Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat tworzenia projektów profilaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-WTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tworzenia projektów profilaktycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla 3 sem. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Profilaktyka społeczna – definicje pojęć, klasyfikacje oddziaływań, cele i zadania profilaktyki

- Proces powstawania programu profilaktycznego oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego

- Diagnozowanie problemów społecznych i zapobieganie im w środowisku

- Warsztat profilaktyczny, zasady jego budowania,

- Modelowe programy profilaktyczne

- Współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i lokalnymi społecznościami przy realizacji projektów profilaktycznych

- Zasady konstruowania programu profilaktycznego;

- Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce społecznej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat zasad konstruowania programów profilaktycznych

Umiejętności

Potrafi wyznaczyć cele projektu profilaktycznego.

Umie sformułować zadania projektu profilaktycznego

Potrafi zaplanować podstawowe formy działań oraz zaproponować pozycje w budżecie projektu profilaktycznego.

Definiuje cele i rezultaty projektu profilaktycznego.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością wychowawczą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Robert Rzeźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Zaliczenie na ocenę.

2. Opracowanie przez studenta autorskiego projektu profilaktycznego.

3. Pozytywna ocena projektu profilaktycznego

4. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

5. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Profilaktyka społeczna –definicje pojęć, klasyfikacje oddziaływań, cele i zadania profilaktyki.

2. Proces powstawania programu profilaktycznego oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego.

3. Diagnozowanie problemów społecznych i zapobieganie im w środowisku. Program ochrony zdrowia psychicznego.

4. Warsztat profilaktyczny, zasady jego budowania, przykładowa konstrukcja, przygotowanie materiałów i pomocy do zaproponowanych warsztatów, ocena przygotowanych warsztatów (z zastosowaniem kryteriów skutecznego warsztatu) oraz realizacja projektu.

5. Budowanie przykładowego programu profilaktycznego i wspólna ocena; zaprezentowanie i ocena przygotowanych przez studentów projektów profilaktycznych.

6. Współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i lokalnymi społecznościami przy realizacji projektów profilaktycznych.

7. Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce społecznej

Literatura:

Literatura:

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, Szkoła. Środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej Kielce 2004

Zatorska-Nikoniuk D. Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień. Wydawnictwo EPISTHEME Olsztyn 2005

Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii Warszawa 2002

Kompendium wiedzy o profilaktyce Tom II Nadużywanie i nielegalny obrót substancjami uzależniającymi. Biuro ds. Narkomanii Warszawa 1997

Gaś Z. Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Warszawa 1998

Komorowska H. O programach prawie wszystko. Warszawa 1999

Appelt K. Konstruowanie i ewaluacja projektów. Warszawa 2010

Piotrowski P., Zajączkowski K. Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków 2003

Zajączkowski K. Program profilaktyczno- wychowawczy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Kraków 2005

Pluta T. Profilaktyczno- wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci

Kozaczuk F., Urban B. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 1997 w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2007

Uwagi:

Ćwiczenia - analiza tekstów źródłowych, praca w grupie, zajęcia tematyczne, dyskusja, pokaz, metoda projektów, burza mózgów, metaplan

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie projektu profilaktycznego w ramach zaliczenia przedmiotu zaliczenia 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Chrypankowski
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

kolokwium pisemne - test wiedzy

Pełny opis:

1. Pojęcie i cele profilaktyki społecznej

2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły - założenia, konstrukcja.

3. Diagnoza potrzeb, oczekiwań i zasobów podmiotów życia szkolnego.

4. Rola nauczyciela w procesie diagnozowania - diagnoza nauczycielska w kontekście działań profilaktycznych.

5. Analiza wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach

- programy promujące i chroniące zdrowie uczniów

- programy promujące bezpieczeństwo uczniów

6. Cele, treści i działania w programach wychowawczych i profilaktycznych.

7. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w powstawaniu zachowań ryzykownych

8. Budowa programu profilaktycznego

9. Dostosowanie programów do konkretnego środowiska szkolnego

10. Konstruowanie programów profilaktycznych i wychowawczych nastawionych na konkretny problem

11. Ewaluacja programów profilaktycznych i wychowawczych

12. System rekomendacji programów profilaktycznych

Literatura:

Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. UMCS, Lublin 2000

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Ostaszewski K., Standardy profilaktyki, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce, 2004

Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Szymańska J. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa, 2002

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie do kolokwium 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)