Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia nad niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-SNN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studia nad niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Konceptualizacja niepełnosprawności i modele (medyczny, rozwojowy, kulturowy, relacyjny, społeczny, obywatelski, afirmujący).

- Współczesny wizerunek osób z niepełnosprawnością: normalizacja, self-adwokatura, integracja, inkluzja a marginalizacja i społeczne wykluczenie.

- Disability Studies jako interdyscyplinarny nurt teoretyczno-badawczy w perspektywie osobistej, społecznej, kulturowej, ekonomicznej, historycznej i literackiej.

- Disability Studies jako obszar dydaktyczny, przygotowujący specjalistów, liderów, badaczy.

- Wybrane ujęcia fenomenu niepełnosprawności z uwzględnieniem m.in. koncepcji Innego, koncepcja spotkania i dialogu, teoria piętna, koncepcja stygmatu społecznego.

- Wybrana problematyka badania niepełnosprawności: postawy społeczne, autonomia, samostanowienie, zasoby osobowe, dobrostan, systemy rodzinne, systemy wsparcia.

- Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w rożnych przejawach życia społecznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę o źródłach i rozwoju Disability Studies jako akademickiego obszaru naukowego i dydaktycznego.

Zna modele niepełnosprawności i istotne koncepcje z nimi związane ujmujące niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

Zna tradycyjne i współczesne kierunki badań nad niepełnosprawnością oraz ich historyczne i społeczne uwarunkowania.

Ma wiedzę na temat wykluczania, stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością w życiu osobowym, społecznym, kulturowym, prawnym i ekonomicznym.

Umiejętności

Potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

Potrafi podejmować krytyczny dyskurs nad miejscem Innego

w społeczeństwie i rolą społeczeństwa w zapewnieniu wszystkim jego obywatelom równych szans.

Potrafi formułować rekomendacje do konstruowania systemów wsparcia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Kompetencje społeczne

Jest gotowy do dostrzegania i analizowania dylematów etycznych i problemów społecznych związanych z działaniami na rzecz osób

z niepełnosprawnościami i ich środowiskiem.

Jest gotowy do prezentowania wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy wobec problemów związanych

z niepełnosprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. (W:) Głodkowska, J. (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 110–134.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41-66.

Głodkowska, J. (red.) (2022). Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w druku).

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Barnes, C., Marcel, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Giedrojć M. (2022). Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Warszwa: Delfin, 2022

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41‒66.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 9 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Barnes, C., Marcel, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Giedrojć M. (2022). Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Warszwa: Delfin, 2022

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41‒66.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Barnes, C., Marcel, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Giedrojć M. (2022). Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Warszwa: Delfin, 2022

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41‒66.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 9 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Barnes, C., Marcel, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Giedrojć M. (2022). Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Warszwa: Delfin, 2022

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41‒66.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i medycznych.

Tradycja i współczesne ruchy społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczno-demograficzna sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie,

Historyczne uwarunkowania badań nad niepełnosprawnością, aktualne tendencje i czołowi przedstawiciele.

Teoretyczne konstrukty do projektowania systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich środowisk oraz inicjowania badań nad określoną problematyką niepełnosprawności. Zagadnienia kreatywności osób z niepełnosprawnościami, jakości i stylu życia dobrostanu Polska i świat w realizacji założeń normalizacyjnych w perspektywie inkluzji społecznej.

Literatura:

Barnes, C., Marcel, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Giedrojć M. (2022). Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Warszwa: Delfin, 2022

Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (red.). (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo “Żak”.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność- ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 131–153.

Głodkowska, J. (2014b). Być podmiotem i stawać się autorem własnego życia- paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do egzystencji podmiotowej. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), 29–44.

Głodkowska, J. (2021). Disability Studies – Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością – jest w nich ukryty skarb. Pedagogika Społeczna, 1-2 (79-80), s. 41‒66.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład, dyskusja

Nakład pracy studentów

Godziny kontaktowe

Wykład - 9 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 21 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)