Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z ofiarami przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-POF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z ofiarami przemocy
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się zagadnieniem, rozmiarami, przyczynami i skutkami przemocy oraz możliwością instytucjonalnej pomocy ofiarom przemocy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Definicje przemocy. Rodzaje przemocy.

2. Przyczyny, skutki i rozmiar zjawiska przemocy w Polsce.

3. Przemoc kobiet i przemoc wobec kobiet.

4. Przemoc wobec dzieci.

5. Przemoc wobec osób starszych.

6. Niebieska Karta i niebieska linia.

7. System pomocy ofiarom przemocy domowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Lewicka-Zelent, A. (red.). (2017). Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Czarkowska M. (2014). Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji. Warszawa, Wydawnictwo LexisNexis.

Duda, M. (2012). Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej. Studia Socialia Cracoviensia, 1 (6), 99-112.

Gilliland, B. E., James, R. K. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Herman, J. L. (2004). Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mazowiecka L. (2013). Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaszczak-Kuźminska, D., Michalska, K. (red.). (2010). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Porąbaniec, M. (2015). Diagnoza i kompensacja osób i rodzin z problemem alkoholowym. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 163-178). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Romaniuk A., Zozula J. (2011). Prawne aspekty ingerencji pracownika socjalnego w przypadku przemocy w rodzinie. W: A. Kwak, E. Wyrwich – Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej (s. 136-155). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Sobolewska-Popko, A. (2015). Agresja i przemoc zagrożeniem współczesnej rodziny. Dylematy wokół profilaktyki. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 117-130). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Stanek K.M. (2014). Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy. Warszawa: Wydawnictwo CRZL.

Szafranek, A. (2015). Relacje rodzinne w kontekście sytuacji przemocy w domach pomocy społecznej. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 147-162). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Witkowska-Paleń, A. (2015). Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą domową – możliwości, wyzwania, perspektywy. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 131-146). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, Dz. U.2011, Nr 81, poz. 448,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259,

7. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, M.P. 2014, poz. 445.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka rozumie znaczenie pojęcia przemocy.

Wie, jakiego instytucjonalnego i psychologicznego wsparcia udzielać ofiarom i sprawcom przemocy.

Zna specyfikę pomocy dzieciom jako szczególnym ofiarom przemocy.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności zjawiska przemocy.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prowadzić działania w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy (zespoły interdyscyplinarne).

Umie nawiązywać współpracę z instytucjami wsparcia ofiar i sprawców przemocy i skutecznie kieruje do nich klientów.

Podejmuje działania o charakterze interwencji kryzysowej.

Potrafi rozmawiać z ofiarami przemocy na drażliwe i trudne tematy.

Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych z zachowaniem zasad kultury osobistej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Przestrzega zasad etycznych dotyczących godności i szacunku dla człowieka w sytuacji traumy.

Rozpoznaje swoje stany uczuciowe, wywołane kontaktem z osobami w kryzysowych sytuacjach społecznych.

Prezentuje odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec osób doświadczających przemocy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Zaliczenie: kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się zagadnieniem, rozmiarami, przyczynami i skutkami przemocy oraz możliwością instytucjonalnej (rządowej i pozarządowej) pomocy ofiarom przemocy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Definicje przemocy. Rodzaje przemocy.

2. Przyczyny, skutki i rozmiar zjawiska przemocy w Polsce.

3. Sprawca vs ofiara.

4. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością.

5. Przemoc wobec osób starszych.

6. Przemoc wobec dzieci.

7. Przemoc wobec kobiet.

8. Niebieska Karta i niebieska linia.

9. System pomocy ofiarom przemocy domowej.

10. System „wspierania i karania” sprawcy przemocy domowej.

11. Lokalne, regionalne i krajowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12. Instytucje przeciwdziałania i wspierania ofiar przemocy domowej.

13. Spotkania w instytucjach wspierających ofiary przemocy domowej (uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Lewicka-Zelent, A. (red.). (2017). Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Czarkowska M. (2014). Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji. Warszawa, Wydawnictwo LexisNexis.

Duda, M. (2012). Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej. Studia Socialia Cracoviensia, 1 (6), 99-112.

