Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-SOE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc0c8798a3b645bea84619191409d333%40thread.tacv2/conversations?groupId=5919c336-0ad0-46eb-bf4e-799e663fe550&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Przedmiot socjologii edukacji. Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej. Socjalizacja oraz konstruowanie tożsamości w społeczeństwie tradycyjnym, nowoczesnym i ponowoczesnym. Wartość edukacji w zmieniającym się świecie – edukacja jako wyznacznik szans życiowych. Stratyfikacja a edukacja. Nierówności społeczne a nierówności edukacyjne: mechanizmy przenoszenia nierównych szans oraz uwarunkowania osiągnięć szkolnych. Ideologie edukacyjne.

Literatura:

Podstawowa:

M.J. Szymański: Socjologia edukacji. Impuls, Kraków 2021.

M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Wyd. APS, Warszawa 2015.

M. J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie.Difin, Warszawa 2021.

M.J. Szymański (red.), Krótkie wykłady z socjologii edukacji. Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Uzupełniająca:

Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Impuls, Kraków 2013.

P. Mikiewicz: Socjologia edukacji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

B. Przybylski: Między rozkwitem a katastrofą. Młodzież akademicka a przyszłości kraju. Wyd. APS, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę na temat społecznego wymiaru wychowania, kształcenia i edukacji oraz zna podstawowe teorie dotyczące tych procesów.

Ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucji życia społecznego, w szczególności związanych z edukacją, jak też o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Zna podstawowe społeczne, ekonomiczne i inne uwarunkowania decyzji, wyborów i osiągnięć edukacyjnych; ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i znaczenia edukacji we współczesnym świecie.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii edukacji w celu analizowania wyborów edukacyjnych, prognozowania osiągnięć szkolnych oraz identyfikowania społecznych barier kształcenia.

Potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska dotyczące edukacji, znaczenia instytucji w procesach socjalizacyjnych oraz społecznych uwarunkowań kształcenia, a także dyskutować o nich.

Kompetencje społeczne

Ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy; rozumie konieczność edukacji całożyciowej oraz poszerzania wiedzy i umiejętności w związku z przemianami edukacyjnymi wywołanymi zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi we współczesnym świecie.

Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny. Na ćwiczeniach metody aktywizujące studentów. Kryteria oceniania: znajomość problematyki programowej zawartej w treści wykładów, ćwiczeń i lektur, aktywność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - frekwencja, aktywny udział na zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przedmiot socjologii edukacji.

2.Stratyfikacja a edukacja.

3.Nierówności społeczne a nierówności edukacyjne.

4.Ideologie edukacyjne.

5.Tożsamość w warunkach gwałtownej zmiany.

Tematyka ćwiczeń:

1.Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej.

2.Zmiana społeczna a zmiana edukacyjna.

3.Wartości i wartości edukacyjne.

4.Rodzina - jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze.

5.Szkoła jako instytucja społeczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M.J. Szymański, Socjologia edukacji, Impuls, Kraków 2021.

M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Wyd. APS, Warszawa 2015.

M.J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Dyfin, Warszawa 2021.

M.J. Szymański (red.), Krótkie wykłady z socjologii edukacji,Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Impuls, Kraków 2014.

P. Mikiewicz: Socjologia edukacji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład,

- dyskusja,

- metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektur - 30

Przygotowanie do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - frekwencja, aktywny udział na zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przedmiot socjologii edukacji.

2.Stratyfikacja a edukacja.

3.Nierówności społeczne a nierówności edukacyjne.

4.Ideologie edukacyjne.

5.Tożsamość w warunkach gwałtownej zmiany.

Tematyka ćwiczeń:

1.Socjalizacja, edukacja i wychowanie w warunkach zmiany społecznej.

2.Zmiana społeczna a zmiana edukacyjna.

3.Wartości i wartości edukacyjne.

4.Rodzina - jej funkcje socjalizacyjne i wychowawcze.

5.Szkoła jako instytucja społeczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M.J. Szymański, Socjologia edukacji, Impuls, Kraków 2021.

M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Wyd. APS, Warszawa 2015.

M.J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Dyfin, Warszawa 2021.

M.J. Szymański (red.), Krótkie wykłady z socjologii edukacji,Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Impuls, Kraków 2014.

P. Mikiewicz: Socjologia edukacji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład,

- dyskusja,

- metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektur - 30

Przygotowanie do egzaminu - 30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosława Lach, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)