Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

Zna metodologiczne powiązania pedagogiki specjalnej z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi.

Zna nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

Rozumie znaczenie i sposoby budowania teorii w badaniach naukowych oraz rozumie postulat wieloparadygmatyczności badań w pedagogice specjalnej.

Zna charakterystykę warsztatu pisarskiego oraz przewidywanych odbiorców badań.

Zna kryteria jakości badań naukowych (reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych).

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać paradygmaty badawcze i podawać ich charakterystykę w projektach empirycznych z zakresu pedagogiki specjalnej Umie prezentować wyniki badań, korzystać z zasad przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

Umie rozpoznać cechy styl i gatunki tekstów oraz ocenić język i sposób narracji.

Potrafi selekcjonować literaturę przedmiotu i gromadzić piśmiennictwo naukowe adekwatne do wybranego obszaru badań korzystając z różnych źródeł.

Potrafi korzystać z tradycyjnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych oraz umie dokonać analizy krytycznej uzyskanych informacji.

Sporządza bibliografię w zakresie wybranej problematyki pedagogiki specjalnej zgodnie z przyjętym wzorem.

Potrafi dokonywać krytycznej analizy wyników badań prezentowanych w piśmiennictwie naukowym z zakresu pedagogiki specjalnej.

Potrafi wyjaśnić krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się przez całe życie.

Rozumie zasady przeprowadzania badań oraz uświadamia sobie dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

Rozumie społeczno-polityczny kontekst badań nauk społecznych oraz uświadamia sobie znaczenie popularyzacji wyników badań w przestrzeni publicznej i zastosowania praktycznego (analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć).

Rozumie pojęcie plagiatu oraz wartość systemu antyplagiatowego w pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Magda Lejzerowicz, Kamila Miler-Zdanowska, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.Nauki społeczne w przestrzeni teoretyczno-empirycznej oraz praktycznej.

Literatura:

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Creswell, PJ. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Piekarski, J.; Urbaniak-Zając, D.; Szmidt, K. J. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Impuls.

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Tadeusz Pilch, Teresa Bauman (2010): "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Teresa Bauman (2013): "Praktyka badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2007): "Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2006): "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (20 godz.)

- przygotowanie artykułu naukowego (20 godz.)

- przygotowanie się do kolokwiów (20 godz.)

- przygotowanie się do dyktanda (20 godz.)

- godziny kontaktowe (30 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

2. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

3. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z., 1995, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków.

Lindsay D., 1995, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław.

Narojczyk K., 2005, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn.

Parker R., 1994, Skład komputerowy w minutę, Warszawa.

Pytkowski W., 1981, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa.

Willberg H.P., Forssman F., 2011, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, wyd. 2, Gdańsk.

Wolański A., 2008, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa.

Ponadto literatura wykorzystywana podczas zajęć – ustalana osobno dla każdej grupy i uczestnika.

Uwagi:

Ocena na podstawie wykonanych zadań semestralnych:

1) przygotowanie propozycji tematu

2) przygotowanie planu pracy

3) zestawienie bibliografii

4) napisanie min. jednej strony tekstu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Agnieszka Konieczna, Magda Lejzerowicz, Anna Nowicka-Skóra, Irena Pospiszyl, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.Nauki społeczne w przestrzeni teoretyczno-empirycznej oraz praktycznej.

Literatura:

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Creswell, PJ. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Piekarski, J.; Urbaniak-Zając, D.; Szmidt, K. J. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Impuls.

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Tadeusz Pilch, Teresa Bauman (2010): "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Teresa Bauman (2013): "Praktyka badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2007): "Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2006): "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (20 godz.)

- przygotowanie artykułu naukowego (20 godz.)

- przygotowanie się do kolokwiów (20 godz.)

- przygotowanie się do dyktanda (20 godz.)

- godziny kontaktowe (30 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konieczna
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ocena wykonania zadań (prace indywidualne i zespołowe, udział w dyskusji i wypowiedzi ustne)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie pedagogika

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych

- zapoznanie z kryteriami jakości badań naukowych

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi i strategiami badań wykorzystywanymi w naukach społecznych.

Literatura:

Creswell, PJ. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piekarski, J.; Urbaniak-Zając, D.; Szmidt, K. J. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Impuls.

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Tadeusz Pilch, Teresa Bauman (2010): "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Teresa Bauman (2013): Praktyka badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Metody: zajęcia w formie konwersatorium, dyskusja nad określonymi problemami, analiza przykładów zaczerpniętych z publikacji, prac studentów oraz filmów, projekty

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (25 godz.)

- przygotowanie prac zaliczeniowych (25 godz.)

- godziny kontaktowe (21 godz.)

- przygotowanie prezentacji (10 godz.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Agnieszka Konieczna, Magda Lejzerowicz, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ocena wykonania zadań (prace indywidualne i zespołowe, udział w dyskusji i wypowiedzi ustne)

Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.Nauki społeczne w przestrzeni teoretyczno-empirycznej oraz praktycznej.

Literatura:

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Creswell, PJ. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Piekarski, J.; Urbaniak-Zając, D.; Szmidt, K. J. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Impuls.

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Tadeusz Pilch, Teresa Bauman (2010): "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Teresa Bauman (2013): "Praktyka badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2007): "Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mieczysław Łobocki (2006): "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Metody: zajęcia w formie konwersatorium, dyskusja nad określonymi problemami, analiza przykładów zaczerpniętych z publikacji, prac studentów oraz filmów, projekty

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (25 godz.)

- przygotowanie do dyskusji (35 godz.)

- godziny kontaktowe (30 godz.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ocena wykonania zadań (prace indywidualne i zespołowe, udział w dyskusji i wypowiedzi ustne)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie pedagogika

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych

- zapoznanie z kryteriami jakości badań naukowych

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi i strategiami badań wykorzystywanymi w naukach społecznych.

Literatura:

Creswell, PJ. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piekarski, J.; Urbaniak-Zając, D.; Szmidt, K. J. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Impuls.

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Tadeusz Pilch, Teresa Bauman (2010): "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Teresa Bauman (2013): Praktyka badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Metody: zajęcia w formie konwersatorium, dyskusja nad określonymi problemami, analiza przykładów zaczerpniętych z publikacji, prac studentów oraz filmów, projekty

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (25 godz.)

- przygotowanie prac zaliczeniowych (25 godz.)

- godziny kontaktowe (21 godz.)

- przygotowanie prezentacji (10 godz.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)