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

20 godzin nauka własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega prezentacja grupowa (2-3 osoby) oraz egzamin pisemny. Prezentując wybrane zaburzenie rozwojowe należny podać ćwiczenia, zabawy, zadania jakimi może posłużyć się nauczyciel w przedszkolu lub szkole pracując z dzieckiem z wybranym zaburzeniem rozwojowym.

Studenci w grupach przygotowują propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci zmagających się ze Spektrum autyzmu, Zespołem Downa, ADHD, dysleksją rozwojową, FAS, zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (w tym depresja dziecięca), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sposoby wspierania rozwoju małego dziecka

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

FAS

ADHD

Trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające (informacyjne): wykład, pokaz, wyjaśnianie;

- aktywne (heurystyczne): dyskusja, burza mózgów (fabryka pomysłów), symulacja, metoda aktywnego opisu, metoda projektu, portfolio.

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w APS

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

20 godzin nauka własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

aktywny udział w zajęciach , przygotowanie prezentacji i kolokwium końcowe.

Pełny opis:

Rozwój dziecka - podstawy teoretyczne

Zaburzenia rozwoju człowieka - przyczyny

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sposoby wspierania rozwoju małego dziecka

Rodzaje zaburzeń rozwojowych: spektrum autyzmu, Zespół Downa,

FAS, ADHD

Trudności w uczeniu się - dysleksja rozwojowa

Zaburzenia emocjonalne u dziecii. Depresja dziecięca

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Kendall, P.C. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk.

Skarbek K., Wrońska I. (2013), Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, Bliżej Przedszkola, Kraków.

Woynarowska, B. (2010), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody:

Praca z literaturą naukową, praca w grupach, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

24 h - zajęcia

55 h - przygotowanie do zajęć, opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji oraz końcowego kolokwium pisemnego

3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega prezentacja grupowa (2-3 osoby) oraz egzamin pisemny. Prezentując wybrane zaburzenie rozwojowe należny podać ćwiczenia, zabawy, zadania jakimi może posłużyć się nauczyciel w przedszkolu lub szkole pracując z dzieckiem z wybranym zaburzeniem rozwojowym.

Studenci w grupach przygotowują propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci zmagających się ze Spektrum autyzmu, Zespołem Downa, ADHD, dysleksją rozwojową, FAS, zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (w tym depresja dziecięca), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sposoby wspierania rozwoju małego dziecka

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

FAS

ADHD

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające (informacyjne): wykład, pokaz, wyjaśnianie;

- aktywne (heurystyczne): dyskusja, burza mózgów (fabryka pomysłów), symulacja, metoda aktywnego opisu, metoda projektu, portfolio.

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w APS

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

20 godzin nauka własna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega egzamin pisemny z treści poruszanych podczas zajęć.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju dziecka

Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Kompetencje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Sposoby wspierania rozwoju małego dziecka

Spektrum autyzmu

Zespół Downa

FAS

ADHD

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (w tym depresja dziecięca)

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Literatura:

Literatura podstawowa

Borkowska M. (2018), Integracja Sensoryczna w Rozwoju Dziecka, Harmonia, Gdańsk.

Kaczmarek B.B. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków (libra-ibuk)

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Skałbania B., Lewandowska-Skidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja, WSP, Warszawa (libra-ibuk)

Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Harmonia, Gdańsk.

Sikorska I (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu, WUJ, Kraków. (libra-ibuk)

Literatura uzupełniająca

Thompson J. (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.(libra-ibuk)

Winczura B, Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków. (libra-ibuk)

Uwagi:

Metody kształcenia:

- podające (informacyjne): wykład, pokaz, wyjaśnianie;

- aktywne (heurystyczne): dyskusja, burza mózgów (fabryka pomysłów), symulacja, metoda aktywnego opisu, metoda projektu, portfolio.

Nakład pracy Studenta (3 ECTS)

30 godzin - zajęcia w APS

25 godzin opracowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu w formie prezentacji

20 godzin nauka własna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)