Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje opieki nad dzieckiem i wsparcia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-IOD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje opieki nad dzieckiem i wsparcia rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota funkcjonowania instytucji zajmujących się opieką nad dzieckiem i wsparciem rodziny. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną we współczesnym świecie. Elementy systemu opieki nad dzieckiem. Rola państwa i organizacji społecznych w opiece nad dzieckiem i rodziną. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny w opiece nad dzieckiem. Istota funkcjonowania placówek (MGOPS, PCPR, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, itp.) Projekty i programy z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny (Rodzina 500+, Dobry start, Maluch +, karta dużej rodziny, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka zastępcza). Instytucje dla małych dzieci i praktyki pedagogiczne skierowane do dzieci.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; zna na poziomie rozszerzonym terminologię stosowaną w obrębie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

Ma rozszerzoną wiedzę o rodzinnych i instytucjonalnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych, ich funkcjonowaniu, specyfice i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia opieki nad dzieckiem i wsparcia rodziny.

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w pracy z dzieckiem i rodziną.

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów opiekuńczo-wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktyki pedagogicznej. Projektuje strategie pomocy dziecku i rodzinie.

Posiada pogłębione umiejętności komunikacyjne, umie właściwie prezentować własne stanowiska, popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych z zakresu opieki nad dzieckiem

i pracy z rodziną.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów opiekuńczo -wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Nawiązuje aktywny kontakt z pracownikami instytucji wsparcia dziecka i rodziny, uzyskuje informacje na temat aktualnej oferty placówek i planowanego rozwoju instytucji.

Odznacza się rozwagą i dojrzałością w rozumieniu roli pedagoga oraz gotowością do rozwijania dorobku zawodu

i podtrzymywania jego etosu.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Jest wrażliwy na problemy opiekuńcze, wychowawcze

i społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz interesu publicznego w tym osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szostakowski
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Prace zaliczeniowe

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu: opieka i wsparcie społeczne

2. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, pedagog szkolny, świetlice szkolne, internaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne formy opieki zastępczej

3. Instytucje pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, świetlica środowiskowa, dom dziennej opieki, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, domy pomocy społecznej

4. Organizacje pozarządowe

Literatura:

Literatura:

1. Ruszkowska M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, (red.), CRZL

2. Gruca-Miąsik, U. (red.) (2006). Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3. Szczepanik, R. i Wawrzyniak, J. (red.) (2012). Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

4. Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków, Impuls.

5. Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

6. System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

7. Dobrołowicz J. (2017). Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym: Impuls.

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

10. Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

12. www.ngo.pl

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja dydaktyczna

2. Prezentacja

3. Praca indywidualna

4. Praca grupowa

Metody i kryteria oceniania

1. Prace zaliczeniowe

2. Przygotowanie prezentacji

3. Krytyczna analiza tekstu i krytyczna refleksja na temat danych z raportów

W przypadku e-learningu:

· Przesłanie przez aplikację Microsoft Teams video przygotowane przez studentów z prezentacją + komentarze całej grupy pod tym video.

· Stworzenie na aplikacji Microsoft Teams miejsca do krytycznej wymiany myśli pomiędzy prowadzącą a studentami

· Przesyłanie tekstów do przeczytania dla studentów.

· Komunikowanie się w innych sprawach poprzez e-mail

Zamieszczanie na google drive filmów do obejrzenia przez studentów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.