Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-MET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 8 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 8 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Inicjacja techniczna dziecka. Etapy, metody i formy projektowania działań technicznych dziecka (ucznia). Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne oraz zadania wytwórcze.

Kształtowanie umiejętności technicznych dzieci (uczniów) w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej. Uwzględnianie różnic indywidualnych w projektowaniu działań z zakresu edukacji technicznej dla dzieci i uczniów. Dobieranie zabaw i zajęć manipulacyjnych i konstrukcyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów. Motywowanie dzieci/uczniów do wykonywania zadań z zakresu edukacji technicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie etapy, metody i formy projektowania działań technicznych dziecka lub ucznia klas I-III.

Zna i rozumie ideę inicjacji technicznej dziecka lub ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

Zna zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne oraz zadania wytwórcze; metody projektowania zajęć technicznych w przedszkolu i szkole.

Zna i rozumie potrzebę kształtowania umiejętności technicznych dzieci lub uczniów w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zaprojektować sekwencję działań technicznych dziecka lub ucznia.

Potrafi uwzględnić różnice indywidualne w projektowaniu działań dzieci i uczniów.

Potrafi dobrać zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne do możliwości dzieci lub uczniów.

Potrafi zachęcić dzieci i uczniów do analizowania prostych rozwiązań technicznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do działania na rzecz rozwoju zainteresowań technicznych dzieci lub uczniów.

Jest gotowy/gotowa do walki ze stereotypami dotyczącymi płci i umiejętności technicznych dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji technicznej wśród dzieci przedszkolnych oraz uczniów wczesnej edukacji. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Cele i zadania edukacji technicznej. Podstawowe metody i formy pracy. Zagadnienia: myślenie techniczne, myślenie racjonalizatorskie.

Blok 2. Wiedza i umiejętności konstrukcyjne dzieci na poziomie konstruowania z klocków, majsterkowania i budowania urządzeń. Dzieci z zadatkami uzdolnień technicznych.

Blok 3. Projektowanie zajęć technicznych.

Blok 4. Realizacja zajęć w przedszkolu / szkole (cykl tematyczny)

Blok 5. Kącik techniczny w przedszkolu i szkole.

Blok 6. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Wprowadzenie do elektryczności w szkole, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3/2017, s. 61-68

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, realizacja zajęć w przedszkolu.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna , zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 15

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji technicznej wśród dzieci przedszkolnych oraz uczniów wczesnej edukacji. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Cele i zadania edukacji technicznej. Podstawowe metody i formy pracy. Zagadnienia: myślenie techniczne, myślenie racjonalizatorskie.

Blok 2. Wiedza i umiejętności konstrukcyjne dzieci na poziomie konstruowania z klocków, majsterkowania i budowania urządzeń. Dzieci z zadatkami uzdolnień technicznych.

Blok 3. Projektowanie zajęć technicznych.

Blok 4. Realizacja zajęć w przedszkolu / szkole (cykl tematyczny)

Blok 5. Kącik techniczny w przedszkolu i szkole.

Blok 6. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Wprowadzenie do elektryczności w szkole, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3/2017, s. 61-68

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna , zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 10

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 20

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci będą ćwiczyć się opracowywaniu praktycznych zajęć z zakresu edukacji technicznej na poziomie przedszkola i wczesnej edukacji. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, prowadzenie zajęć symulacyjnych opartych na tworzeniu modeli urządzeń) oraz opracowania materiału edukacyjnego promującego treści edukacji technicznej w środowisku nauczycielskim.

Pełny opis:

Blok 1. Cele, treści i zadania edukacji technicznej.

Blok 2. Wiedza i umiejętności konstrukcyjne dzieci na poziomie konstruowania z klocków, majsterkowania i budowania urządzeń. Zasady opracowania scenariuszy zajęć. Przekładanie na praktykę edukacyjną zagadnień poznanych podczas realizacji przedmiotu "Podstawy techniki...".

Blok 3. Projektowanie zajęć technicznych dla dzieci i realizacja zajęć w przedszkolu / szkole (cykl tematyczny)

Blok 4. Opracowanie koncepcji kącika technicznego w przedszkolu i szkole.

Blok 5. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (aktualny dokument)

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

Drejer F. (2010) Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra, Wyd. Kolegium Karkonoskie

- Edward Wiebe (1896) Paradise of Childhood. A practical guide to kindergartners. Springfield, Mass. Milton Bradley Company (on-line: https://archive.org/details/quartercenturyed00wieb)

- Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców (on-line, https://polona.pl/preview/14cbdd3e-ba9e-4f6e-aa62-0c67d2b4d617)

- D. Wood, J.S. Bruner, G. Ross (1976), The role of tutoring in problem solving, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, s. 89-100

- Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa 1991

- Braunerowie A., F.: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa 1995

- Paramonow L.A. (1976), Kształtowanie uogólnionych wyobrażeń u dzieci w wieku przedszkolnym w procesie działalności konstrukcyjnej, w: Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N.N. Poddjakow, Warszawa: WSiP, s. 118-132.

- Broda Paweł (2003) Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (18-19), s. 380-387.

- Musioł Marcin (2017) Edukacja techniczna w klasach 1-3 po zmianach programowych z 14.02.2017 roku

- Tulley Gever (2018), 50 niebezpiecznych zabaw, których nie powinieneś zabraniać dziecku, Wyd. Helios / Septem

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, pokazy modelowych prac, dyskusje, realizacje praktyczno-techniczne, praca własna studenta z literaturą.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, realizacja zadań zaplanowanych podczas zajęć (np. przynoszenie przedmiotów, wykonywanie modeli urządzeń, demonstracja na forum), wykonanie nagrania stanowiącego formę materiału edukacyjnego promującego edukację techniczną, Warunki merytoryczne zaliczenia: wykonanie zadania zaliczającego przedmiot wymaga najpierw spełnienia wymogów obecności i aktywności (realizacji zadań przedmiotowych).

