Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-ESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota i waga wczesnej interwencji - wymiar społeczny i pedagogiczny. Studia przypadku dotyczące wczesnej interwencji w rodzinach ryzyka. Wyzwania wielokulturowe: prawo do własnej kultury, języka i religii a standardy wsparcia i opieki w Europie (problematyka FGM, obrzezania, okultyzmu, małżeństw nieletnich, małżeństw aranżowanych, współczesnych form niewolnictwa i pracy dzieci). Kontrowersje wokół praw dziecka i praw człowieka. Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka - wymiar praktyczny i prawny.Wybrane europejskie modele wspierania rodzin i dzieci: akty prawne, modele współpracy międzyinstytucjonalnej, przykłady tzw. „best practice”. Rola szkoły we wczesnej interwencji. Podnoszenie świadomości pedagogicznej społeczeństwa dla dobra dziecka i rodziny. Zmiany demograficzne a bezpieczeństwo socjalne.

Analiza danych z raportów Eurydice i Eurostat dotyczących zagadnień edukacyjnych, piekuńczych i pomocowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, w perspektywie europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności zawodowej nauczycieli i ich roli we wczesnej interwencji.

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wsparcia społecznego.

Umiejętności

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktyki pedagogicznej.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz interesu publicznego w tym osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szostakowski
Prowadzący grup: Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat: gotowości dzieci wybranych krajach Unii Europejskiej.

Przygotowanie rodzajów wsparcia finansowego rodziny ze strony Polityki społecznej.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

2. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

3. Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

4. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad dziećmi przed szkołą oraz w szkole, pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

3.W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

4.Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

5. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

6. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

7.Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 15h

przygotowanie się do zajęć, lektury: 8h

przygotowanie referatu, prezentacji: 7h

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- Prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- Zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- Umieszczanie na platformie Microsoft Teams prezentacji studentów – wspólne omawianie ich i krytyczna analiza

- Udostępnianie linków do filmów i reportaży na platformie Microsoft Teams

- Komunikacja poprzez e-mail oraz komunikator Messenger

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.