Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media cyfrowe jako narzędzie organizacji i promocji kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-MCK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media cyfrowe jako narzędzie organizacji i promocji kultury
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wydarzenia medialne jako forma integracji społecznej. Urządzenia mobilne jako medium przyszłości. Media jako sprzymierzeniec działań wychowawczych - kampanie społeczne. Kompetencje medialne dzieci i młodzieży - refleksyjny odbiór mediów. Społecznej konsekwencje korzystania z mediów. Cyberwypalenie jako nowe zjawisko społeczne. Sztuka w mediach. Teatr, film sztuki wizualne. Dziecko jako medium

w twórczości. Kontrowersje związane ze stosowaniem mediów cyfrowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma rozszerzoną wiedzę o specyfice mediów cyfrowych i społeczności w nich funkcjonujących jako podmiotu działań związanych z organizacją i promocją kultury

zna podstawowe zasady organizacji i promocji kultury w mediach cyfrowych

Umiejętności

potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmo-wać wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wykorzystując media cyfrowe jako narzędzie or-ganizacji i promocji kultury

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym celu media cyfrowe

Kompetencje społeczne

potrafi działać w sposób etyczny i przedsiębiorczy w zakresie organizacji i promocji kultury, wykorzystując w tym celu media cyfrowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Małgorzata Minchberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Wydarzenia medialne jako forma integracji społecznej.

2. Urządzenia mobilne jako medium przyszłości.

3. Media jako sprzymierzeniec działań wychowawczych - kampanie społeczne. 4. Kompetencje medialne dzieci i młodzieży - refleksyjny odbiór mediów. 5.Społecznej konsekwencje korzystania z mediów.

6.Cyberwypalenie jako nowe zjawisko społeczne.

7. Sztuka w mediach.

8. Teatr, film sztuki wizualne.

9. Dziecko jako medium w twórczości. Kontrowersje.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Tchórz, A., Stachura, K., ( 2015), W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

2.Dewey, J., (1975), Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław: Ossolineum.

3.Gajda, K.A., (2016), Cztery typy muzeum – podział dokonany wedle modeli edukacji, Kraków: Wydawnictwo UJ.

4.Kamińska, A., (2015), (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych.

5.Pazik A. (2016), Strony internetowe muzeów jako narzędzie promocyjne, źródło informacji czy przestrzeń do nauki?, Kraków: Wydawnictwo UJ.

6.Piotrowski P. (2011) Muzeum krytyczne, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

7.Raport Zespółu ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury (2015), Nowości badawcze Obserwatorium Kultury, Warszawa: NCK.

Literatura uzupełniająca

8.Rottermund A. (2011), Muzeum jako przestrzeń edukacyjna, czyli edukacja dla wspólnej Europy, [w:] 50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego centrum Kultury, Kraków.

9.Rygałło A. (2015) Cyfrowa edukacja, Częstochowa: Wydawnictwo Instytutu Edukacji Przedszk. i Szkolnej Uniwersytetu Przyr. – Humanistycznego.

10. Towarzystwo Inicjatyw twórczych „ę” (2016), Jaskółki. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury, Warszawa: Wydawnictwo „ę”.

11.Wysoka W., Stępnik A. (2013), Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia., Lublin.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

LINK DO ZAJĘĆ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8515f54edcc74cbaa198adbbd3cf3c75%40thread.tacv2/1614002645793?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%220c91466d-85cd-4701-9f30-c91b78adc69d%22%7d

OCENA

Dostateczna - 100 procent obecności, dobra i bardzo dobra w zależności od jakości wykonanego zadania W związku z sytuacja epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć, obowiązuje cotygodniowy kontakt w formie wymiany mailowej do odwołania. Co poniedziałek będą wysyłane na adres grupy linki do obejrzenia. Proszę o uwagi, co do filmów, ich treści i formy, wysłane zwrotnie na ten adres mailowy od każdego z Was. Poszczególne odcinki poprowadzą do zapoznania się z instytucjami kultury wizualnej Warszawy i ich otwartych zasobach. Ważne jest, że zapoznacie się Państwo z językiem i środkami wypowiedzi artystycznej, nad czym rozpoczęliśmy pracę. Obowiązkowo proszę o przesłanie swoich wypowiedzi, które zostały stworzone na ostatnich naszych zajęciach wraz ze zdjęciem wybranej pracy z wystawy w galerii APS. Pamiętajcie też o lekturach podanych w sylabusie, bo to najlepszy czas, by je skrupulatnie przeczytać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Małgorzata Minchberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Wydarzenia medialne jako forma integracji społecznej.

2. Urządzenia mobilne jako medium przyszłości.

3. Media jako sprzymierzeniec działań wychowawczych - kampanie społeczne. 4. Kompetencje medialne dzieci i młodzieży - refleksyjny odbiór mediów. 5.Społecznej konsekwencje korzystania z mediów.

6.Cyberwypalenie jako nowe zjawisko społeczne.

7. Sztuka w mediach.

8. Teatr, film sztuki wizualne.

9. Dziecko jako medium w twórczości. Kontrowersje.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Tchórz, A., Stachura, K., ( 2015), W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

2.Dewey, J., (1975), Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław: Ossolineum.

3.Gajda, K.A., (2016), Cztery typy muzeum – podział dokonany wedle modeli edukacji, Kraków: Wydawnictwo UJ.

4.Kamińska, A., (2015), (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych.

5.Pazik A. (2016), Strony internetowe muzeów jako narzędzie promocyjne, źródło informacji czy przestrzeń do nauki?, Kraków: Wydawnictwo UJ.

6.Piotrowski P. (2011) Muzeum krytyczne, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

7.Raport Zespółu ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury (2015), Nowości badawcze Obserwatorium Kultury, Warszawa: NCK.

Literatura uzupełniająca

8.Rottermund A. (2011), Muzeum jako przestrzeń edukacyjna, czyli edukacja dla wspólnej Europy, [w:] 50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego centrum Kultury, Kraków.

9.Rygałło A. (2015) Cyfrowa edukacja, Częstochowa: Wydawnictwo Instytutu Edukacji Przedszk. i Szkolnej Uniwersytetu Przyr. – Humanistycznego.

10. Towarzystwo Inicjatyw twórczych „ę” (2016), Jaskółki. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury, Warszawa: Wydawnictwo „ę”.

11.Wysoka W., Stępnik A. (2013), Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia., Lublin.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

OCENA

Dostateczna - 100 procent obecności, dobra i bardzo dobra w zależności od jakości wykonanego zadania

LINK DO ZAJĘĆ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8515f54edcc74cbaa198adbbd3cf3c75%40thread.tacv2/1614002645793?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%220c91466d-85cd-4701-9f30-c91b78adc69d%22%7d

W związku z sytuacja epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć, obowiązuje cotygodniowy kontakt w formie wymiany mailowej do odwołania. Co poniedziałek będą wysyłane na adres grupy linki do obejrzenia. Proszę o uwagi, co do filmów, ich treści i formy, wysłane zwrotnie na ten adres mailowy od każdego z Was. Poszczególne odcinki poprowadzą do zapoznania się z instytucjami kultury wizualnej Warszawy i ich otwartych zasobach. Ważne jest, że zapoznacie się Państwo z językiem i środkami wypowiedzi artystycznej, nad czym rozpoczęliśmy pracę. Obowiązkowo proszę o przesłanie swoich wypowiedzi, które zostały stworzone na ostatnich naszych zajęciach wraz ze zdjęciem wybranej pracy z wystawy w galerii APS. Pamiętajcie też o lekturach podanych w sylabusie, bo to najlepszy czas, by je skrupulatnie przeczytać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.