Forma zaliczenia: przygotowanie materiału edukacyjnego dla przyszłych nauczycieli (jest to jednocześnie promocja treści edukacyjnych w środowisku nauczycielskim).

Formą zaliczenia jest opracowanie nagrania prezentującego działający model dydaktyczny urządzenia technicznego. Ocena:

- ocena niedostateczna: (a) nakręcenie filmu, na którym zaprezentowane zostało działające urządzenie;

- ocena dostateczna wymaga: (a) + (b) nagranie jest uzupełnione o pokaz jego działania i szczegółowe wyjaśnienie jak działa urządzenie;

- ocena dobra wymaga: (a) + (b) + (c) nagranie jest uzupełnione o wyczerpujący komentarz metodyczny o tym jak należy wykorzystać model urządzenia w pracy z dziećmi i czego należy się wystrzegać, podane zostaną etapy budowy tego urządzenia angażujące dzieci;

- ocena bardzo dobra wymaga: (a) + (b) + (c) + (d) nagranie ma wysoką jakość merytoryczną i metodyczną, a urządzenie, które zostało przedstawione na nagraniu nie zostało dotychczas opisane w książce "Dziecko konstruktorem"

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 15

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Maria Pielichowska
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci będą ćwiczyć się opracowywaniu praktycznych zajęć z zakresu edukacji technicznej na poziomie przedszkola i wczesnej edukacji. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, prowadzenie zajęć symulacyjnych opartych na tworzeniu modeli urządzeń) oraz opracowania materiału edukacyjnego promującego treści edukacji technicznej w środowisku nauczycielskim.

Pełny opis:

Blok 1. Cele, treści i zadania edukacji technicznej.

Blok 2. Wiedza i umiejętności konstrukcyjne dzieci na poziomie konstruowania z klocków, majsterkowania i budowania urządzeń. Zasady opracowania scenariuszy zajęć. Przekładanie na praktykę edukacyjną zagadnień poznanych podczas realizacji przedmiotu "Podstawy techniki...".

Blok 3. Projektowanie zajęć technicznych dla dzieci

Blok 4. Opracowanie koncepcji kącika technicznego w przedszkolu i szkole.

Blok 5. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (aktualny dokument)

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

Drejer F. (2010) Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra, Wyd. Kolegium Karkonoskie

- Edward Wiebe (1896) Paradise of Childhood. A practical guide to kindergartners. Springfield, Mass. Milton Bradley Company (on-line: https://archive.org/details/quartercenturyed00wieb)

- Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców (on-line, https://polona.pl/preview/14cbdd3e-ba9e-4f6e-aa62-0c67d2b4d617)

- D. Wood, J.S. Bruner, G. Ross (1976), The role of tutoring in problem solving, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, s. 89-100

- Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa 1991

- Braunerowie A., F.: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa 1995

- Paramonow L.A. (1976), Kształtowanie uogólnionych wyobrażeń u dzieci w wieku przedszkolnym w procesie działalności konstrukcyjnej, w: Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N.N. Poddjakow, Warszawa: WSiP, s. 118-132.

- Broda Paweł (2003) Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (18-19), s. 380-387.

- Musioł Marcin (2017) Edukacja techniczna w klasach 1-3 po zmianach programowych z 14.02.2017 roku

- Tulley Gever (2018), 50 niebezpiecznych zabaw, których nie powinieneś zabraniać dziecku, Wyd. Helios / Septem

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, pokazy modelowych prac, dyskusje, realizacje praktyczno-techniczne, praca własna studenta z literaturą.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, realizacja zadań zaplanowanych podczas zajęć (np. przynoszenie przedmiotów, wykonywanie modeli urządzeń, demonstracja na forum), wykonanie nagrania stanowiącego formę materiału edukacyjnego promującego edukację techniczną.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wykonanie zadania zaliczającego przedmiot wymaga najpierw spełnienia wymogów obecności i aktywności (realizacji zadań przedmiotowych).

Forma zaliczenia: przygotowanie materiału edukacyjnego dla przyszłych nauczycieli (jest to jednocześnie promocja treści edukacyjnych w środowisku nauczycielskim).

Formą zaliczenia jest opracowanie nagrania prezentującego działający model dydaktyczny urządzenia technicznego. Ocena:

- ocena niedostateczna: (a) nakręcenie filmu, na którym zaprezentowane zostało działające urządzenie;

- ocena dostateczna wymaga: (a) + (b) nagranie jest uzupełnione o pokaz jego działania i szczegółowe wyjaśnienie jak działa urządzenie;

- ocena dobra wymaga: (a) + (b) + (c) nagranie jest uzupełnione o wyczerpujący komentarz metodyczny o tym jak należy wykorzystać model urządzenia w pracy z dziećmi i czego należy się wystrzegać, podane zostaną etapy budowy tego urządzenia angażujące dzieci;

- ocena bardzo dobra wymaga: (a) + (b) + (c) + (d) nagranie ma wysoką jakość merytoryczną i metodyczną, a urządzenie, które zostało przedstawione na nagraniu nie zostało dotychczas opisane w książce "Dziecko konstruktorem"

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 10

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 20

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)