Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Instytucja władzy rodzicielskiej oraz sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej,

- Prawa i obowiązki rodziców niezależne od władzy rodzicielskiej w szczególności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem oraz obowiązek alimentacyjny,

- Instytucja opieki prawnej nad małoletnim,

- Sytuacja prawna małoletnich rodziców,

- Wsparcie dla rodzin z problemem w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci w tych rodzinach (asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, rodzina wspierająca),

- Podstawowe zasady organizacji pieczy zastępczej (formy i rodzaje pieczy zastępczej, umieszczanie małoletniego w pieczy zastępczej, okresowa ocena sytuacji osób przebywających w pieczy zastępczej, pomoc w usamodzielnianiu),

- Prawna instytucja przysposobienia (rodzaje przysposobienia krajowego, zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego, procedura adopcyjna),

- Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie (procedura Niebieskie Karty, procedura odbierania dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia jego zdrowia i życia w związku z przemocą).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy prawne z zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia społecznego dla rodzin z dziećmi;

ma wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących status dziecka w rodzinie, pieczy zastępczej i rodzinie adopcyjnej.

zna akty prawne regulujące instytucję władzy rodzicielskiej, opieki prawnej, pieczy zastępczej i przysposobienia.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia społecznego z kwestiami prawa.

Kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych do pracy opiekuńczo-wychowawczej, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na ocenę składają się:

- aktywny udział w zajęciach,

- pozytywny wynik testu zaliczeniowego

W związku z realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu z wykorzystaniem aplikacji Forms w terminie sesji egzaminacyjnej.

Egzamin z przedmiotu odbędzie się w dniu 4 lipca o godz. 9.00 w aplikacji Teams w zakładce Zadania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Instytucja władzy rodzicielskiej oraz sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej,

- Prawa i obowiązki rodziców niezależne od władzy rodzicielskiej w szczególności prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem oraz obowiązek alimentacyjny,

- Instytucja opieki prawnej nad małoletnim,

- Sytuacja prawna małoletnich rodziców,

- Wsparcie dla rodzin z problemem w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz dzieci w tych rodzinach (asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, rodzina wspierająca),

- Podstawowe zasady organizacji pieczy zastępczej (formy i rodzaje pieczy zastępczej, umieszczanie małoletniego w pieczy zastępczej, okresowa ocena sytuacji osób przebywających w pieczy zastępczej, pomoc w usamodzielnianiu),

- Prawna instytucja przysposobienia (rodzaje przysposobienia krajowego, zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego, procedura adopcyjna),

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2086.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1111,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, Dz.U. 2011, Nr 274, poz. 1620.

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, Dz.U. 2011, Nr 272, poz. 1610.

Literatura:

1. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

2. Andrzejewski M. (red.), Jadach K., Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

3. Łukasiewicz J.M., Łukasiewicz R. (red.), Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Uwagi:

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody dydaktyczne:

- wykład połączony z analizą aktów prawnych,

- dyskusja,

- prezentacje.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie. Poprzez pocztę USOS wysyłane będą prezentacje do poszczególnych zajęć wraz ze wskazaniem przepisów prawnych, z którymi studenci powinni się zapoznać. Zgodnie z harmonogramem zajęć wysłane zostały następujące materiały:

22 marca 2020 r. - władza rodzicielska. Studenci zostali poproszeni o zapoznanie się ze wskazanymi przepisami prawa.

5 kwietnia 2020 r. - opieka prawna oraz prawa i obowiązki rodziców niezależne od władzy rodzicielskiej. Studenci zostali poproszeni o zapoznanie się ze wskazanymi przepisami prawa.

16 maja 2020 r. - wspieranie rodziny przeżywającej trudności w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Dodatkowo studenci zostali poproszeni o zapoznanie się ze wskazanymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

24 maja 2020 r. - piecza zastępcza. Studenci zostali poproszeni o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pieczy zastępczej - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych podczas zajęć - 1 pkt ECTS

- 10 godzin na przygotowanie się do testu zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.