Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-PDE1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 8 sem. PC, terapia pedagogiczna, (5-l) nstacj. jedn. ma
Obowiązkowe dla 8 sem. PC, terapia pedagogiczna, (5-l) stacj. jedn. mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Obraz funkcjonowania dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji w środowisku edukacyjnym, rówieśniczym oraz domowym.

- Systemowa pomoc niesiona dziecku/ uczniowi z zaburzeniami zachowania i emocji.

- Multimodalny model współpracy na rzecz optymalnego funkcjonowania dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

- Analiza, interpretacja potrzeb oraz trudności dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji: przygotowanie planu terapii w dwóch środowiskach życia dziecka i ucznia; konsultacja planu z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji planu terapii.

- Wdrożenie planu terapii, podjęcie działań w momencie dostrzeżenia symptomów trudności w realizacji planu terapii, gotowość do wzięcia udziału w superwizji lub innych formach doskonalenia warsztatu pracy pedagoga specjalnego.

- Prowadzenie dokumentacji dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji objętego planem terapii na użytek dwóch środowisk terapii oraz studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie problematykę funkcjonowania edukacyjnego, społecznego dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

Zna modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami dzieci i uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji.

Zna i rozumie potrzebę stosowania zasad i norm etycznych związanych z realizacją terapii dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji .

Umiejętności

Potrafi przygotować profil trudności i potrzeb dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

Potrafi zaprojektować, wdrożyć plan terapii dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji w jednym i/lub dwóch środowiskach.

Potrafi dostrzec problemy w prowadzeniu założonego planu terapii oraz wdraża niezbędne modyfikacje w prowadzeniu optymalnej terapii dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

Potrafi projektować oraz monitorować proces terapii ze specjalistami i osobami spoza środowiska pedagogicznego.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do innowacyjnego korzystania z wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgania opinii innych specjalistów.

Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, prowadzone działania i ich skutki.

Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty pracy. Przygotowanie: pisemnej diagnozy (rozpoznanie) dziecka i jego środowiska życia; planu naprawczego/interwencji (zachowania pierwotne/wtórne, pasje i zainteresowania dziecka); monitorowanie zachowań i pracy dzieci (próbki zdarzeń); ewaluacja pracy z wykorzystaniem narzędzia ewaluacji; ewidencja działań studenta w terenie.

Pełny opis:

Praca naprzemienna, tj. praca studenta w trakcie laboratorium poprzedza jego pracę w terenie.

1)Diagnoza dzieci i środowiska życia (obserwacja). Przygotowywanie, analiza materiału potrzebnego do prowadzenia obserwacji dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji (ADHD, CD, OD).

Budowanie obrazu trudności (rozpoznanie trudności) oraz wyodrębnienie potencjału podopiecznego w jednym ze środowisk życia. Poznanie i charakterystyka zasobów środowiska, w którym dziecko żyje (świetlica środowiskowa/szkoła)

2)Obserwacja, monitorowanie zachowań (pierwotnych, wtórnych) podopiecznych w świetlicy środowiskowej/ szkole w czasie różnych działań. Odrabianie lekcji, towarzyszenie w aktywnościach lub budowanie zainteresowań podopiecznych. Cieniowanie w trakcie zajęć organizowanych dla wszystkich/wskazanych podopiecznych.

Przygotowywanie się studenta do udzielania pomocy oraz monitorowanie przebiegu wsparcia udzielanego podopiecznym. Poszukiwanie oraz wybór strategii pomocowych adekwatnych do potrzeb dziecka i jego środowiska. Realizacja planu interwencji.

Optymalizacja działań poprzez korzystanie z porad i konsultacji pracowników placówki/ prowadzącej przedmiot w uczelni.

3)Interwencje kryzysowe. Świadomość zmiennych warunków pracy, tj. różne zachowania podopiecznego, zróżnicowane potrzeby innych dzieci; różność charakterologiczna, funkcji czy zadań kadry oraz inne, nieokreślone warunki pracy. Wybór strategii postępowania z zachowaniem trudnym lub innymi działaniami dezorganizującymi dziecko/dzieci lub/i osoby pracujące z dziećmi.

4)Ewaluacja.

Literatura:

Barkley, R.A. (2020). ADHD.Podjąc wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. Wyd. Uniwerystetu Gdańskiego, Kraków.

Chromik-Kovacs, J., Banaszczyk, I., Zdrojewska, J. (2019). Jak pracowac z dzieckiem z ADHD w domu i w szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Lussier, F. (2011). 100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Plieth-Kalinowka, I., Musielewicz A. (2019). Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Wawrzyniak, S. (2021). Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Uwagi:

Link do zespołu w aplikacji MS Teams, z roku poprzedniego (Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji).

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Godziny kontaktowe - 30h: 20h w sali, 10h w terenie (świetlica socjoterapeutyczna, szkoła przyszpitalna).

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie narzędzi pracy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Joanna Kiliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie planu terapii (planu naprawczego/interwencji (zachowania pierwotne i wtórne, pasje i zainteresowania dziecka, algorytm postępowania na trudne zachowania) w dwóch środowiskach życia dziecka i ucznia (praca w parach)

Pełny opis:

1 – 2. Scharakteryzowanie funkcjonowania dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji w środowisku edukacyjnym, rówieśniczym oraz domowym.

Systemowa pomoc niesiona dziecku/ uczniowi z zaburzeniami zachowania i emocji.

Omówienie technik pracy z dzieckiem, uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji.

Analiza zachowań dzieci z zaburzeniami zachowania oraz opracowanie możliwych strategii postępowania.

3. Diagnoza objawów. Analiza zachowań, interpretacja potrzeb oraz trudności dziecka i ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

4. Przygotowanie planu terapii w dwóch środowiskach życia dziecka i ucznia.

Literatura:

Literatura:

Barkley, R.A. (2020). ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. Wyd. Uniwerystetu Gdańskiego, Kraków.

Chromik-Kovacs, J., Banaszczyk, I., Zdrojewska, J. (2019). Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i w szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Lussier, F. (2011). 100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Plieth-Kalinowka, I., Musielewicz A. (2019). Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Wawrzyniak, S. (2021). Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, studium przypadku, projekt, dyskusja, film

Godziny kontaktowe - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25h

Przygotowanie narzędzi pracy: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)