Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-MEI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 7 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 7 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Kształtowanie celowego i właściwego posługiwania się przez uczniów typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Stwarzanie sytuacji problemowych w otoczeniu uczniów oraz z zakresu innych edukacji, które uczniowie modelują i rozwiązują, tworząc algorytm, odtwarzają go poza komputerem, jak również realizują w wersji komputerowej. Rozwijanie u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnego języka programowania. Inspirowanie i angażowanie uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego. Integrowanie zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi. Promowanie i kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie znaczenie celowego i właściwego posługiwania się przez uczniów klas I-III typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Zna i rozumie znaczenie stwarzania sytuacji problemowych w otoczeniu uczniów oraz z zakresu innych edukacji, które uczniowie modelują i rozwiązują, tworząc algorytm, odtwarzają go poza komputerem oraz realizują w wersji komputerowej.

Zna i rozumie rolę rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnego języka programowania.

Zna i rozumie rolę integrowania zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji oraz aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi w przedszkolu i klasach I-III.

Zna i rozumie znaczenie promowania i kształtowania u dzieci i uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zapoznać uczniów klas I-III z typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Potrafi stworzyć sytuację problemową, w której uczniowie klas I-III modelują i rozwiązują zadanie, tworząc algorytm, odtwarzając go poza komputerem oraz realizując w wersji komputerowej.

Potrafi integrować zajęcia informatyczne z innymi zajęciami w szkole.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do promowania postawy odpowiedzialnego zachowania dzieci i uczniów w świecie mediów cyfrowych.

Jest gotowy/gotowa do inspirowania dzieci i uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność i aktywność podczas zajęć

- wykonywanie bieżących zadań

- przygotowanie autorskiego scenariusza do zajęć z zakresu kodowania/programowania

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania

5. Aplikacje wspierające naukę programowania

6. Nauka programowania z pomocą robotów

7. Prezentacja innych aplikacji/programów/zasobów do wykorzystania na zajęciach komputerowych w klasach I-III

9. Projekt zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

10. Prowadzenie zajęć z edukacji informatycznej na podstawie opracowanego lub wybranego scenariusza.

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

Liukas L. (2016) Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Sierra Madre

Świć A. (2019) Kodowanie na dywanie. Od kodowania na macie do Scratch Juniora. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2020) Kodowanie na dywanie. Vademecum. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2021) Kodowanie na dywanie. Obrazki w rymowankach ukryte. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2022) Kodowanie na dywanie. W przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 45

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność i aktywność podczas zajęć

- wykonywanie bieżących zadań

- przygotowanie autorskiego scenariusza do zajęć z zakresu kodowania/programowania

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania

5. Aplikacje wspierające naukę programowania

6. Nauka programowania z pomocą robotów

7. Prezentacja innych aplikacji/programów/zasobów do wykorzystania na zajęciach komputerowych w klasach I-III

9. Projekt zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

Liukas L. (2016) Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Sierra Madre

Świć A. (2019) Kodowanie na dywanie. Od kodowania na macie do Scratch Juniora. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2020) Kodowanie na dywanie. Vademecum. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2021) Kodowanie na dywanie. Obrazki w rymowankach ukryte. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2022) Kodowanie na dywanie. W przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 20

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 10

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność i aktywność podczas zajęć

- wykonywanie bieżących zadań

- przygotowanie autorskiego scenariusza do zajęć komputerowych z zakresu kodowania/programowania

- prowadzenie zajęć wg. scenariusza

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym.

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych.

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową.

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania.

5. Aplikacje wspierające naukę programowania.

6. Nauka programowania z pomocą robotów.

7. Prezentacja innych aplikacji/programów/zasobów do wykorzystania na zajęciach komputerowych w klasach I-III.

9. Projekt zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Scratch, Baltie.

10. Prowadzenie zajęć z edukacji informatycznej na podstawie opracowanego lub wybranego scenariusza.

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

Liukas L. (2016) Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Sierra Madre

Świć A. (2019) Kodowanie na dywanie. Od kodowania na macie do Scratch Juniora. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2020) Kodowanie na dywanie. Vademecum. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2021) Kodowanie na dywanie. Obrazki w rymowankach ukryte. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2022) Kodowanie na dywanie. W przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 45

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność i aktywność podczas zajęć

- wykonywanie bieżących zadań

- przygotowanie autorskiego scenariusza do zajęć komputerowych z zakresu kodowania/programowania

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania

5. Aplikacje wspierające naukę programowania

6. Nauka programowania z pomocą robotów

7. Prezentacja innych aplikacji/programów/zasobów do wykorzystania na zajęciach komputerowych w klasach I-III

9. Projekt zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Scratch, Baltie.

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

Liukas L. (2016) Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Sierra Madre

Świć A. (2019) Kodowanie na dywanie. Od kodowania na macie do Scratch Juniora. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2020) Kodowanie na dywanie. Vademecum. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2021) Kodowanie na dywanie. Obrazki w rymowankach ukryte. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2022) Kodowanie na dywanie. W przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 20

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 10

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)