Gilliland, B. E., James, R. K. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Herman, J. L. (2004). Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mazowiecka L. (2013). Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaszczak-Kuźminska, D., Michalska, K. (red.). (2010). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Porąbaniec, M. (2015). Diagnoza i kompensacja osób i rodzin z problemem alkoholowym. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 163-178). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Romaniuk A., Zozula J. (2011). Prawne aspekty ingerencji pracownika socjalnego w przypadku przemocy w rodzinie. W: A. Kwak, E. Wyrwich – Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej (s. 136-155). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Sobolewska-Popko, A. (2015). Agresja i przemoc zagrożeniem współczesnej rodziny. Dylematy wokół profilaktyki. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 117-130). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Stanek K.M. (2014). Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy. Warszawa: Wydawnictwo CRZL.

Szafranek, A. (2015). Relacje rodzinne w kontekście sytuacji przemocy w domach pomocy społecznej. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 147-162). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Witkowska-Paleń, A. (2015). Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą domową – możliwości, wyzwania, perspektywy. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 131-146). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, Dz. U.2011, Nr 81, poz. 448,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259,

7. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, M.P. 2014, poz. 445.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie semestru, każda dodatkowa nieobecność powinna być zaliczona w formie ustalonej z prowadzącym zajęcia)

2. aktywność na zajęciach

3. pisemny sprawdzian wiedzy - test w aplikacji MS Forms - pytania otwarte i zamknięte (wybór jednokrotny), zaliczenie od 50% +1

Nakład pracy studenta:

30 godzin - godziny kontaktowe

5 godzin - przygotowanie do zajęć

15 godzin - lektura

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia z oceną

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się zagadnieniem, rozmiarami, przyczynami i skutkami przemocy oraz możliwością instytucjonalnej pomocy ofiarom przemocy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Definicje przemocy. Rodzaje przemocy.

2. Przyczyny, skutki i rozmiar zjawiska przemocy w Polsce.

3. Przemoc kobiet i przemoc wobec kobiet.

4. Przemoc wobec dzieci.

5. Przemoc wobec osób starszych.

6. Niebieska Karta i niebieska linia.

7. System pomocy ofiarom przemocy domowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Lewicka-Zelent, A. (red.). (2017). Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Czarkowska M. (2014). Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji. Warszawa, Wydawnictwo LexisNexis.

Duda, M. (2012). Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej. Studia Socialia Cracoviensia, 1 (6), 99-112.

Gilliland, B. E., James, R. K. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Herman, J. L. (2004). Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mazowiecka L. (2013). Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaszczak-Kuźminska, D., Michalska, K. (red.). (2010). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Porąbaniec, M. (2015). Diagnoza i kompensacja osób i rodzin z problemem alkoholowym. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 163-178). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Romaniuk A., Zozula J. (2011). Prawne aspekty ingerencji pracownika socjalnego w przypadku przemocy w rodzinie. W: A. Kwak, E. Wyrwich – Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej (s. 136-155). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Sobolewska-Popko, A. (2015). Agresja i przemoc zagrożeniem współczesnej rodziny. Dylematy wokół profilaktyki. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 117-130). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Stanek K.M. (2014). Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy. Warszawa: Wydawnictwo CRZL.

Szafranek, A. (2015). Relacje rodzinne w kontekście sytuacji przemocy w domach pomocy społecznej. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 147-162). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Witkowska-Paleń, A. (2015). Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą domową – możliwości, wyzwania, perspektywy. W: T. Biernat, K. Kuziak, J. A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej (s. 131-146). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, Dz. U.2011, Nr 81, poz. 448,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259,

7. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, M.P. 2014, poz. 445.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie semestru, każda dodatkowa nieobecność powinna być zaliczona w formie ustalonej z prowadzącym zajęcia)

2. aktywność na zajęciach

3. pisemny sprawdzian wiedzy - pytania otwarte i zamknięte (wybór jednokrotny), zaliczenie od 50% +1

Nakład pracy studenta:

30 godzin - godziny kontaktowe

5 godzin - przygotowanie do zajęć

15 godzin - lektura

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia z oceną

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.